Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

WELKOM

We zijn een parochie die staat in de Dominicaanse traditie. De orde van Sint Dominicus heeft zich altijd ingezet voor prediking, studie van de Schrift, theologie en spiritualiteit. Open naar de samenleving. Kwaliteit zoeken wij in goede overweging, zorgvuldige liturgie, catechese en geloofsvorming. Wij staan open voor oecumene. Wij voelen ons zelf verantwoordelijk voor het voortbestaan van onze parochie. Mensen uit onze gemeenschap, die geďnspireerd en toegerust voorgaan in liturgie en catechese, weten zich gedragen door allen die bij de parochie betrokken zijn. Wij hebben een voorkeur voor het vieren in onze eigen plek van samenkomst, ook als niet wekelijks Eucharistie kan worden gevierd. Wij hechten aan een levende traditie:  wij zijn gericht op de toekomst vanuit kennis van en respect voor het verleden van de kerk. Binnen het grote geheel van de Rooms Katholieke Kerk streven we er naar een open parochie te zijn en daarbij onze eigenheid trouw te zijn. Wij zoeken mogelijkheden tot vernieuwing en gaan kritisch onze weg. Dit vraagt om creativiteit en nieuwe vormen van samenkomen. Wij nodigen u van harte uit om nader kennis met ons te maken.   

Klik hier voor onze contactgegevens.

Klik hier om de actuele data van onze vieringen te bekijken.

Klik hier voor Personalia

Wij vragen uw aandacht voor:
  

Kerk in de marge.
Als je in de huidige dagen nadenkt over de Kerk van ons land dan komt het woord kwetsbaar naar boven. De tijd van het Rijke Roomse Leven is allang voorbij, ook in het zuiden van het land. Geen massale deelname meer; geen vanzelfsprekend katholicisme. Wij moeten constateren dat de kerkelijke krimp al jaren een feit is. Er bestaat buiten, maar ook binnen de Kerk veel religieuze onzekerheid. De Kerk staat niet meer in het centrum, maar veel meer in de marge van de samenleving.

Dat zijn niet mijn woorden. Dat schrijft de bisschop van Den Bosch Gerard de Korte. Met pinksteren stond er van hem een artikel in zijn bisdomblad: Kerk in de marge. De moeite waard. Ik lees verder:
Betekent dat nou einde oefening voor de Kerk? Ik denk het niet. Want naast religieuze onzekerheid leeft er ook op een breed front een religieus verlangen. Er is veel zoeken naar zingeving, naar diepgang, zeg maar: naar geloof. En de Kerk heeft met de persoon en het evangelie van Jezus Christus goud in handen om de onrust bij tijdgenoten te verlichten. Onze Heer kan ook in onze vloeibare cultuur stabiliteit aan het leven schenken. Hij helpt ons bij de grote vragen rond zin, lijden en dood.

De kerk van nu lijkt een beetje op de kerk aan het begin van de vierde eeuw. Toen bekeerde keizer Constantijn zich. De Kerk werd staatsgodsdienst. Maar voor die tijd had de kerk puur op eigen kracht zo’n tien procent van de bevolking bereikt. Ook in onze dagen is iedere staatsondersteuning van de Kerk weggevallen. Misschien gaan wij ook terug naar een situatie dat 10% van de bevolking christen is. Dat betekent in ons land zo’n kleine twee miljoen mensen. Een kleine minderheid. Maar als die minderheid vitaal is, kan zij van betekenis zijn voor de gehele samenleving. Wij hebben geen machtige christelijke zuilen meer in Nederland. Maar wij blijven geroepen om zout en licht te zijn in de wereld van vandaag.

Na ruim een jaar lijkt de coronacrisis in de laatste fase te zijn aangeland. Er is licht aan het einde van de tunnel. Stap voor stap zullen ook de kerken hun vleugels kunnen uitslaan. Plannen voor een missionaire geloofsgemeenschap kunnen uit de ijskast. Hopelijk worden kerkmensen creatief in het vinden van nieuwe wegen. En hopelijk helpen wij elkaar. Laten wij binnen onze Kerk geen tijd verliezen aan kleinmenselijke disputen, maar elkaar van harte ruimte van leven gunnen. Als Christus ons allen heeft aanvaard en zijn hand op ons heeft gelegd, wie zijn wij dan dat wij elkaar niet van harte aanvaarden?

