Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

WELKOM

We zijn een parochie die staat in de Dominicaanse traditie. De orde van Sint Dominicus heeft zich altijd ingezet voor prediking, studie van de Schrift, theologie en spiritualiteit. Open naar de samenleving. Kwaliteit zoeken wij in goede overweging, zorgvuldige liturgie, catechese en geloofsvorming. Wij staan open voor oecumene. Wij voelen ons zelf verantwoordelijk voor het voortbestaan van onze parochie. Mensen uit onze gemeenschap, die geïnspireerd en toegerust voorgaan in liturgie en catechese, weten zich gedragen door allen die bij de parochie betrokken zijn. Wij hebben een voorkeur voor het vieren in onze eigen plek van samenkomst, ook als niet wekelijks Eucharistie kan worden gevierd. Wij hechten aan een levende traditie:  wij zijn gericht op de toekomst vanuit kennis van en respect voor het verleden van de kerk. Binnen het grote geheel van de Rooms Katholieke Kerk streven we er naar een open parochie te zijn en daarbij onze eigenheid trouw te zijn. Wij zoeken mogelijkheden tot vernieuwing en gaan kritisch onze weg. Dit vraagt om creativiteit en nieuwe vormen van samenkomen. Wij nodigen u van harte uit om nader kennis met ons te maken.   

Klik hier voor onze contactgegevens.

Klik hier om de actuele data van onze vieringen te bekijken.

Klik hier voor Personalia

Wij vragen uw aandacht voor:

Musicus gezocht
De Thomas van Aquino parochie, Rijnstraat 109 1079 HA Amsterdam, zoekt voor haar zondagsvieringen van 10.30 uur een MUSICUS (m/v) die op kistorgel, piano of met eigen instrument een eigen aandeel kan geven.
Enige ervaring met begeleiding van zang is wel makkelijk. Keuze voor enkele keren per maand is mogelijk. Verdienste naar bisdommelijke regeling.
Info bij: p. Niesen, tel 020 40 40 036, of: parthomvanaquino@hetnet.nl
Kijkt u ook eens in uw kennissenkring?

Pinkstergedachten
“Met pinksteren waait de beloofde wind door de hoofden van zijn volgelingen:
         
‘Het geschiedt eensklaps:
             vanuit de hemel klinkt een ruisen
             zoals van een geweldig gedreven ademen’

 Zo staat het in Handelingen. En zo zou je de mis, die je moest missen hebben willen ondergaan – er stak, jouws ondanks een wind van bezielende vergeving op.
Het wordt filmisch beschreven als een fysieke gebeurtenis, wind wordt vuur, vlammen dansen om de aanwezigen als tongen, iedereen begint door elkaar te spreken, ‘in andere tongen’, en: ieder hoort de ander in zijn eigen landstaal spreken, dat wil zeggen: de Egyptenaar hoort iedereen Egyptisch spreken, de Kappadociërs Kappadocisch, de Grieken Grieks……
Als je het goed leest, dan verwondert de schrijver van Handelingen zich er niet alleen over dat iedereen plotseling een ándere taal blijkt te spreken, maar vooral ook dat iedereen zijn eigen taal hoort in de taal die de ander uitspreekt. Plotseling is iedereen voor de ander verstaanbaar geworden, niemand is meer iemands vreemdeling, de Ademtocht heeft ervoor gezorgd dat we, elk afzonderlijk, ieder ander kunnen vertalen, begrijpen, kennen in hun diepste verlangen.
En zo is zij ontstaan, en ontstaat zij elke zondag weer, als in een droom: de biddende spreeuwenzwerm genaamd ‘kerk’.”
Uit: Willem Jan Otten, Zondagmorgen, over het missen van God. 2022 Skandalon, p. 57.

Elkaar vasthouden op dezelfde weg
Op zondag 7 mei l.l. was het ‘zondag voor de oosterse kerken.’ Tijdens onze viering is toen aandacht besteed aan en gebeden voor de christenen van de orthodoxe kerken van Oekraïne en Rusland. Er is stilgestaan bij de nood van Oekraïne dat lijdt onder de agressie van Rusland en bij de opdracht van christenen om vredestichters te zijn. Bovenal bij de oproep aan ons om ook alle orthodoxe christenen in gebed vast te blijven houden.  lees meer...

