Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

WELKOM

We zijn een parochie die staat in de Dominicaanse traditie. De orde van Sint Dominicus heeft zich altijd ingezet voor prediking, studie van de Schrift, theologie en spiritualiteit. Open naar de samenleving. Kwaliteit zoeken wij in goede overweging, zorgvuldige liturgie, catechese en geloofsvorming. Wij staan open voor oecumene. Wij voelen ons zelf verantwoordelijk voor het voortbestaan van onze parochie. Mensen uit onze gemeenschap, die geďnspireerd en toegerust voorgaan in liturgie en catechese, weten zich gedragen door allen die bij de parochie betrokken zijn. Wij hebben een voorkeur voor het vieren in onze eigen plek van samenkomst, ook als niet wekelijks Eucharistie kan worden gevierd. Wij hechten aan een levende traditie:  wij zijn gericht op de toekomst vanuit kennis van en respect voor het verleden van de kerk. Binnen het grote geheel van de Rooms Katholieke Kerk streven we er naar een open parochie te zijn en daarbij onze eigenheid trouw te zijn. Wij zoeken mogelijkheden tot vernieuwing en gaan kritisch onze weg. Dit vraagt om creativiteit en nieuwe vormen van samenkomen. Wij nodigen u van harte uit om nader kennis met ons te maken.   

Klik hier voor onze contactgegevens.

Klik hier om de actuele data van onze vieringen te bekijken.

Klik hier voor Personalia

Wij vragen uw aandacht voor:
  

Op weg in 2021...
Wat zal het nieuwe jaar ons brengen? Hoe zal onze toekomst eruit zien? Vermoedelijk weten wij het antwoord al wel een beetje: het nieuwe jaar zal veel lijken op het oude. Want ook het nieuwe jaar wordt voor een flink deel ingekleurd door onszelf. Door wat wijzelf zeggen en doen of laten. En evenzeer door hoe wij zullen reageren op wat gebeurt. De toekomst zal er vermoedelijk uitzien naar de vorm die wij er zelf aan geven. Dat zal denkelijk niet veel anders zijn dan andere jaren. Kerkvader Augustinus heeft ooit gezegd: “Het zijn slechte tijden, het zijn moeilijke tijden. Dat zeggen de mensen tenminste. Maar ik zeg: laten wij goed leven, dan worden de tijden vanzelf ook goed. Wij zijn de tijden. Zoals wij zijn, zijn ook de tijden.”   lees meer....

Maria, Vrouwe van alle Volkeren
Omdat de Thomas van Aquino Parochie ooit betrokken is geweest bij boodschappen en verschijningen die in de parochie zouden hebben plaatsgehad, is onderstaande mededeling in dit verband van belang. Deze verklaring kunt u vinden op de website van ons Bisdom.
pt
De devotie tot Maria als Vrouwe en Moeder van alle Volkeren is goed en waardevol, maar moet gescheiden blijven van de boodschappen en verschijningen. Deze zijn niet erkend door de Congregatie voor de Geloofsleer. Dat is de kern van de verheldering die in afstemming met de Congregatie tot stand is gekomen nadat de laatste tijd in binnen- en buitenland allerlei berichten over de devotie waren verschenen.  lees meer...

Actieperiode van Kerkbalans 2021 van 16 t/m 30 januari
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk van Nederland, en, sinds 2018, de Evangelische Broedergemeente. Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk. De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans. Geef je om je kerk? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

Week van gebed voor eenheid van christenen van 17 t/m 24 januari - #blijfinmijnliefde is het thema voor 2021.
Het thema #blijfinmijnliefde is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap van Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Deze gemeenschap, die het materiaal van de gebedsweek dit keer voorbereidde, is al sinds haar ontstaan toegewijd aan eenheid en gebed.
  
“In een tijd van sociale afstand is de oproep van Jezus Christus, om in zijn liefde verbonden te blijven, verfrissend en bemoedigend. Door met hem verbonden te zijn en blijven, groeien we ook in eenheid met anderen,” vertelt Jan Willem Janse, projectleider bij MissieNederland.
  
