Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

WELKOM

We zijn een parochie die staat in de Dominicaanse traditie. De orde van Sint Dominicus heeft zich altijd ingezet voor prediking, studie van de Schrift, theologie en spiritualiteit. Open naar de samenleving. Kwaliteit zoeken wij in goede overweging, zorgvuldige liturgie, catechese en geloofsvorming. Wij staan open voor oecumene. Wij voelen ons zelf verantwoordelijk voor het voortbestaan van onze parochie. Mensen uit onze gemeenschap, die geïnspireerd en toegerust voorgaan in liturgie en catechese, weten zich gedragen door allen die bij de parochie betrokken zijn. Wij hebben een voorkeur voor het vieren in onze eigen plek van samenkomst, ook als niet wekelijks Eucharistie kan worden gevierd. Wij hechten aan een levende traditie:  wij zijn gericht op de toekomst vanuit kennis van en respect voor het verleden van de kerk. Binnen het grote geheel van de Rooms Katholieke Kerk streven we er naar een open parochie te zijn en daarbij onze eigenheid trouw te zijn. Wij zoeken mogelijkheden tot vernieuwing en gaan kritisch onze weg. Dit vraagt om creativiteit en nieuwe vormen van samenkomen. Wij nodigen u van harte uit om nader kennis met ons te maken.   

Klik hier voor onze contactgegevens.

Klik hier om de actuele data van onze vieringen te bekijken.

Klik hier voor Personalia

Wij vragen uw aandacht voor:
  

Vieringen in coronatijd
Sinds 1 juli zijn ook voor de kerken de coronamaatregelen op sommige punten versoepeld. Voor onze vieringen verandert er niet veel aan ons protocol:
• Er zijn maximaal 16 plaatsen.
• Vooraf tijdig reserveren blijft noodzakelijk: mail: parthomvanaquino@hetnet.nl of bel: 020 6445325.
• Wij houden altijd anderhalve meter afstand. Verder gelden voor ons alle bekende hygiënische maatregelen, inclusief de gezondheids-check bij de ingang.
• Samen zingen is voorlopig niet mogelijk. Een vredeshand kunnen wij elkaar niet reiken. Mondelinge wensen wel.
• De communie ontvangt men aan de altaartafel in een open hand (eventueel met gebruik van een wit doekje). Houd daarbij voldoende afstand.
• Een (koffie-)samenkomst na afloop binnen is helaas niet mogelijk. Het voornaamste is onveranderd gebleven: iedereen is van harte welkom!

pater A. Niesen o.p.  

Zondagse collecte
Omdat de vieringen nog steeds beperkt toegankelijk zijn is de zondagse collecte ook maar beperkt mogelijk. Wilt u in deze tijd onze parochie blijven steunen, dan is uw gave ook welkom op bankrekening: NL88INGB0000074484 t.n.v. Pastoor St Thomaskerk.
Hartelijk dank.  

Over zaaien gesproken…
Overweging op zondag 12 juli l.l. bij de lezingen: Jes. 55,10-11 en Matt. 13,1-(9)23

Op 24 juni l.l. had het bestuur van Plein van Siena een ontmoeting met het DPN. Het Dominicaans Platform Nederland gaat over de Dominicaanse projecten in ons land en is onze subsidiegever. Van tijd tot tijd komen een paar mensen van dat DPN bij ons langs voor een gesprek. Hoe het gaat, wat de plannen zijn, waar wij mee bezig zijn enzovoorts. Dan komt er meestal ook een reactie op ons jaarverslag.
Uit ons gesprek op 24 juni kwam naar voren dat Plein van Siena kleinschalig maar vruchtbaar werkt. Het is veelzijdig. We verloochenen niet onze achtergrond: wij staan in de Dominicaanse traditie. Tegelijk proberen wij volop te staan in deze tijd en wereld. Er worden goede pogingen gedaan om geloof te verbinden met de huidige samenleving. Met diverse registers: o.a. actualiteit, kunst, cultuur, geloofsverdieping etc. Wij bewaren op deze plek heel zeker de aanwezigheid van de kerk. En dat alles is duidelijk met elkaar verbonden. Wij bereiken geen enorme aantallen mensen. En ook de leeftijdsopbouw van de deelnemers zou best wat meer gevariëerd mogen zijn. Het is niet makkelijk om nieuwe, betrokken mensen aan te werven.

