Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

WELKOM

We zijn een parochie die staat in de Dominicaanse traditie. De orde van Sint Dominicus heeft zich altijd ingezet voor prediking, studie van de Schrift, theologie en spiritualiteit. Open naar de samenleving. Kwaliteit zoeken wij in goede overweging, zorgvuldige liturgie, catechese en geloofsvorming. Wij staan open voor oecumene. Wij voelen ons zelf verantwoordelijk voor het voortbestaan van onze parochie. Mensen uit onze gemeenschap, die geïnspireerd en toegerust voorgaan in liturgie en catechese, weten zich gedragen door allen die bij de parochie betrokken zijn. Wij hebben een voorkeur voor het vieren in onze eigen plek van samenkomst, ook als niet wekelijks Eucharistie kan worden gevierd. Wij hechten aan een levende traditie:  wij zijn gericht op de toekomst vanuit kennis van en respect voor het verleden van de kerk. Binnen het grote geheel van de Rooms Katholieke Kerk streven we er naar een open parochie te zijn en daarbij onze eigenheid trouw te zijn. Wij zoeken mogelijkheden tot vernieuwing en gaan kritisch onze weg. Dit vraagt om creativiteit en nieuwe vormen van samenkomen. Wij nodigen u van harte uit om nader kennis met ons te maken.   

Klik hier voor onze contactgegevens.

Klik hier om de actuele data van onze vieringen te bekijken.

Klik hier voor Personalia

Wij vragen uw aandacht voor:
  

FRATELLI TUTTI 
Op het feest van Sint-Franciscus 4 oktober 2020 was Paus Franciscus in Assisi. Daar signeerde hij in de crypte waar de heilige begraven ligt, zijn nieuwe encycliek. Zijn eerste encycliek uit 2015 gaat over de zorg voor onze aarde: Laudato si’. Dat is ontleend aan het Zonnelied van Sint Franciscus. De nieuwe encycliek heet: Fratelli tutti. Opnieuw een citaat van Sint Franciscus. Franciscus spoort mensen aan te kiezen voor een evangelisch leven in navolging van Jezus, zoals schapen hun herder volgen. Daarvoor spreekt Franciscus de mensen aan met: Fratelli tutti.  lees meer.... 

Kerkelijk leven op anderhalve meter
Sinds oktober is ons protocol aangepast. Speciale aandacht willen wij geven aan de ventilatie van de kerkruimte. Rond de samenkomsten is het van belang goed te luchten. Hieronder zijn de overige laatste veranderingen verwerkt.

 • In onze kerkzaal is ruimte voor ten hoogste 8 kerkbezoekers. Met organist en voorganger maakt dat 10.
  Tijdig vooraf reserveren is noodzakelijk:
  Liefst via: mail: parthomvanaquino@hetnet.nl of bel: 020 4040036  (spreek eventueel in).

 • Houd altijd anderhalve meter afstand van elkaar, vóór, tijdens en na de viering.
  Blijf thuis bij verkoudheid en of griepachtige klachten van uzelf of uw huisgenoten.

 • Kom op tijd,alléén of maximaal met twee.
  Bij binnenkomst (met mondkapje)
  wordt u verwelkomd door de “deurwachter”.
  Desinfecteer uw handen. U wordt genoteerd op de presentielijst. Uw jas kan aan de kapstok of mee naar uw stoel (over de rugleuning).

 • Volg de aanwijzingen voor een zitplaats, voor veilige loop heen en na afloop weer terug. Houd altijd anderhalve meter afstand van elkaar.
  Verplaats uw stoel niet. Uw mondkapje kan af, als u zit.

 • Samenzang is niet mogelijk. Wij zoeken naar andere muzikale mogelijkheden.
  De vredeswens is zonder handdruk.
  De communie ontvangt u aan de altaartafel in uw open hand, of op een eigen schone witte doek, als een “corporale” op uw hand.
  De kelk-communie is niet mogelijk.

 • Collecte-gaven zijn na afloop welkom in het groene mandje op de boekentafel.
  Liever nog op: NL88 INGB 0000 0744 84 t.n.v. pastoor St Thomaskerk

 • Koffiedrinken na afloop of binnen napraten is helaas niet doenlijk vanwege de anderhalve meter. Buiten is een ontmoeting makkelijker.
  Denk ook bij het weggaan aan uw mondkapje en aan de anderhalve meter.

 

Adventsactie 2020
Eén op de zeven baby's heeft een te laag geboortegewicht!
Miljoenen vrouwen en kinderen wereldwijd lijden honger. En kunnen daardoor nauwelijks ontsnappen aan de armoedeval: de vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding en een gebrekkige opleiding. De armoedeval krijgt mensen al op jonge leeftijd in haar greep en slechts weinigen weten eraan te ontsnappen. Ondervoeding is een belangrijke schakel in deze cyclus, waarvoor met name vrouwen en kinderen kwetsbaar zijn. lees meer....

Zondagse collecte
Omdat de vieringen nog steeds beperkt toegankelijk zijn is de zondagse collecte ook maar beperkt mogelijk. Wie in deze tijd onze parochie wil blijven steunen, kan de collectegaven storten op bankrekening: NL88INGB0000074484 t.n.v. Pastoor St Thomaskerk.
Hartelijk dank.

Plein van Siena
Tussen alle winkels in de Rijnstraat is onze winkel op nummer 109 heel bijzonder. Je hoeft er niet per se iets te kopen. Wie gewoon eens wil rondkijken of wie met een vraag zit of wie in is voor een goed gesprek, is er van harte welkom. Wij zouden onze winkel steeds meer willen maken tot een plek van gesprek en ontmoeting. Zoals dat spontaan gebeuren kan op een stadsplein. Misschien daarom wel die aparte naam, die wij veel gebruiken: “Plein van Siena”.    lees meer...

Amnesty International - Groep 333 - De Pijp / Rivierenbuurt / West
Schrijfactie Peru -Gerechtigheid voor vermoorde milieuactivist
Mensenrechtenverdediger en milieuactivist Roberto Carlos Pacheco uit Peru werd vermoord vanwege zijn strijd tegen de illegale mijnbouw in het Amazonegebied.   lees meer...

Vernieuwingen op deze website
Op deze website vind u onder het kopje ‘Onderweg’ helemaal onderaan de jaartallen 1990 t/m 2019. Achter die jaartallen staat informatie uit de Thomasklanken van het betreffende jaar. Die informatie was tot nu toe tot en met die van 2009 nogal kort en bondig. De redactie van Thomasklanken heeft nu de informatie over de jaren 1990 t/m 2009 herzien en uitgebreid met meer informatie over de ingebrachte onderwerpen. U vindt vooral citaten uit de artikelen, die gezamenlijk een aardig beeld vormen van de ontwikkelingen in onze parochie over de genoemde jaren. Voor wie geïnteresseerd is.... U kunt ook hier klikken.
Redactie Thomasklanken.  

Gevraagd:
Enthousiaste helpers m/v voor de winkel van boeken, kaarsen, kaarten, fair trade artikelen annex bezinnings- en ontmoetingscentrum Plein van Siena.  lees meer ...

Privacy verklaring parochie
Klik hier voor het lezen van de privacy verklaring van onze parochie.