Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

WELKOM

We zijn een parochie die staat in de Dominicaanse traditie. De orde van Sint Dominicus heeft zich altijd ingezet voor prediking, studie van de Schrift, theologie en spiritualiteit. Open naar de samenleving. Kwaliteit zoeken wij in goede overweging, zorgvuldige liturgie, catechese en geloofsvorming. Wij staan open voor oecumene. Wij voelen ons zelf verantwoordelijk voor het voortbestaan van onze parochie. Mensen uit onze gemeenschap, die geïnspireerd en toegerust voorgaan in liturgie en catechese, weten zich gedragen door allen die bij de parochie betrokken zijn. Wij hebben een voorkeur voor het vieren in onze eigen plek van samenkomst, ook als niet wekelijks Eucharistie kan worden gevierd. Wij hechten aan een levende traditie:  wij zijn gericht op de toekomst vanuit kennis van en respect voor het verleden van de kerk. Binnen het grote geheel van de Rooms Katholieke Kerk streven we er naar een open parochie te zijn en daarbij onze eigenheid trouw te zijn. Wij zoeken mogelijkheden tot vernieuwing en gaan kritisch onze weg. Dit vraagt om creativiteit en nieuwe vormen van samenkomen. Wij nodigen u van harte uit om nader kennis met ons te maken.   

Klik hier voor onze contactgegevens.

Klik hier om de actuele data van onze vieringen te bekijken.

Klik hier voor Personalia

Wij vragen uw aandacht voor:
  

Vredesweek: inclusief denken. 18 - 26 september
Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter geheel. Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij. Er is pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen. Voor 2021 kiest PAX ‘inclusief samenleven’ als thema van de Vredesweek.
Wat doe jij in Vredesnaam?
De vraag is niet meer óf er uitsluiting in onze samenleving is, maar of we het herkennen hoe mensen worden buitengesloten en hoe we hierbij zelf betrokken zijn. Met elkaar kunnen we aankaarten waar exclusie plaatsvindt en hoe mensen systematisch worden buitengesloten. Samen met jou wil PAX zich inzetten voor vrijheid, waarheid, recht zodat alle mensen in liefde kunnen samenleven. Als we elkaar opzoeken, elkaar weten te vinden, elkaar het woord geven, naar elkaar luisteren en samenwerken, ligt er een kleurrijke toekomst voor ons.  

Kiezen voor duurzame levensstijl
N.a.v. Wereldgebedsdag voor de Schepping - 1 september l.l.
In de video van paus Franciscus met gebeden voor de maand september, spreekt de paus over de keuze voor een duurzame leefstijl in navolging van veel jongeren. Hij prijst hun moed om projecten te ondernemen voor milieu- en sociale verbetering, want die twee gaan samen zegt de paus.   lees meer...

Over Dominicaanse zending gesproken...! 
Wij mogen er gelukkig van uitgaan dat de dominicaanse zending niet alleen gedragen wordt door geprofeste leden van de dominicaanse familie, maar ook door vele vrijwilligers die met onze communiteiten en projecten verbonden zijn. In dit licht is het belangrijk en een enorm winstpunt dat in de afgelopen tijd de samenwerking tussen de verschillende takken van de orde in onze provincie steeds belangrijker is geworden en ook de samenwerking van de dominicaanse familie met vele vrijwilligers.  lees meer...

Wereldmissiemaand:
‘…onmogelijk om niet te spreken over hetgeen wij gezien en gehoord hebben’
De maand oktober is voor ons ook dit jaar weer: maand van de wereldmissie. Op 24 oktober viert de Rooms-Katholieke Kerk Wereldmissiedag. Al eerder dit jaar publiceerde het Vaticaan de boodschap van paus Franciscus voor deze dag, met als uitgangspunt: “Het is voor ons onmogelijk niet te spreken over hetgeen wij gezien en gehoord hebben” (Hand. 4, 20). Deze boodschap is in nu in de Nederlandse vertaling beschikbaar.   lees meer...

Nog altijd: Kerkelijk leven op anderhalve meter
Niet alle recente versoepelingen kunnen in onze maandelijkse Thomasklanken worden opgenomen, omdat ze tussentijds kunnen veranderen. Vraag er eventueel naar.
 
