Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

WELKOM

We zijn een parochie die staat in de Dominicaanse traditie. De orde van Sint Dominicus heeft zich altijd ingezet voor prediking, studie van de Schrift, theologie en spiritualiteit. Open naar de samenleving. Kwaliteit zoeken wij in goede overweging, zorgvuldige liturgie, catechese en geloofsvorming. Wij staan open voor oecumene. Wij voelen ons zelf verantwoordelijk voor het voortbestaan van onze parochie. Mensen uit onze gemeenschap, die geïnspireerd en toegerust voorgaan in liturgie en catechese, weten zich gedragen door allen die bij de parochie betrokken zijn. Wij hebben een voorkeur voor het vieren in onze eigen plek van samenkomst, ook als niet wekelijks Eucharistie kan worden gevierd. Wij hechten aan een levende traditie:  wij zijn gericht op de toekomst vanuit kennis van en respect voor het verleden van de kerk. Binnen het grote geheel van de Rooms Katholieke Kerk streven we er naar een open parochie te zijn en daarbij onze eigenheid trouw te zijn. Wij zoeken mogelijkheden tot vernieuwing en gaan kritisch onze weg. Dit vraagt om creativiteit en nieuwe vormen van samenkomen. Wij nodigen u van harte uit om nader kennis met ons te maken.   

Klik hier voor onze contactgegevens.

Klik hier om de actuele data van onze vieringen te bekijken.

Klik hier voor Personalia

Wij vragen uw aandacht voor:

Titus Brandsma bij zijn heiligverklaring op 15 mei
 De zalige Titus Brandsma (1881 – 1942) is een van de meest inspirerende karmelieten voor de hedendaagse wereld. Naar hem zijn kerken, scholen en straten vernoemd. Hij werd in 1881 geboren als Anno Sjoerd Brandsma in Oegoclooster een gehucht in Friesland nabij Bolsward. Titus, koos hij later als kloosternaam. De sociaaleconomische achterstandspositie van de Friese katholieken heeft op het leven van Titus Brandsma een grote invloed gehad. Zijn inzet voor de emancipatie van Nederlandse en Friese katholieken, vooral op de gebieden van onderwijs en journalistiek, heeft hier zijn oorsprong.  lees meer...

Koninklijke onderscheiding voor Jos Rondeel op 25 april 2022.
Jos Rondeel is al decennia lang parochiaan van de Thomas van Aquino parochie. Hij is steeds meer bij de parochie betrokken geraakt en heeft zich daar een belangrijke plaats verworven door zijn grote aandacht voor verbinding en goede onderlinge verhoudingen. Via katechesewerk voor jongeren in de jaren ’80 is hij meer bekend geraakt. Hij werd lid van de stuurgroep en later werd hij lid van het parochiebestuur. In 1992 werd Jos benoemd als penningmeester. Enkele perioden achtereen behartigde hij met grote inzet en deskundigheid de zorg voor kerk en parochie en voor haar belangrijk onroerend goed: een veelomvattende taak. Daarbij kwam hij geregeld in contact met instanties van bisdom en gemeente. In zijn tijd viel een zeer langdurige periode van zoeken en onderhandelen m.b.t. de toekomst van het kerkgebouw aan de Rijnstraat, en uiteindelijk werd de vroegere Thomas van Aquino kerk opgegeven en verkocht. De parochie ging verhuizen. Speciaal bij dit voor velen moeilijke proces van verandering heeft Jos Rondeel samen met andere bestuursleden zich met succes ingezet voor een goede, adequate begeleiding van de parochianen. Jos werd ook lid van de bouwcommissie, die de inmiddels gehuurde Maranathakerk aan de Hunzestraat heeft aangepast en geschikt gemaakt voor gebruik door de parochie. De verhuizing vond plaats in 1999. In 2005 is Jos gestopt als penningmeester en werd een tijdlang voorzitter van het parochiebestuur. In 2008 eindigde zijn bestuurstermijn. In 2014 is de parochie opnieuw verhuisd, nu naar Rijnstraat 109. Toen de nieuwe, huidige situatie het nodig maakte is Jos weer betrokken als coördinator van het contact tussen parochianen en het huidige parochiebestuur. Naast al dit bestuurswerk heeft Jos aandacht kunnen geven aan Bijbelstudie en spiritualiteit. Hij heeft jaren achtereen actief deelgenomen aan de periodieke samenkomsten van de Dominicaanse parochies in Nederland. Vanuit die interesse neemt hij deel aan de werkgroep, die actief is in de zondagse liturgie. Met name zijn overwegingen van hoog niveau worden door ieder zeer gewaardeerd. De Thomas van Aquino parochie in Amsterdam is Jos Rondeel bijzonder dankbaar voor zijn jarenlange deskundige, open inzet en betrokkenheid. Zij sluit zich van harte aan bij het feit dat Jos bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd vanuit zijn scholengemeenschap nu een officieel blijk van hartelijke waardering heeft gekregen in de vorm van een Koninklijke onderscheiding. Jos is voortaan Lid van de Orde van Oranje-Nassau. p. A. Niesen o.p.  

Als je iets wil vertellen over een ander
vraag jezelf dan eerst af of je zeker weet dat het waar is, wat je gaat vertellen.
Vraag vervolgens jezelf af of het iets goeds is, wat je over die ander wil gaan zeggen.
En overweeg ten slotte of het echt noodzakelijk is, dat je het doorvertelt.
Als het niet waar, niet goed en niet noodzakelijk is,wat je gaat vertellen,
vergeet het dan en belast een ander er niet mee.

