Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

WELKOM

We zijn een parochie die staat in de Dominicaanse traditie. De orde van Sint Dominicus heeft zich altijd ingezet voor prediking, studie van de Schrift, theologie en spiritualiteit. Open naar de samenleving. Kwaliteit zoeken wij in goede overweging, zorgvuldige liturgie, catechese en geloofsvorming. Wij staan open voor oecumene. Wij voelen ons zelf verantwoordelijk voor het voortbestaan van onze parochie. Mensen uit onze gemeenschap, die geïnspireerd en toegerust voorgaan in liturgie en catechese, weten zich gedragen door allen die bij de parochie betrokken zijn. Wij hebben een voorkeur voor het vieren in onze eigen plek van samenkomst, ook als niet wekelijks Eucharistie kan worden gevierd. Wij hechten aan een levende traditie:  wij zijn gericht op de toekomst vanuit kennis van en respect voor het verleden van de kerk. Binnen het grote geheel van de Rooms Katholieke Kerk streven we er naar een open parochie te zijn en daarbij onze eigenheid trouw te zijn. Wij zoeken mogelijkheden tot vernieuwing en gaan kritisch onze weg. Dit vraagt om creativiteit en nieuwe vormen van samenkomen. Wij nodigen u van harte uit om nader kennis met ons te maken.   

Klik hier voor onze contactgegevens.

Klik hier om de actuele data van onze vieringen te bekijken.

Klik hier voor Personalia

Wij vragen uw aandacht voor:
  

OVER EEN WIJNGAARD EN OVER WERKERS DAARIN.
Overweging op zondag 20 september toen het 60 jarig priesterfeest van p. Niesen werd gevierd en tegelijk het 45 jarig jubileum als koordirigent van Pia Mercx. Het was ook de opening van het werkjaar van de parochie en van Plein van Siena.
Wij hebben eerst gelezen over de wijngaard in Mattheus 20, 1-16. Daarna volgde de overweging:

Feestvieren en niet samen mogen zingen. En zingen is nog wel het fundament van de muziek, las ik laatst.
Van harte elkaar gelukwensen, maar liever je handen thuishouden.
Feestelijk samenkomen, maar elkaar niks aanbieden. Want je weet maar nooit.
Van alle kanten elkaar opzoeken, maar liefst zonder echte toenadering.
Dat is feesten in coronatijd. Dat is ook kerken in coronatijd.
Een opmerkelijke opgave, waar wij vandaag voor staan. We moeten het er mee doen.

Wij zijn uitgenodigd op dit feest. Het evangelie zelf nodigt ons vandaag uit voor het feest van de wijngaard.
Onze gastheer is de wijngaardenier zelf. Hijzelf zoekt zijn werkers bij elkaar, Hijzelf nodigt hen uit. Naar zeggen: op alle uren van de dag.
En wij zijn de werkers in die wijngaard. Wij zijn de werkers van het eerste of het derde uur, werkers van het zesde of het negende uur. Net zo goed als werkers van het elfde uur. Hoe lang je werkt doet er eigenlijk niet zo toe, zegt het evangelie. Het gaat er meer om, dat je mag werken in zijn wijngaard.
En wij werken allemaal met een eigen taak in die wijngaard. Want het werk in die wijngaard is zeer gevarieerd. Er zijn allerlei taken. Ga zelf maar na. En weet wel: iedere taak, elke opdracht is authentiek en waardevol in de wijngaard van de Heer.
Wat je allemaal precies doet en hoe lang je het allemaal al doet, dat is dus eigenlijk niet zo belangrijk, zegt ons evangelie. Het gaat veel meer dat je mag werken in de wijngaard. Boeiend en gevarieerd werk. Soms lastig en taai. Af en toe slopend en enerverend. Maar ook dankbaar en verrijkend. Het evangelie zelf spreekt van de last van de dag en de brandende hitte van de zon.