Speciale aandacht krijgt de ventilatievan onze kerkruimte.
Er zijn 12 plaatsen. U bent hartelijk welkom!
 
Vooraf reserveren: liefst via mail: parthomvanaquino@hetnet.nl of bel: 020 6445325 (spreek eventueel in). Wilt u afmelden, doe dat dan a.u.b. bijtijds.

-  Blijf thuis bij verkoudheid en of griepachtige klachten van uzelf of uw huisgenoten.
-  Houdt altijd anderhalve meter afstand van elkaar.

-  Desinfecteer uw handen.
-  De presentielijst wordt zorgvuldig bijgehouden.
-  Samenzang, vredeswens met handdruk en kelk-communie zijn nog niet mogelijk.
-  De communie ontvangt u aan het altaar in de open hand of op een witte doek, als een  
   “corporale” op uw hand. 
-  Na afloop koffiedrinken of napraten is binnen nog niet mogelijk, vanwege de 1½ meter.
-  Ook bij het weggaan: denk aan mondkapje en anderhalve meter.
-  Collecte-gaven zijn na afloop welkom in het groene mandje op de boekentafel.
   Liever nog op: NL88INGB0000074484 t.n.v. pastoor St Thomaskerk.

Zondagse collecte
De zondagse collecte is vanwege beperkte toegankelijkheid van onze vieringen ook maar beperkt mogelijk.
Wie in deze tijd onze parochie wil blijven steunen, kan de collectegaven storten op bankrekening: NL88INGB0000074484 t.n.v. Pastoor St Thomaskerk. Hartelijk dank.

Open spreekuur
Het open spreekuur is op dinsdagmiddag van 16.00u. tot 17.30 uur in onze winkel. Denk daarbij aan de corona maatregelen. U kunt ook bellen: 020 4040036 of mailen: parthomvanaquino@hetnet.nl  

Plein van Siena
Tussen alle winkels in de Rijnstraat is onze winkel op nummer 109 heel bijzonder. Je hoeft er niet per se iets te kopen. Wie gewoon eens wil rondkijken of wie met een vraag zit of wie in is voor een goed gesprek, is er van harte welkom. Wij zouden onze winkel steeds meer willen maken tot een plek van gesprek en ontmoeting. Zoals dat spontaan gebeuren kan op een stadsplein. Misschien daarom wel die aparte naam, die wij veel gebruiken: “Plein van Siena”.    lees meer...

Amnesty International - Groep 333 - De Pijp / Rivierenbuurt / West
Schrijfactie september 2021 VS: al 27 jaar in de dodencel
Rocky Myers zit in de Amerikaanse staat Alabama al 27 jaar in een cel op zijn executie te wachten. In 2004 en 2012 zou hij al ter dood worden gebracht, maar beide keren werd die beslissing teruggedraaid. Rocky is veroordeeld omdat hij bij een inbraak een vrouw zou hebben vermoord.   lees meer... 

Vernieuwingen op deze website
Op deze website vind u onder het kopje ‘Onderweg’ helemaal onderaan de jaartallen 1990 t/m 2020. Achter die jaartallen staat informatie uit de Thomasklanken van het betreffende jaar. Die informatie was tot nu toe tot en met die van 2009 nogal kort en bondig. De redactie van Thomasklanken heeft nu de informatie over de jaren 1990 t/m 2009 herzien en uitgebreid met meer informatie over de ingebrachte onderwerpen. U vindt vooral citaten uit de artikelen, die gezamenlijk een aardig beeld vormen van de ontwikkelingen in onze parochie over de genoemde jaren. Voor wie geïnteresseerd is.... U kunt ook hier klikken.
Redactie Thomasklanken.  

Gevraagd:
Enthousiaste helpers m/v voor de winkel van boeken, kaarsen, kaarten, fair trade artikelen annex bezinnings- en ontmoetingscentrum Plein van Siena.  lees meer ...

Privacy verklaring parochie
Klik hier voor het lezen van de privacy verklaring van onze parochie.