Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

WELKOM

We zijn een parochie die staat in de Dominicaanse traditie. De orde van Sint Dominicus heeft zich altijd ingezet voor prediking, studie van de Schrift, theologie en spiritualiteit. Open naar de samenleving. Kwaliteit zoeken wij in goede overweging, zorgvuldige liturgie, catechese en geloofsvorming. Wij staan open voor oecumene. Wij voelen ons zelf verantwoordelijk voor het voortbestaan van onze parochie. Mensen uit onze gemeenschap, die geïnspireerd en toegerust voorgaan in liturgie en catechese, weten zich gedragen door allen die bij de parochie betrokken zijn. Wij hebben een voorkeur voor het vieren in onze eigen plek van samenkomst, ook als niet wekelijks Eucharistie kan worden gevierd. Wij hechten aan een levende traditie:  wij zijn gericht op de toekomst vanuit kennis van en respect voor het verleden van de kerk. Binnen het grote geheel van de Rooms Katholieke Kerk streven we er naar een open parochie te zijn en daarbij onze eigenheid trouw te zijn. Wij zoeken mogelijkheden tot vernieuwing en gaan kritisch onze weg. Dit vraagt om creativiteit en nieuwe vormen van samenkomen. Wij nodigen u van harte uit om nader kennis met ons te maken.   

Klik hier voor onze contactgegevens.

Klik hier om de actuele data van onze vieringen te bekijken.

Klik hier voor Personalia

Wij vragen uw aandacht voor:
  

ZORG VOOR ONS GEMEENSCHAPPELIJK HUIS.
Het komt steeds meer op ons netvlies, dat klimaatverandering ons leven hoe dan ook zal veranderen. Linksom of rechtsom. In 2016 deed Rick de Vries, student milieuwetenschappen, onderzoek naar de doorwerking van de encycliek Laudato Si in de Nederlandse politiek. Hij schreef er een boekje over met de veelzeggende titel: “Laat de kamer zich bekeren?”. In onderscheid met de vorige landelijke verkiezingen was de klimaatproblematiek in 2021 wel een belangrijk thema, waarover politieke partijen zeer uiteenlopende opvattingen huldigen.  lees meer...

Vierjaarlijks kapittel van de Dominicanen
Voor 2021 is weer een kapittel gepland van de Nederlandse Provincie van de Dominicanen. Het zou worden gehouden na pasen. Vanwege de coronamaatregelen wordt de voorbereiding in commissievergaderingen flink bemoeilijkt. Het kapittel is daarom uitgesteld. Het wordt nu in Huissen gehouden van 8 tot en met 12 september. Ondergetekende is gekozen tot deelnemer van het aanstaande kapittel. Het zal vooral gaan over de toekomst van onze gemeenschap in Nederland.
p. A. Niesen o.p.

Pinksteractie 15 t/m 23 mei
In een jaarlijkse campagne rond Pinksteren brengen wij het mooie en zo belangrijke werk van de missionarissen onder de aandacht bij de Nederlandse parochies en andere belangstellenden. ‘Geloven in de ander. Samen één missie’ is het thema van de Pinksteractie in 2021.
Dit jaar staan pater Peter Daalhuizen, missionaris in Brazilië en Susanne Beentjes, missionair werker in Tanzania centraal. Pater Peter is er voor de lokale bevolking in Minas Gerais.
Susanne steunt jonge meiden hun talenten te ontdekken. Vaak zijn zij op jonge leeftijd zwanger geraakt en konden hun school niet afmaken.    lees meer...

Kerkelijk leven op anderhalve meter
Meest recente versie van ons protocol
 
Speciale aandacht krijgt de ventilatie van de kerkruimte.
Er zijn slechts 10 plaatsen. U bent welkom, maar vooraf reserveren is noodzakelijk.
Liefst via mail: parthomvanaquino@hetnet.nl of bel: 020 4040036 (spreek eventueel in).
Wilt u afmelden, doe dat dan a.u.b. bijtijds.
 