    
Socrates    

Voorbede vanuit parochies in Nederland:
Voor vrede en gerechtigheid in de Oekraïne:
dat partijen de weg van dialoog en onderhandelingen kiezen
in plaats van oorlog en geweld,
dat mensenrechten steeds gerespecteerd worden,
burgers beschermd worden en slachtoffers worden opgevangen,
dat met de stuwkracht van de heilige Geest
onvermoeibaar gewerkt wordt aan verzoening en samenwerking in Europa.

Voor onze vieringen
De meeste coronamaatregelen zijn vervallen.
 Anderhalve meter afstand houden en het mondkapje dragen is een advies voor wie boven alles zeker wil zijn. Opgave vooraf en inschrijving ter plekke zijn niet meer nodig.
De communie-uitreiking blijft aan het altaar. Met de kelk-communie zullen wij nog wachten.
Voor het koffiedrinken na de viering is iedereen welkom.
Gehandhaafd blijven: wij geven elkaar geen hand  bij de vredeswens en het collecteren gebeurt na de viering in het mandje op de boekentafel of liever nog via de bank.
  
Voorzichtigheid blijft het motto. Wij zorgen dat iedereen de liturgie zo veilig mogelijk mee kan vieren.

Zondagse collecte
De zondagse collecte is na elke viering in het mandje.
Wie onze parochie wil blijven steunen, kan de collectegaven ook storten op bankrekening: NL88 INGB 0000 0744 84 t.n.v. Pastoor St Thomaskerk.
De parochie rekent op u.
Hartelijk dank!

Misintenties
Wie een speciale intentie wil laten noemen tijdens de voorbeden van onze vieringen, wordt vriendelijk uitgenodigd deze intentie tevoren op te geven.
Dat kan per mail: parthomvanaquino@hetnet.nl  of ook via telefoon: 6445325.
Elke vrijwillige gave voor de parochie is daarbij zeer welkom.

Open spreekuur
Het open spreekuur is op dinsdagmiddag van 16.00u. tot 17.30 uur in onze winkel.
U kunt natuurlijk ook contact opnemen. Bel: 020 4040036 of e-mail: 
parthomvanaquino@hetnet.nl

Bijzondere boeken
ZONDAGMORGEN,

over het missen van God,
Willem Jan Otten, Skandalon 2022.
Toen de pandemie kerkgang onmogelijk maakte, besloot Willem Jan Otten van het missen van de mis een deugd te maken. Hij schreef het boek waar hij sinds zijn doop in 1999 van heeft gedroomd: een essay dat week voor week reageert op het liturgisch jaar, volgens hem het grootste kunstwerk van de westerse beschaving. Zondagmorgen is het verslag geworden van een persoonlijke, poëtische tocht naar binnen, dwars door alle 52 zondagen van het jaar.
GESPREKKEN OP MAANDAG,
over de sacramenten,
Vonne van der Meer met Nico Gooijer, Atlas Contact 2022.
In 2008 ging Vonne van der Meer te rade bij pastoor Nico de Gooijer met de vraag of hij iets kon vertellen over de laatste sacramenten. Met een fietstas vol spullen deed de Gooijer voor wat er tijdens de toediening van dit sacrament gebeurt en legde haar de oorsprong en betekenis ervan uit. Al gauw werd het Van der Meer duidelijk dat zij deze heldere en levendige verteller nog veel meer te vragen had. Zeven maandagen spraken ze over zijn ervaringen als priester, één die alle veranderingen in de kerk in de jaren zestig, zeventig had meegemaakt, met als uitgangspunt: de zeven sacramenten die de katholieke kerk kent.

  
Beide boeken zijn in onze winkel verkrijgbaar. Van harte aanbevolen!
p. A. Niesen o.p.

Plein van Siena
Tussen alle winkels in de Rijnstraat is onze winkel op nummer 109 heel bijzonder. Je hoeft er niet per se iets te kopen. Wie gewoon eens wil rondkijken of wie met een vraag zit of wie in is voor een goed gesprek, is er van harte welkom. Wij zouden onze winkel steeds meer willen maken tot een plek van gesprek en ontmoeting. Zoals dat spontaan gebeuren kan op een stadsplein. Misschien daarom wel die aparte naam, die wij veel gebruiken: “Plein van Siena”.    lees meer...         

Amnesty International - Groep 333 - De Pijp / Rivierenbuurt / West
Schrijfactie augustus 2022 - Ecuador klaagt protestleider aan
Op 14 juni pakten agenten Leonidas Iza midden in de nacht zonder arrestatiebevel op. Iza is de voorzitter van de Confederatie van Inheemse Nationaliteiten van Ecuador (CONAIE). Iza werd aangeklaagd voor het organiseren van protesten tegen het economisch beleid van de regering. Hij kwam na een paar uur vrij, maar de aanklachten tegen hem staan nog.   lees meer...

Vernieuwingen op deze website
O
p deze website vind u onder het kopje ‘Onderweg’ helemaal onderaan de jaartallen 1990 t/m 2021. Achter die jaartallen staat informatie uit de Thomasklanken van het betreffende jaar. Die informatie was tot nu toe tot en met die van 2009 nogal kort en bondig. De redactie van Thomasklanken heeft nu de informatie over de jaren 1990 t/m 2009 herzien en uitgebreid met meer informatie over de ingebrachte onderwerpen. U vindt vooral citaten uit de artikelen, die gezamenlijk een aardig beeld vormen van de ontwikkelingen in onze parochie over de genoemde jaren. Voor wie geïnteresseerd is.... U kunt ook hier klikken.
Redactie Thomasklanken.  
    

Privacy verklaring parochie
Klik hier voor het lezen van de privacy verklaring van onze parochie.