Het evangelie leert ons vandaag te kijken naar hoe de wijngaardenier zijn wijngaard tot welstand brengt, hoe hij deze mensenwereld maakt tot een plaats van barmhartigheid en gerechtigheid. Niet wat jouw functie is en wat je hier allemaal doet is van eeuwigheidwaarde, maar dat dit een plaats is van bezieling, troost, lofzang, barmhartigheid, vergeving en verzoening, dat doet er toe! Nee, wat jijzelf hebt aangedragen, de druiven en de trossen, dat is al gauw vergeten. Maar wat een formidabel wijnjaar dat was, dat staat in de boeken. En zelf ken je het geluk, dat de Heer jou daarbij nodig had. Dat je er deel van uit maakte, dat is genade!

 Vandaag vieren wij een nieuw begin.. Hoezo als je memoreert dat je 60 of 45 jaar bezig bent? Een nieuw begin.. Hoezo, als je weet dat Plein van Siena al meer dan 10 jaar bezig is?
Toch wel: een nieuw begin, dat kun je best zeggen als je beseft dat je altijd beginneling bent. Wij zijn beginnelingen en we blijven dat misschien wel heel ons leven.
Je kunt nog zo lang en nog zoveel gedaan hebben, je kunt bogen op veel ervaring misschien, maar we zijn en blijven altijd beginnelingen. Je moet telkens opnieuw weer heel veel leren. – Iemand die ooit zelf in de kerk een flink jubileum ging vieren, die zei ooit: Ik, ik loop hier stage. - Wat een rake karakterisering van het werken in de wijngaard van de Heer.

En beginneling zijn, betekent in dit verband: liefst niet alsmaar de oude vertrouwde wegen bewandelen, maar telkens opnieuw bereid zijn mee te gaan, wanneer de Geest een nieuw begin heeft gemaakt. Dat zingen wij toch in dat bekende lied: “De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt. In al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid.” – En aan het eind van datzelfde lied smeken wij: “Kom Schepper Geest voltooi wat Gij begonnen zijt.”
Daarmee belijden wij ons geloof, dat de Geest van God werkzaam is in onze wereld. En tevens dat jij bij dat werken van de Geest nodig bent. Dus dat de Geest zelf ons daartoe heeft geroepen en aangesteld, en dat je om die genade alleen al heel dankbaar mag zijn!
p. A. Niesen o.p.

Kerkelijk leven op anderhalve meter
Sinds begin oktober zijn de maatregelen van de overheid verscherpt. Daarom is ons protocol aangepast. Speciale aandacht willen wij geven aan de ventilatie van de ruimte. Vóór en na samenkomsten is het van belang goed te luchten. Hieronder zijn overige veranderingen verwerkt.

 • In onze kerkzaal is ruimte voor ten hoogste 8 kerkbezoekers. Met organist en voorganger maakt dat 10.
  Tijdig vooraf reserveren is noodzakelijk:
  Liefst via: mail: parthomvanaquino@hetnet.nl of bel: 020 6445325

 • Houd altijd anderhalve meter afstand van elkaar, vóór, tijdens en na afloopvan de viering.
  Blijf thuis bij verkoudheid en of griepachtige klachten van uzelf of uw huisgenoten.

 • Kom op tijd,alléén of maximaal met twee.
  Bij binnenkomst, al of niet met mondkapje,  wordt u verwelkomd door de “deurwachter”.
  Reinig eerst uw handen met desinfecterende gel. Uw naam wordt genoteerd.
  Uw jas kan aan de kapstok of mee naar uw stoel (over de rugleuning).

 • Volg alle aanwijzingen voor toewijzing van uw zitplaats, voor veilige loop heen en na afloop weer terug. Houd altijd anderhalve meter afstand van elkaar.
  Verplaats uw stoel niet. Een mondkapje is niet nodig voor wie zit.

 • Samenzang is niet mogelijk wegens besmettingsgevaar. Wij zoeken naar andere muzikale mogelijkheden.
  De vredeswens is zonder handdruk.
  De communie ontvangt u aan de altaartafel in uw open hand, of op een eigen schone witte doek, als een "corporale" op uw hand.
  De kelk-communie is niet mogelijk.