Wij waren bezig met het voorjaarprogramma 2020. Ineens kwam in maart de coronatijd. Ook Plein van Siena ging op slot. Veel moest worden afgelast of uitgesteld. Het werd een stille tijd.
Heel voorzichtig is Plein van Siena in juni weer gestart. Met de voorgeschreven maatregelen van anderhalve meter en verdere hygiëne. Er wordt intussen gewerkt aan komend najaar. Dan zal veel misschien onzeker zijn.
Wij allen hebben geduld nodig en hoop, en veel standvastigheid.

Dan horen wij ineens op deze zomerzondag het verhaal van de zaaier. Heel toepasselijk voor Plein van Siena en voor ons allemaal. Want het verhaal van de zaaier uit Mattheus is feitelijk het grote evangelie van het geduld. Het grote verhaal van het vertrouwen en van hoognodig geloof in de toekomst.

“Een zaaier gaat uit om zijn zaad te zaaien.” Hij gaat op weg in goed vertrouwen. Met geduld en met hoop op de toekomst: zonder dat was de zaaier thuis gebleven.
Want onder het zaaien gaat van alles mis. Het uitgestrooide zaad komt terecht op allerlei plaatsen. Soms is het gewoon stom om het precies daar te zaaien. Soms is het vergeefse moeite. Soms wordt het zaad verstikt. Dan weer is de grond te droog of is er te weinig aarde om het laten ontkiemen. En heel soms valt het zaad ook nog in goede aarde. Dan kan het vrucht opleveren: honderd-, zestig- of dertigvoudig.
De parabel van de zaaier wordt aanvankelijk zeker verteld over Jezus en zijn verkondiging. Het brengt het resultaat van zijn verkondiging in beeld. Dat het werk van Jezus maar heel beperkt succes heeft gehad. Deze parabel vertelt over de tegenwerking die Hijzelf heeft ondervonden, de teleurstelling die er is geweest. Frustratie misschien over het gebrek aan ontvankelijkheid en diepgang bij toehoorders.
Maar de parabel van de zaaier vertelt ook over eindeloos geduld dat nodig is. Het verhaal van de zaaier vertelt over de moed en het vertrouwen van de oorspronkelijke Zaaier. En van zijn latere verkondigers die alsmaar bleven doorgaan met zaaien. Ook zonder direct resultaat te kunnen zien.

Geduld en vertrouwen zijn vaak zoek in onze tijd. Alles moet snel en efficiënt. Wij zouden niets liever dan ook het groeiproces in de hand te hebben en te kunnen beïnvloeden. Het is een hele toer om geduld aan te leren en vertrouwen.
Het is een hele toer om het maar uit handen te geven. Te erkennen, dat wij maar gewone zaaiers zijn, afhankelijk van de tijdgeest en van de bereidwilligheid en ontvankelijkheid van de mensen. Vraag maar om eindeloos geduld. Vraag maar om wijsheid en vertrouwen. Vraag om hoop in toekomst.
De grote wereld hebben wij niet zo maar in onze zak. Wat wij kunnen is stapje voor stapje verder gaan. En maar zaaien en vertrouwen hebben in de kracht van het zaad.