De Raad van Kerken en MissieNederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden blijken zij onderlinge verwantschap te ervaren. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Naar schatting doen in Nederland 200.000 mensen mee met het initiatief.

   

Kerkelijk leven op anderhalve meter
 Laatste versie voor onze vieringen op zondag.

Speciale aandacht heeft de ventilatie van de kerkruimte.
Er zijn 8 plaatsen. Met organist en voorganger: 10.
U bent welkom, maar vooraf reserveren is noodzakelijk.
Liefst via mail: parthomvanaquino@hetnet.nl of bel: 020 4040036 (spreek eventueel in).

Houd altijd anderhalve meter afstand van elkaar.
Blijf thuis bij verkoudheid en of griepachtige klachten van uzelf of uw huisgenoten.
Gebruik een mondkapje. Desinfecteer uw handen.
U wordt verwelkomd door de “deurwachter”.  Hij noteert u op de presentielijst.
Uw jas kan aan de kapstok of mee naar uw stoel (over de rugleuning).

Volg de aanwijzingen voor een zitplaats. Verplaats uw stoel niet.
Denk altijd aan de anderhalve meter.
Uw mondkapje kan eventueel af, als u zit en bij de communie-gang.

Samenzang is niet mogelijk. De vredeswens is zonder handdruk.
De communie ontvangt u aan de altaartafel in uw open hand, of op een witte doek, als een “corporale” op uw hand. De kelk-communie is niet mogelijk.

Collecte-gaven zijn na afloop welkom in het groene mandje op de boekentafel.
Liever nog op: NL88INGB0000074484 t.n.v. pastoor St Thomaskerk

Koffiedrinken na afloop en binnen napraten is niet mogelijk.
Buiten is een ontmoeting makkelijker.
Bij het weggaan: denk aan mondkapje en anderhalve meter.

Zondagse collecte
De zondagse collecte is vanwege beperkte toegankelijkheid van onze vieringen ook maar beperkt mogelijk.
Wie in deze tijd onze parochie wil blijven steunen, kan de collectegaven storten op bankrekening: NL88INGB0000074484 t.n.v. Pastoor St Thomaskerk.
Hartelijk dank.

Plein van Siena
Tussen alle winkels in de Rijnstraat is onze winkel op nummer 109 heel bijzonder. Je hoeft er niet per se iets te kopen. Wie gewoon eens wil rondkijken of wie met een vraag zit of wie in is voor een goed gesprek, is er van harte welkom. Wij zouden onze winkel steeds meer willen maken tot een plek van gesprek en ontmoeting. Zoals dat spontaan gebeuren kan op een stadsplein. Misschien daarom wel die aparte naam, die wij veel gebruiken: “Plein van Siena”.    lees meer...

Amnesty International - Groep 333 - De Pijp / Rivierenbuurt / West
Schrijfactie Turkije: onderzoek martelpraktijken in Turkse gevangenis!
Mehmet Siddik Mese werd langdurig geslagen met diverse verwondingen en andere medische problemen tot gevolg. Toch mag hij niet naar een ziekenhuis en de gevangenisdokter ontkent dat hij gemarteld is.   lees meer...
 

Vernieuwingen op deze website
Op deze website vind u onder het kopje ‘Onderweg’ helemaal onderaan de jaartallen 1990 t/m 2020. Achter die jaartallen staat informatie uit de Thomasklanken van het betreffende jaar. Die informatie was tot nu toe tot en met die van 2009 nogal kort en bondig. De redactie van Thomasklanken heeft nu de informatie over de jaren 1990 t/m 2009 herzien en uitgebreid met meer informatie over de ingebrachte onderwerpen. U vindt vooral citaten uit de artikelen, die gezamenlijk een aardig beeld vormen van de ontwikkelingen in onze parochie over de genoemde jaren. Voor wie geďnteresseerd is.... U kunt ook
hier klikken.
Redactie Thomasklanken.  

Gevraagd:
Enthousiaste helpers m/v voor de winkel van boeken, kaarsen, kaarten, fair trade artikelen annex bezinnings- en ontmoetingscentrum Plein van Siena.  lees meer ...

Privacy verklaring parochie
Klik hier voor het lezen van de privacy verklaring van onze parochie.