Houd altijd anderhalve meter afstand van elkaar.
Blijf thuis bij verkoudheid en of griepachtige klachten van uzelf of uw huisgenoten.
Gebruik een mondkapje. Desinfecteer uw handen.
Na het welkom door de "deurwachter" wordt uw naam genoteerd op de presentielijst.
Uw jas kan aan de kapstok of mee naar uw stoel (over de rugleuning).
 
Volg de aanwijzingen voor een zitplaats. Denk altijd aan de anderhalve meter.
Uw mondkapje kan eventueel af, als u zit en bij de communie-gang.
Samenzang is niet mogelijk. De vredeswens is zonder handdruk.
De communie ontvangt u aan de altaartafel in uw open hand, of op een witte doek, als een “corporale” op uw hand. De kelk-communie is niet mogelijk.
 
Collecte-gaven zijn na afloop welkom in het groene mandje op de boekentafel.
Liever nog op: NL88INGB0000074484 t.n.v. pastoor St Thomaskerk.
 
Na afloop binnen koffiedrinken of napraten is niet mogelijk.
Bij het weggaan: denk aan mondkapje en anderhalve meter.

Zondagse collecte
De zondagse collecte is vanwege beperkte toegankelijkheid van onze vieringen ook maar beperkt mogelijk.
Wie in deze tijd onze parochie wil blijven steunen, kan de collectegaven storten op bankrekening: NL88INGB0000074484 t.n.v. Pastoor St Thomaskerk. Hartelijk dank.

Open spreekuur
Het open spreekuur is op dinsdagmiddag van 16.00u. tot 17.30 uur in onze winkel. Denk daarbij aan de corona maatregelen. U kunt ook bellen: 020 4040036
of mailen: parthomvanaquino@hetnet.nl  

Plein van Siena
Tussen alle winkels in de Rijnstraat is onze winkel op nummer 109 heel bijzonder. Je hoeft er niet per se iets te kopen. Wie gewoon eens wil rondkijken of wie met een vraag zit of wie in is voor een goed gesprek, is er van harte welkom. Wij zouden onze winkel steeds meer willen maken tot een plek van gesprek en ontmoeting. Zoals dat spontaan gebeuren kan op een stadsplein. Misschien daarom wel die aparte naam, die wij veel gebruiken: “Plein van Siena”.    lees meer...

Amnesty International - Groep 333 - De Pijp / Rivierenbuurt / West
Schrijfactie juni 2021 - Columbia: Bescherm milieuactivisten
María, Jani, Joel en Danelly zijn mensenrechtenverdedigers uit Colombia. Samen met inheemse en boerengemeenschappen komen ze op voor het milieu en de natuurlijke hulpbronnen in hun land. Vanwege hun werk worden ze vervolgd en bedreigd en lopen ze iedere dag het risico om vermoord te worden.
   lees meer... 

Vernieuwingen op deze website
Op deze website vind u onder het kopje ‘Onderweg’ helemaal onderaan de jaartallen 1990 t/m 2020. Achter die jaartallen staat informatie uit de Thomasklanken van het betreffende jaar. Die informatie was tot nu toe tot en met die van 2009 nogal kort en bondig. De redactie van Thomasklanken heeft nu de informatie over de jaren 1990 t/m 2009 herzien en uitgebreid met meer informatie over de ingebrachte onderwerpen. U vindt vooral citaten uit de artikelen, die gezamenlijk een aardig beeld vormen van de ontwikkelingen in onze parochie over de genoemde jaren. Voor wie geïnteresseerd is.... U kunt ook
hier klikken.
Redactie Thomasklanken.  

Gevraagd:
Enthousiaste helpers m/v voor de winkel van boeken, kaarsen, kaarten, fair trade artikelen annex bezinnings- en ontmoetingscentrum Plein van Siena.  lees meer ...

Privacy verklaring parochie
Klik hier voor het lezen van de privacy verklaring van onze parochie.