Overigens: geduld is niet zo maar “de boel de boel laten”. Geduld vraagt inzet en toewijding. Geduld vraagt ook dat je een doel hebt, waar je vastberaden naar toe wilt werken.
Jesaja heeft het over regen en sneeuw, die uit de hemel vallen. Zij moeten eerst hun werk doen om een akker rijp te maken voor de gewassen.
Zo is het ook met het Woord van God. Wij mogen ons verzamelen rond dat Woord. Wij mogen het woord aanhoren en verder dragen. Wij mogen misschien zelfs bedienaars zijn van dat woord. Maar dat Woord zelf, dat komt uit Zijn mond. Het keert nooit vruchteloos naar Hem terug. Het werkt uit wat het bedoelt. Het keert pas tot Hem terug, wanneer het zijn zending heeft volbracht.
Een zaaier gaat uit om zijn zaad te zaaien. Dat het bij ons in goede aarde valt. Dat is ons gebed.

p. A. Niesen o.p.

Priesterwijding in Rotterdam, 8 augustus.
Op zaterdag 8 augustus, feestdag van de heilige Dominicus, zal Michael-Dominique Magielse o.p. door Mgr. Van den Hende, bisschop van Rotterdam, tot priester worden gewijd.
Michael-Dominique Magielse is een van de jonge dominicanen uit Rotterdam. De wijding vindt plaats in de St. Dominicuskerk (Het Steiger) in Rotterdam, naast het klooster waarin Michael-Dominique woont.
Voor de viering is vanwege de coronamaatregelen maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelding vooraf is dan ook strikt noodzakelijk. Dat kan via viering@dominicanen010.nl.
Alleen als u aanwezig kunt zijn, ontvangt u een bevestigingsmail. Zonder die email is het helaas niet mogelijk de viering bij te wonen. We vragen om uw begrip voor deze situatie.
De viering zal ook online te volgen zijn via www.dominicanen.nl. In onze tijd van voorbereiding vragen wij om uw gebed voor Michael-Dominique.  

Plein van Siena
Tussen alle winkels in de Rijnstraat is onze winkel op nummer 109 heel bijzonder. Je hoeft er niet per se iets te kopen. Wie gewoon eens wil rondkijken of wie met een vraag zit of wie in is voor een goed gesprek, is er van harte welkom. Wij zouden onze winkel steeds meer willen maken tot een plek van gesprek en ontmoeting. Zoals dat spontaan gebeuren kan op een stadsplein. Misschien daarom wel die aparte naam, die wij veel gebruiken: “Plein van Siena”.    lees meer...

Amnesty International - Groep 333 - De Pijp / Rivierenbuurt / West
Schrijfactie Iran: grote zorgen om activist Narges Mohammadi
Op 8 mei pakte de politie in de Vietnamese hoofdstad Ho Chi Minh boekenbezorger Thuy Tuat op. Tuat bezorgt boeken van een onafhankelijke Vietnamese uitgeverij, de Liberal Publishing House. De boeken gaan vaak over politieke en sociale kwesties in Vietnam en zijn daarom verboden. Tuat zegt dat de politie hem martelde. Na zijn vrijlating dook hij meteen onder.  lees meer...

Vernieuwingen op deze website
Op deze website vind u onder het kopje ‘Onderweg’ helemaal onderaan de jaartallen 1990 t/m 2019. Achter die jaartallen staat informatie uit de Thomasklanken van het betreffende jaar. Die informatie was tot nu toe tot en met die van 2009 nogal kort en bondig. De redactie van Thomasklanken heeft nu de informatie over de jaren 1990 t/m 2009 herzien en uitgebreid met meer informatie over de ingebrachte onderwerpen. U vindt vooral citaten uit de artikelen, die gezamenlijk een aardig beeld vormen van de ontwikkelingen in onze parochie over de genoemde jaren. Voor wie geïnteresseerd is.... U kunt ook
hier klikken.
Redactie Thomasklanken.  

Gevraagd:
Enthousiaste helpers m/v voor de winkel van boeken, kaarsen, kaarten, fair trade artikelen annex bezinnings- en ontmoetingscentrum Plein van Siena.  lees meer ...

Privacy verklaring parochie
Klik hier voor het lezen van de privacy verklaring van onze parochie.