Thomas van Aquino Parochie

Rijnstraat 109, 1079 HA Amsterdam

Welkom! We zijn een parochie die staat in de Dominicaanse traditie. De orde van Sint Dominicus heeft zich altijd ingezet voor prediking, studie van de Schrift, theologie en spiritualiteit. Open naar de samenleving. Kwaliteit zoeken wij in goede overweging, zorgvuldige liturgie, catechese en geloofsvorming. Wij staan open voor oecumene. Wij voelen ons zelf verantwoordelijk voor het voortbestaan van onze parochie. Mensen uit onze gemeenschap, die geïnspireerd en toegerust voorgaan in liturgie en catechese, weten zich gedragen door allen die bij de parochie betrokken zijn. Wij hebben een voorkeur voor het vieren in onze eigen plek van samenkomst, ook als niet wekelijks Eucharistie kan worden gevierd. Wij hechten aan een levende traditie: wij zijn gericht op de toekomst vanuit kennis van en respect voor het verleden van de kerk. Binnen het grote geheel van de Rooms Katholieke Kerk streven we er naar een open parochie te zijn en daarbij onze eigenheid trouw te zijn. Wij zoeken mogelijkheden tot vernieuwing en gaan kritisch onze weg. Dit vraagt om creativiteit en nieuwe vormen van samenkomen. Wij nodigen u van harte uit om nader kennis met ons te maken.

Klik hier voor de actuele data van onze vieringen

Klik hier voor Personalia

Wij vragen uw aandacht voor:

Welkom in onze vieringen

Elke zondag komen wij rond half 11 samen rond Schrift en Tafel. De communie wordt ontvangen aan het altaar. We zingen elkaar toe bij ons vredewensen. Na afloop is iedereen welkom bij ons samenzijn rond de koffie. Breng eens iemand mee naar de viering?

Voor de collecte staat altijd het groene mandje klaar op de boekentafel.
Onze parochie steunen kan ook via rek. NL88 INGB 0000 0744 84 t.n.v. pastoor St. Thomaskerk.
Ons Dominicaanse project Plein van Siena steunen kan via rek. NL72 RABO 0143 8694 50 t.n.v. Plein van Siena, o.v.v. “gift”.
De parochie en Plein van Siena rekenen op u. Hartelijk dank!

Op weg naar pasen

“Begin van de goede boodschap van Jezus Christus, zoon van God.” Dat is de eerste regel van het Marcusevangelie. Een veelbelovende zin. – De laatste regels van het Marcusevangelie zijn: “De vrouwen gingen naar buiten en vluchtten weg van het graf. Schrik en ontsteltenis hadden hen overweldigd. En uit vrees zeiden ze er niemand iets van.”
Opmerkelijk einde van een vreugdeboodschap: ze zeiden niemand iets. De vrouwen bij het lege graf: van schrik vluchtten ze weg. De mannen waren al  weggevlucht. De vrouwen hebben het lang volgehouden, tot onder het kruis. Met naam en toenaam worden ze door Marcus genoemd: Maria van Magdala, Maria de moeder van Jacobus en Joses, en Salome. Die waren hem van Galilea uit gevolgd. En er waren nog andere vrouwen die hem hadden onderhouden en met Hem waren opgetrokken naar Jerusalem. Maar nu laten zij het allemaal afweten. De laatste vrouwen vluchten van schrik weg, ze zeggen niemand iets.

Je vraagt je af: als niemand van de verhaalfiguren ons iets zegt, hoe weet ik dan van pasen? Hoe kan zo’n verhaal bij ons paasgeloof opwekken, laat staan wat paasvreugde?
Het lijkt wel een van de mogelijkheden: als je komt te staan voor het paasverhaal, dan kan jouw reactie heel goed zijn: weglopen en zwijgen. Is dat niet het makkelijkst? Dan hoef je ook niemand lastig te vallen, je geloof blijft privézaak en zelf blijf je buiten schot.
Maar als wij ervoor weglopen en erover zwijgen, dan stokt ook de Goede Boodschap van Jezus Christus, Zoon van God.

En toch is dit de laatste zin van het oudste evangelie: het verhaal van Marcus. Je weet: later hebben ze met die laatste zin geen genoegen genomen. Ze hebben er nog een stuk aan toegevoegd: over Jezus’ verschijnen aan Maria van Magdala en later aan de leerlingen, verschillende keren. En ook nog tot slot de  opdracht om als verkondigers rond te trekken. Op het eind van het Marcusevangelie lees je nu: “Zij trokken er op uit om overal de boodschap uit te dragen, terwijl de Heer meewerkte en het woord kracht bijzette door de begeleidende tekenen.”
Maar die toevoeging aan het Marcusevangelie is van later. Men kon blijkbaar niet leven met weglopen en zwijgen.