 • Collecte-gaven zijn na afloop welkom in het groene mandje op de boekentafel.
  Liever nog op: NL88 INGB 0000 0744 84 t.n.v. pastoor St Thomaskerk

 • Koffiedrinken na afloop of binnen napraten is helaas niet mogelijk vanwege de anderhalve meter. Buiten is zo’n ontmoeting makkelijker.  
  Denk ook bij het weggaan aan de anderhalve meter.

DANK
Heel veel dank aan allen die zondag 20 september hebben gemaakt tot een onverwachte feestdag die je niet makkelijk kunt vergeten. Zoveel hartelijke gelukwensen schriftelijk en mondeling, zoveel vriendelijke, goede en blijmakende woorden. Zoveel gebed en stil meeleven. Zoveel goede gaven, verzameld tot een cadeau, dat nog in aantocht is… veel hartelijke dank! Zeker ook voor hen, die dit alles hebben bedacht en mogelijk gemaakt ondanks de beperkingen van de coronatijd. Voor iedereen: heel veel dank!
p. A. Niesen o.p.  

Wereldmissiemaand oktober 2020 - Hulp voor vrouwen in Maradi, Niger
“Onze opdracht is de dienst aan de armen. Zelfs wanneer het moeilijk wordt, zijn wij bereid om voorop te gaan.” zuster Marie Catherine Kingbo
In Niger lijden mensen al lange tijd onder armoede, droogte en islamitische terreur. Zuster Marie Catherine Kingbo heeft zich met haar kleine gemeenschap van zusters gewijd aan het ondersteunen van vrouwen en meisjes in de dorpen van de Sahel. De zusters strijden tegen kindhuwelijken, besnijdenis van meisjes en ondervoeding. De coronapandemie betekent voor iedereen nieuwe uitdagingen.   lees meer...

Zondagse collecte
Omdat de vieringen nog steeds beperkt toegankelijk zijn is de zondagse collecte ook maar beperkt mogelijk. Wie in deze tijd onze parochie wil blijven steunen, kan de collectegaven storten op bankrekening: NL88INGB0000074484 t.n.v. Pastoor St Thomaskerk.
Hartelijk dank.

Plein van Siena
Tussen alle winkels in de Rijnstraat is onze winkel op nummer 109 heel bijzonder. Je hoeft er niet per se iets te kopen. Wie gewoon eens wil rondkijken of wie met een vraag zit of wie in is voor een goed gesprek, is er van harte welkom. Wij zouden onze winkel steeds meer willen maken tot een plek van gesprek en ontmoeting. Zoals dat spontaan gebeuren kan op een stadsplein. Misschien daarom wel die aparte naam, die wij veel gebruiken: “Plein van Siena”.    lees meer...

Amnesty International - Groep 333 - De Pijp / Rivierenbuurt / West
Schrijfactie Filipijnen: onderzoek valse beschuldigingen tegen Tacloban 5
Vijf Filipijnse activisten worden ten onrechte beschuldigd van het bezit van vuurwapens en explosieven. De Tacloban 5 zeggen dat de politie die zelf in hun kantoren heeft gelegd.  lees meer...

Vernieuwingen op deze website
Op deze website vind u onder het kopje ‘Onderweg’ helemaal onderaan de jaartallen 1990 t/m 2019. Achter die jaartallen staat informatie uit de Thomasklanken van het betreffende jaar. Die informatie was tot nu toe tot en met die van 2009 nogal kort en bondig. De redactie van Thomasklanken heeft nu de informatie over de jaren 1990 t/m 2009 herzien en uitgebreid met meer informatie over de ingebrachte onderwerpen. U vindt vooral citaten uit de artikelen, die gezamenlijk een aardig beeld vormen van de ontwikkelingen in onze parochie over de genoemde jaren. Voor wie geïnteresseerd is.... U kunt ook
hier klikken.
Redactie Thomasklanken.  

Gevraagd:
Enthousiaste helpers m/v voor de winkel van boeken, kaarsen, kaarten, fair trade artikelen annex bezinnings- en ontmoetingscentrum Plein van Siena.  lees meer ...

Privacy verklaring parochie
Klik hier voor het lezen van de privacy verklaring van onze parochie.