Pinksteractie -  Week Nederlandse Missionaris. 20 – 28 mei.
Missionarissen en missionair werkers zetten zich elke dag opnieuw in voor arme en kwetsbare mensen wereldwijd en bijdragen aan een rechtvaardige wereld waarin ieder mens telt. De Week Nederlandse Missionaris ondersteunt hen financieel in hun persoonlijke welzijn. De missionarissen krijgen een bijdrage voor een welverdiend verlof, bijzondere ziektekosten, een aanvulling op hun AOW-premie of een toelage bij eventuele definitieve terugkeer naar Nederland. Ook maakt de WNM de uitzending van missionair werkers mogelijk. De missionair werkers zijn bevlogen mensen (leken) die in de voetsporen treden van de missionarissen. Zij gaan naar het buitenland om een tijdlang te werken aan een betere, rechtvaardige wereld. De een wat langer dan de ander. Zij worden uitgezonden door een parochie of missionaire organisatie in Nederland. Zij krijgen voor vertrek een training en tijdens de uitzending ontvangen zij een maandelijkse onkostenvergoeding, diverse verzekeringen en een vliegticket. Hiernaast heeft de WNM een jongerenprogramma waarbij jongeren de mogelijkheid krijgen om hun missie te ontdekken. Zij werken samen met de lokale bevolking aan gerechtigheid en gelijkheid.
Stort ook een gave op: NL30RABO 0171 2111 11 t.n.v. WNM Den Haag, of doneer in de offerkist die met Pinksteren daarvoor gereed staat in onze kerkruimte.  

Welkom in onze vieringen
Iedereen is welkom! Geen bijzondere corona-maatregelen, maar alleen ons eigen gezonde verstand. Nog steeds staat het iedereen vrij afstand te houden en/of een mondkapje te gebruiken. De communie wordt ontvangen aan het altaar. We blijven elkaar vrede toezingen zonder handdruk bij ons vredewensen. Bij het koffiedrinken is iedereen welkom.
Gouden tip: breng eens iemand mee naar de viering!!

Zondagse collecte
Voor de zondagse collecte staat na elke viering het mandje klaar op de boekentafel.
Wie onze parochie wil steunen kan ook doneren op rek. NL88INGB0000074484 t.n.v. pastoor St. Thomaskerk.
De parochie rekent op u. Hartelijk dank!

Misintenties op een nieuwe wijze...
Het hardop noemen van een bijzondere gebedsintentie tijdens de voorbeden in de viering maakt ons gemeenschappelijk gebed actueel, concreet en persoonlijk. U wordt uitgenodigd uw intentie tevoren op te geven. Dat kan per mail of ook op andere manier. Het is een goed gebruik om dan tegelijk een gave te doneren, maar dat is niet verplicht.
U kunt zelfs een langere of kortere voorbede zelf verwoorden voor in de viering. Ook die kunt u tevoren opgeven. Elke eigen formulering van ons gemeenschapsgebed is van harte welkom. Het kan een zinvolle vernieuwing kunnen betekenen voor onze gemeenschappelijke vieringen. Het kan ook een stimulans zijn om met en voor elkaar te bidden. Hoe vaak zeggen wij niet in een viering: Laat ons bidden...? Wie gewend is misintenties voor een langere periode op te geven, worden uitgenodigd dat per mail te doen.
Hartelijk dank!
pater A. Niesen o.p.

Open spreekuur
Gewoonlijk op dinsdagmiddag vanaf 16.00u. tot 17.30 uur op Rijnstraat 109.
Wilt u liever een afspraak maken, bel dan: 020 6445325 of mail: 
parthomvanaquino@hetnet.nl
  

Plein van Siena
Tussen alle winkels in de Rijnstraat is onze winkel op nummer 109 heel bijzonder. Je hoeft er niet per se iets te kopen. Wie gewoon eens wil rondkijken of wie met een vraag zit of wie in is voor een goed gesprek, is er van harte welkom. Wij zouden onze winkel steeds meer willen maken tot een plek van gesprek en ontmoeting. Zoals dat spontaan gebeuren kan op een stadsplein. Misschien daarom wel die aparte naam, die wij veel gebruiken: “Plein van Siena”.    lees meer...         

Amnesty International - Groep 333 - De Pijp / Rivierenbuurt / West
Schrijfactie mei: Belarus - LaatMarfa Rabkova vrij!
Marfa Rabkova uit Belarus heeft op 28 februari 2023 in hoger beroep 14 jaar en 9 maanden celstraf gekregen. Een absurd hoge straf. Ze heeft niets misdaan. Ze wordt enkel gestraft omdat ze werkte voor de bekende mensenrechtenorganisatie Viasna, die inmiddels in Belarus verboden is. Rabkova zit al sinds september 2020 vast.  lees meer...

Vernieuwingen op deze website 
Op deze website vind u onder het kopje ‘Onderweg’ helemaal onderaan de jaartallen 1990 t/m 2022. Achter die jaartallen staat informatie uit de Thomasklanken van het betreffende jaar. Die informatie was tot nu toe tot en met die van 2009 nogal kort en bondig. De redactie van Thomasklanken heeft nu de informatie over de jaren 1990 t/m 2009 herzien en uitgebreid met meer informatie over de ingebrachte onderwerpen. U vindt vooral citaten uit de artikelen, die gezamenlijk een aardig beeld vormen van de ontwikkelingen in onze parochie over de genoemde jaren. Voor wie geïnteresseerd is.... U kunt ook hier klikken.
Redactie Thomasklanken.  
    

Privacy verklaring parochie   
Klik hier voor het lezen van de privacy verklaring van onze parochie.