Parochies kunnen met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan als wij ons helder en hartelijk presenteren. Helder betekent dat Godsgeloof centraal staat. De Geest opent onze ogen voor Christus en Hij brengt ons bij de Vader. Hij is de waarheid in persoon. Christelijke waarheid is altijd verbonden met liefde. Voor parochies betekent dat concreet een hartelijke en open houding. In de onze tijd zijn veel mensen buiten én binnen de Kerk onzeker en zoekend. Dat vraagt om mildheid en prudentie. Alleen zo kunnen wij missionair zijn en mensen bij Christus brengen. Hopelijk ontwikkelen kerkmensen de nodige creativiteit.

In Marcus 4 horen wij over geloven in groeikracht. Zonder geloof wordt het niks. Dus: geloof in de groeikracht! Marcus zegt: groeien doet alles, en wel: als de boer slaapt. De boer heeft gewerkt: hij heeft gezaaid. En dan moet hij het uit handen geven. De dagen gaan voorbij in een soort vanzelfsprekendheid. Maar intussen groeit het gewas in alle verborgenheid. Vraag niet hoe. Terwijl de boer slaapt, zeg maar. Uit eigen kracht, zeg maar. En die groeikracht is soms onvoorstelbaar sterk.
Jezus zegt: uit het kleine kan iets groots worden. Als je jezelf afvraagt: heeft het allemaal wel zin? Wat moet er van de kerk worden, hoe moet het met het geloof? Velen zijn teleurgesteld bijvoorbeeld omdat kinderen en kleinkinderen zich niet meer thuis voelen in de kerk, God en geloven staan heel ver van hen af. Soms denk je: heeft het allemaal nog wel nut? Maar het gaat niet om nut! Hou vast aan het verhaal over het mosterdzaadje. Dat is piepklein, maar het kan uitgroeien tot een grote boom. In de schaduw van zijn takken zullen vogels nestelen! Ook de profeet Ezechiël haalt zo’n voorbeeld aan: een tak afgebroken van een ceder, een mooie naaldboom, kan weer uitgroeien tot een boom die schaduw geeft en waar vele vogels in kunnen wonen.
Gods woning onder de mensen is als een grote boom die aan vele ( ook vreemde) vogels een thuis biedt. En moet die woning altijd een groot gebouw zijn zoals wij het ooit hebben gekend? Kan Gods huis niet veel bescheidener zijn, zomaar een plek waar mensen in zijn naam bij elkaar zijn? Wij mogen geduldig vertrouwen en geloven in de scheppende God die kleine zaadjes en kleine takjes laat uitgroeien tot bomen waarin het goed toeven is. Moge het zo zijn.

pater A. Niesen o.p. - Overweging op zondag 13 juni l.l., toen wij hadden gelezen: Marcus 4,26-34 over het mosterdzaadje.

Afwezig
Wegens vakantie zal p. Niesen afwezig zijn van 15 juli t/m 4 augustus a.s.
→ Reserveren voor de vieringen a.u.b. bellen naar: 020 6445325.
Ook voor pastorale zaken kunt u bellen naar de parochie: 020 6445325, dan wordt u doorverbonden en verder geholpen.
Het vier-jaarlijkse kapittel van de dominicanen, dat was uitgesteld vanwege de corona-maatregelen, wordt gehouden van 8 t/m 12 september a.s. in het klooster van Huissen.
Vanwege deelname aan het kapittel zal p. Niesen gedurende die dagen ook afwezig zijn.  

Kerkelijk leven op anderhalve meter
Niet alle recente versoepelingen kunnen in onze maandelijkse Thomasklanken worden opgenomen, omdat ze tussentijds kunnen veranderen. Vraag er eventueel naar.
 
Speciale aandacht blijft voor de ventilatie, zeker in de zomer.
Er zijn 12 plaatsen. U bent hartelijk welkom!
 