Wat zou Marcus dan toch bedoeld hebben? Misschien heeft hij het bewust opgeschreven als een open einde. Dat elke serieuze toehoorder of lezer van dit evangelie zichzelf de vraag zou stellen: wat doe ikzelf met die boodschap van pasen? Laat ik er iets van zien in mijn eigen leven: wat ik zelf van pasen vind?
Laat ik merken hoe ikzelf pasen beleef, hoe ik bid om een beetje paasgeloof en hoe ik ernaar uitkijk?
Zou ik zelf ook willen luisteren naar die andere zin uit het evangelie vandaag, als de bode uit het graf tegen ons zegt: “Hij gaat jullie voor naar Galilea: daar zul je Hem zien, zoals Hij gezegd heeft.”
Zijn wij bereid om naar ons eigen Galilea te gaan, waar dat ook mag liggen, en ben je bereid om daar naar Hem te blijven zoeken? Blijf je in Hem geloven, ook als Hij weer niet te vinden lijkt?
En zijn wij bereid om het telkens opnieuw te doen met de verhalen en de liturgie?
Wij wensen elkaar gezegende paasdagen!

pater A. Niesen o.p.

Gebedsintenties

Uw eigen gebedsintentie als voorbede maakt ons gemeenschappelijk gebed actueel en persoonlijk. U kunt daartoe uw intentie tevoren opgeven. Ook via e-mail. Het is een goed gebruik om daarbij een gave te doneren, maar dat is zeker niet verplicht.
U kunt een gebedsintentie zelf verwoorden. Een persoonlijke formulering is een stimulans voor ons gemeenschappelijk vieren. Ook een uitnodiging om met en voor elkaar te bidden.
Intenties voor een langere periode opgeven is altijd mogelijk via e-mail.
Hartelijk dank!
pater A.Niesen o.p.

Open spreekuur

Gewoonlijk op dinsdagmiddag vanaf 16.00u. tot 17.30 uur op Rijnstraat 109.
Maakt u liever een afspraak, bel dan: 020 6445325 of mail: parthomvanaquino@hetnet.nl

Nieuws van Plein van Siena

Plein van Siena wordt gesteund door de orde van de Dominicanen en draait geheel op vrijwilligers. Voor komend jaar zijn wij op zoek naar enthousiaste medewerkers om mee te denken over ons programma en om gasten te ontvangen bij bijeenkomsten of in de winkel.
Nu te zien: de EXPOSITIE “POERIM”, objecten m.b.t. het Poerimfeest, van Bilha Zussman en gouaches, die achter elkaar het gehele bijbelse boek Ester uitbeelden, van Gerard Vroon.De expositie is te zien tot en met 31 augustus 2024. Openingstijden: donderdag 13.00u.- 17.30u. Zaterdag 12.00u. – 17.00u.
Programmaboekje Voorjaar 2024 is gratis af te halen in de winkel.         Komend programma…

Amnesty International – Groep 333 – De Pijp / Rivierenbuurt / West

Schrijfactie april 2024 – Koeweit: Laat Bedoun-activist vrij!
Mohammad al-Barghash komt op voor de rechten van de Bedoun, een staatloze minderheid in Koeweit. Hij kreeg in januari 3 jaar cel opgelegd omdat hij in een interview met een buitenlandse zender sprak over discriminatie van zijn volk. Volgens de autoriteiten zou hij daarmee nepnieuws hebben verspreid.  lees meer…

Vernieuwingen op deze website

Op deze website vind u onder het kopje ‘Onderweg’ helemaal onderaan de jaartallen 1990 t/m 2022. Achter die jaartallen staat informatie uit de Thomasklanken van het betreffende jaar. Die informatie was tot nu toe tot en met die van 2009 nogal kort en bondig. De redactie van Thomasklanken heeft nu de informatie over de jaren 1990 t/m 2009 herzien en uitgebreid met meer informatie over de ingebrachte onderwerpen. U vindt vooral citaten uit de artikelen, die gezamenlijk een aardig beeld vormen van de ontwikkelingen in onze parochie over de genoemde jaren. Voor wie geïnteresseerd is…. U kunt ook hier klikken.
Redactie Thomasklanken.

Privacy verklaring parochie

Klik hier om de privacy verklaring van onze parochie te downloaden.