Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

WELKOM

We zijn een parochie die staat in de Dominicaanse traditie. De orde van Sint Dominicus heeft zich altijd ingezet voor prediking, studie van de Schrift, theologie en spiritualiteit. Open naar de samenleving. Kwaliteit zoeken wij in goede overweging, zorgvuldige liturgie, catechese en geloofsvorming. Wij staan open voor oecumene. Wij voelen ons zelf verantwoordelijk voor het voortbestaan van onze parochie. Mensen uit onze gemeenschap, die geďnspireerd en toegerust voorgaan in liturgie en catechese, weten zich gedragen door allen die bij de parochie betrokken zijn. Wij hebben een voorkeur voor het vieren in onze eigen plek van samenkomst, ook als niet wekelijks Eucharistie kan worden gevierd. Wij hechten aan een levende traditie:  wij zijn gericht op de toekomst vanuit kennis van en respect voor het verleden van de kerk. Binnen het grote geheel van de Rooms Katholieke Kerk streven we er naar een open parochie te zijn en daarbij onze eigenheid trouw te zijn. Wij zoeken mogelijkheden tot vernieuwing en gaan kritisch onze weg. Dit vraagt om creativiteit en nieuwe vormen van samenkomen. Wij nodigen u van harte uit om nader kennis met ons te maken.   

Klik hier voor onze contactgegevens.

Klik hier om de actuele data van onze vieringen te bekijken.

Klik hier voor Personalia

Wij vragen uw aandacht voor:
  

Afbraak en Opbouw
Toen wij op 19 sept. j.l. ons werkjaar weer begonnen, hebben wij in de viering aandacht gegeven aan de huidige tentoonstelling “afbraak “ in Plein van Siena. Wij hebben toen ook gelezen uit Marcus 9,30-37.

Bent u geschrokken van de nieuwe expositie in Plein van Siena? Dat je geraakt bent, ligt voor de hand. Dat is de bedoeling van elke tentoonstelling. Maar schrik hoeft niet. Wie afbraak zegt, zegt ook opbouw. Wie zegt puinruimen, denkt ook aan plaatsmaken voor nieuwe dingen. Ruimte scheppen. Bouwen aan toekomst.  
lees meer...

Prijsvraag: De Nieuwe Stad
In een mooie, goede en rechtvaardige stad is het fijn leven. Het beeld van een goede stad inspireert ons.
Op dit moment hangen er in Plein van Siena foto’s van gebouwen die gesloopt worden. Een kerk, een ziekenhuis en gevangenis (De Bijlmerbajes). Sloop betekent ruimte voor iets nieuws. Naar aanleiding deze fototentoonstelling: AFBRAAK GEBOUWEN van Birgitta Maes en Annelies Schouten, is door Plein van Siena een prijsvraag uitgezet.  lees meer...

Aandacht voor de Kerk van Guinee
In Wereldmissiemaand oktober brengt MISSIO de kerk van Guinee voor het voetlicht. In de parochies wordt daar in oktober ook voor gecollecteerd. Missio is de Stichting Pauselijke Missiewerken Nederland en onderdeel van de internationale Pauselijke Missiewerken van de Rooms-katholieke Kerk. De Pauselijke Missiewerken zijn actief in ongeveer 130 landen.
Kijk voor meer informatie op de site van Missio.
De offerkist in onze kerkruimte staat klaar voor uw missiebijdrage.  

Over Dominicaanse zending gesproken...! 
Wij mogen er gelukkig van uitgaan dat de dominicaanse zending niet alleen gedragen wordt door geprofeste leden van de dominicaanse familie, maar ook door vele vrijwilligers die met onze communiteiten en projecten verbonden zijn. In dit licht is het belangrijk en een enorm winstpunt dat in de afgelopen tijd de samenwerking tussen de verschillende takken van de orde in onze provincie steeds belangrijker is geworden en ook de samenwerking van de dominicaanse familie met vele vrijwilligers.  lees meer...

Kerkelijk leven
Versoepelingen in de coronamaatregelen zijn ook bij ons doorgevoerd.
Speciale aandacht krijgt nog steeds de ventilatie van onze kerkruimte.
Er zijn 14 plaatsen beschikbaar.
U bent hartelijk welkom, voorlopig zonder vooraf reserveren.
Blijf wel thuis bij verkoudheid en of griepachtige klachten van uzelf of uw huisgenoten. Desinfecteer uw handen. Respecteer enige afstand van elkaar.
De presentielijst wordt uit voorzorg nog steeds bijgehouden.
Samenzang is weer mogelijk. Vredeswens met handdruk en kelk-communie nog niet. De communie ontvangt u aan het altaar in de open hand of op een witte doek, als een “corporale” op uw hand.
Na afloop koffiedrinken of napraten binnen is nog niet goed mogelijk.
Collecte-gaven zijn welkom in het groene mandje op de boekentafel. Liever nog op:NL88INGB0000074484 t.n.v. pastoor St Thomaskerk.   

Zondagse collecte
De zondagse collecte is vanwege beperkte toegankelijkheid van onze vieringen ook maar beperkt mogelijk.
Wie in deze tijd onze parochie wil blijven steunen, kan de collectegaven storten op bankrekening: NL88INGB0000074484 t.n.v. Pastoor St Thomaskerk. Hartelijk dank.

Open spreekuur
Het open spreekuur is op dinsdagmiddag van 16.00u. tot 17.30 uur in onze winkel. Denk daarbij aan de corona maatregelen.
U kunt ook bellen: 020 4040036 of mailen: parthomvanaquino@hetnet.nl  

Plein van Siena
Tussen alle winkels in de Rijnstraat is onze winkel op nummer 109 heel bijzonder. Je hoeft er niet per se iets te kopen. Wie gewoon eens wil rondkijken of wie met een vraag zit of wie in is voor een goed gesprek, is er van harte welkom. Wij zouden onze winkel steeds meer willen maken tot een plek van gesprek en ontmoeting. Zoals dat spontaan gebeuren kan op een stadsplein. Misschien daarom wel die aparte naam, die wij veel gebruiken: “Plein van Siena”.    llees meer...

Amnesty International - Groep 333 - De Pijp / Rivierenbuurt / West
Schrijfactie oktober - Milieuactivisten achter de tralies
Zes jonge leden van de milieubeweging Mother Nature Cambodja worden vervolgd omdat ze zich inzetten voor de natuur en de rechten van inheemse volken.     lees meer.../a> 

Vernieuwingen op deze website
Op deze website vind u onder het kopje ‘Onderweg’ helemaal onderaan de jaartallen 1990 t/m 2020. Achter die jaartallen staat informatie uit de Thomasklanken van het betreffende jaar. Die informatie was tot nu toe tot en met die van 2009 nogal kort en bondig. De redactie van Thomasklanken heeft nu de informatie over de jaren 1990 t/m 2009 herzien en uitgebreid met meer informatie over de ingebrachte onderwerpen. U vindt vooral citaten uit de artikelen, die gezamenlijk een aardig beeld vormen van de ontwikkelingen in onze parochie over de genoemde jaren. Voor wie geďnteresseerd is.... U kunt ook hier klikken.
Redactie Thomasklanken.  

Gevraagd:
Enthousiaste helpers m/v voor de winkel van boeken, kaarsen, kaarten, fair trade artikelen annex bezinnings- en ontmoetingscentrum Plein van Siena.  lees meer ...

Privacy verklaring parochie
Klik hier voor het lezen van de privacy verklaring van onze parochie.