Noodzakelijk blijft: - 
-
Vooraf reserveren: liefst via mail: parthomvanaquino@hetnet.nl of bel: 020 6445325 (spreek eventueel in).
    Wilt u afmelden, doe dat dan a.u.b. bijtijds.
-  Thuisblijven bij verkoudheid en of griepachtige klachten van uzelf of uw huisgenoten.

-  Anderhalve meter afstand van elkaar.
-  Mondkapje bij loopbewegingen binnen en desinfectie van uw handen.
-  Uw gegevens op de presentielijst.
-  Uw mondkapje kan af als u zit en bij de communie-gang.
-  Samenzang, vredeswens met handdruk en kelk-communie zijn nog niet mogelijk.
-  De communie ontvangt u aan het altaar in de open hand of op een witte doek, als een “corporale” op uw hand.
-  Collecte-gaven zijn na afloop welkom in het groene mandje op de boekentafel.
    Liever nog op: NL88INGB0000074484 t.n.v. pastoor St Thomaskerk.
-  Na afloop koffiedrinken of napraten is binnen nog niet mogelijk.
-  Ook bij het weggaan: denk aan mondkapje en anderhalve meter.

Zondagse collecte
De zondagse collecte is vanwege beperkte toegankelijkheid van onze vieringen ook maar beperkt mogelijk.
Wie in deze tijd onze parochie wil blijven steunen, kan de collectegaven storten op bankrekening: NL88INGB0000074484 t.n.v. Pastoor St Thomaskerk. Hartelijk dank.
De offerkist staat ook klaar voor de extra actie kerkbalans i.v.m. coronatijd.

Open spreekuur
Het open spreekuur is op dinsdagmiddag van 16.00u. tot 17.30 uur in onze winkel. Denk daarbij aan de corona maatregelen. U kunt ook bellen: 020 4040036
ofof mailen: parthomvanaquino@hetnet.nl  

Plein van Siena
Tussen alle winkels in de Rijnstraat is onze winkel op nummer 109 heel bijzonder. Je hoeft er niet per se iets te kopen. Wie gewoon eens wil rondkijken of wie met een vraag zit of wie in is voor een goed gesprek, is er van harte welkom. Wij zouden onze winkel steeds meer willen maken tot een plek van gesprek en ontmoeting. Zoals dat spontaan gebeuren kan op een stadsplein. Misschien daarom wel die aparte naam, die wij veel gebruiken: “Plein van Siena”.    lees meer...

Amnesty International - Groep 333 - De Pijp / Rivierenbuurt / West
Schrijfactie juli 2021 / Algerije - Laat journalist Rabah Kareche onmiddellijk vrij
Journalist Rabah Kareche uit Algerije publiceerde op 18 april een artikel over de achterstelling van de Toeareg-bevolking in het zuiden van zijn land. De autoriteiten pakten hem nog dezelfde dag op en beschuldigen hem onder meer van ‘het verspreiden van nepnieuws’. Er hangt hem een gevangenisstraf van 23 jaar boven het hoofd.   lees meer... 

Vernieuwingen op deze website
Op deze website vind u onder het kopje ‘Onderweg’ helemaal onderaan de jaartallen 1990 t/m 2020. Achter die jaartallen staat informatie uit de Thomasklanken van het betreffende jaar. Die informatie was tot nu toe tot en met die van 2009 nogal kort en bondig. De redactie van Thomasklanken heeft nu de informatie over de jaren 1990 t/m 2009 herzien en uitgebreid met meer informatie over de ingebrachte onderwerpen. U vindt vooral citaten uit de artikelen, die gezamenlijk een aardig beeld vormen van de ontwikkelingen in onze parochie over de genoemde jaren. Voor wie geďnteresseerd is.... U kunt ook hier klikken.
Redactie Thomasklanken.  

Gevraagd:
Enthousiaste helpers m/v voor de winkel van boeken, kaarsen, kaarten, fair trade artikelen annex bezinnings- en ontmoetingscentrum Plein van Siena.  lees meer ...

Privacy verklaring parochie
Klik hier voor het lezen van de privacy verklaring van onze parochie.