Thomas van Aquino Parochie

Rijnstraat 109, 1079 HA Amsterdam

Welkom! We zijn een parochie die staat in de Dominicaanse traditie. De orde van Sint Dominicus heeft zich altijd ingezet voor prediking, studie van de Schrift, theologie en spiritualiteit. Open naar de samenleving. Kwaliteit zoeken wij in goede overweging, zorgvuldige liturgie, catechese en geloofsvorming. Wij staan open voor oecumene. Wij voelen ons zelf verantwoordelijk voor het voortbestaan van onze parochie. Mensen uit onze gemeenschap, die geïnspireerd en toegerust voorgaan in liturgie en catechese, weten zich gedragen door allen die bij de parochie betrokken zijn. Wij hebben een voorkeur voor het vieren in onze eigen plek van samenkomst, ook als niet wekelijks Eucharistie kan worden gevierd. Wij hechten aan een levende traditie: wij zijn gericht op de toekomst vanuit kennis van en respect voor het verleden van de kerk. Binnen het grote geheel van de Rooms Katholieke Kerk streven we er naar een open parochie te zijn en daarbij onze eigenheid trouw te zijn. Wij zoeken mogelijkheden tot vernieuwing en gaan kritisch onze weg. Dit vraagt om creativiteit en nieuwe vormen van samenkomen. Wij nodigen u van harte uit om nader kennis met ons te maken.

Klik hier voor de actuele data van onze vieringen

Klik hier voor Personalia

Wij vragen uw aandacht voor:

Welkom in onze vieringen

Elke zondag komen wij rond half 11 samen rond Schrift en Tafel. De communie wordt ontvangen aan het altaar. We zingen elkaar toe bij ons vredewensen. Na afloop is iedereen welkom bij ons samenzijn rond de koffie. Breng eens iemand mee naar de viering?

Voor de collecte staat altijd het groene mandje klaar op de boekentafel.
Onze parochie steunen kan ook via rek. NL88 INGB 0000 0744 84 t.n.v. pastoor St. Thomaskerk.
Ons Dominicaanse project Plein van Siena steunen kan via rek. NL72 RABO 0143 8694 50 t.n.v. Plein van Siena, o.v.v. “gift”.
De parochie en Plein van Siena rekenen op u. Hartelijk dank!

 

SAMENVATTING VAN DE TWEEDE RONDE SYNODALE GESPREKKEN VAN HET BISDOM HAARLEM – AMSTERDAM
Samen met besprekingen in de Diocesane Pastorale Raad en de Priesterraad namen ongeveer 250 gelovigen deel en werden veertien verslagen aangeleverd.
Vanuit Plein van Siena zijn 3 synodale gesprekken gehouden. Daarvan 2 in samenwerking met de Vredesparochie.
Ervaring om opnieuw synodale gesprekken te voeren.
In het algemeen voelen de deelnemers zich zeer betrokken bij hun kerkgemeenschap en bij de toekomst ervan. Zij zetten zich met ziel en zaligheid in, ook als dat tegen de stroom in lijkt te gaan. De synodale gesprekken bevestigen dat verbondenheid essentieel is: voor gelovigen onderling die soms veel van elkaar verschillen; tussen clerus en volk; tussen mannen en vrouwen; tussen mensen van verschillende culturen en leeftijden. lees meer…

GEBEDSINTENTIES
Uw eigen gebedsintentie als voorbede maakt ons bidden actueel en persoonlijk. U kunt daartoe uw intentie tevoren opgeven. Ook via e-mail. Het is een goed gebruik om daarbij een gave te doneren, maar dat is zeker niet verplicht.
U kunt een gebedsintentie zelf verwoorden. Een persoonlijke formulering is een stimulans voor ons gemeenschappelijk vieren en een uitnodiging om met en voor elkaar te bidden.
Intenties voor een langere periode opgeven kan gemakkelijk via e-mail. 
Hartelijk dank!
A. Niesen o.p.

Open spreekuur

Gewoonlijk op dinsdagmiddag vanaf 16.00u. tot 17.30 uur op Rijnstraat 109.
Maakt u liever een afspraak, bel dan: 020 6445325 of mail: parthomvanaquino@hetnet.nl

Nieuws van Plein van Siena

Plein van Siena: centrum voor bezinning, ontmoeting en spiritualiteit. Gevestigd op: Rijnstraat 109h  1079 HA Amsterdam. –  Wie wil ons helpen als vrijwilliger bij de uitvoering of planning van onze activiteiten? Geïnteresseerden kunnen altijd contact met ons opnemen.
Nu te zien: de EXPOSITIE “POERIM”, objecten m.b.t. het Poerimfeest, van Bilha Zussman en gouaches, die achter elkaar het gehele bijbelse boek Ester uitbeelden, van Gerard Vroon.De expositie is te zien tot en met 31 augustus 2024. Openingstijden: donderdag 13.00u.- 17.30u. Zaterdag 12.00u. – 17.00u.
Programmaboekjes zijn gratis af te halen in onze winkel.
Zie:  Komend programma…

Amnesty International – Groep 333 – De Pijp / Rivierenbuurt / West

Schrijfactie juni 2024 – VS, sluit nu eindelijk Guantánamo
Dertig mannen worden nog steeds onrechtmatig vastgehouden in de Amerikaanse militaire gevangenis in Guantánamo Bay in Cuba. De meesten zijn zelfs nooit beschuldigd van een misdrijf. Zestien mannen hebben toestemming van de veiligheidsdienst om de gevangenis te verlaten. Zo ook Toffiq al-Bihani (foto) die bijna 15 jaar geleden die toestemming al kreeg. Toch zitten ze er vandaag nog steeds.. lees meer…

Vernieuwingen op deze website

Op deze website vind u onder het kopje ‘Onderweg’ helemaal onderaan de jaartallen 1990 t/m 2022. Achter die jaartallen staat informatie uit de Thomasklanken van het betreffende jaar. Die informatie was tot nu toe tot en met die van 2009 nogal kort en bondig. De redactie van Thomasklanken heeft nu de informatie over de jaren 1990 t/m 2009 herzien en uitgebreid met meer informatie over de ingebrachte onderwerpen. U vindt vooral citaten uit de artikelen, die gezamenlijk een aardig beeld vormen van de ontwikkelingen in onze parochie over de genoemde jaren. Voor wie geïnteresseerd is…. U kunt ook hier klikken.
Redactie Thomasklanken.

Privacy verklaring parochie

Klik hier om de privacy verklaring van onze parochie te downloaden.