SAMENVATTING THOMASKLANKEN – 2018

januari:
In zijn artikel Nieuwjaar 2018 haalt pater Niesen een wens van paus Franciscus aan: ‘De werkgroep Migranten en Vluchtelingen van het Vaticaan heeft 20 actiepunten opgenoemd als concrete richtlijnen voor het verwezenlijken van deze vier werkwoorden. Deze zouden moeten doorwerken in de houding en het handelen van de christelijke gemeenschappen, maar ook in de openbare politiek, vindt paus Franciscus. Hij spreekt het verlangen uit dat de manier van denken over migranten en vluchtelingen waar de Kerk voor staat zal doorwerken in internationale verdragen om zo voor hen als leden van de ene menselijke familie, de vrede dichterbij te brengen.
‘Recht door zee’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van christenen 2018: Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken: “De reddende daad van God die vrijheid brengt, is een samenbindende ervaring. Daarom is het lied van Mozes en Mirjam (Exodus 15 vers 1 – 21) een voor de hand liggende keus voor het thema van de Week van Gebed 2018. Het is een lied van de overwinning op de onderdrukking. De tekst nodigt uit om verder na te denken over de manier hoe mensen het evangelie verstaan in deze tijd.” Een citaat van Huub Oosterhuis: Het is noodzakelijk steeds opnieuw de Naam van de bijbelse god uit te leggen en met elkaar af te spreken dat wij met ‘God’ bedoelen: die ene die het kermen van mensen hoort en niet harden kan dat zij vernederde, geknechte, verlaten en verachtelijke wezens zijn en daarom iemand, jou, mij, stuurt naar hen toe om ze te bevrijden uit de macht van hun onderdrukkers.

februari:
Paus Franciscus over de veertigdagen: “Door het hand over hand toenemen van de zonde zal de liefde van de meesten verkoelen” (Mat. 24, 12). Dit is de titel van de boodschap van paus Franciscus voor de Veertigdagentijd. De paus waarschuwt voor het uitdoven van “de liefde die het middelpunt is van heel het evangelie” en hoopt dat we in de paasnacht opnieuw beleven dat het licht de duisternis verdrijft.
Het Vastenactieproject voor 2018 is gesitueerd in Zambia.. Het project richt zich op het Households in Distress-programma (HID-programma) van de zusters in de stad Mbala in het noorden van Zambia. Het Households in distress (HID) programma houdt ondermeer in: hulp aan weeskinderen en kwetsbare kinderen, ondersteuning van aids-patiënten, opleiding en opvang van gehandicapte kinderen en volwassenen, armoede bestrijdingsprogramma’s, bewustwordingsprogramma’s.
In zijn Wandelingen op Zorgvlied bericht Rob de Groot over de reünie van het koor Te Elfder Ure: ‘Nu, na bijna 40 jaar houdt het koor op 10 maart a.s. haar eerste reünie. Naar verwachting komen er zo’n 70 leden om elkaar te ontmoeten. Heel spannend, want je loopt toch met het beeld van de koorleden van 40 jaar geleden; nog jong en een hele toekomst voor je met wensen, plannen, ideeën. Jong van hart en fris van de lever. Zullen we elkaar onmiddellijk herkennen? Hoe heeft iedereen die koorjaren ervaren? Wat is er blijven hangen en hebben ze invloed gehad op ons verdere leven?
Het zal mij benieuwen.’

maart:
Op 19 mei bestaat Plein van Siena 10 jaar. Op deze dag willen wij dit heuglijk feit vieren. Iedereen is van harte welkom van 15:00-18:30. Op deze dag zullen wij aan de bezoekers vragen wat zij verder in de komende jaren verwachten van Plein van Siena. Iedereen wordt uitgenodigd om zijn/ haar ideeën kenbaar te maken.
Aankondiging: Mgr. dr. J.W.M. Hendriks, hulpbisschop van het bisdom Haarlem- Amsterdam is sinds 1 juli aangesteld als administrator van onze parochie. In die hoedanigheid is hij voorzitter van ons nieuwe parochiebestuur. Al eerder heeft hij te kennen gegeven graag eens bij ons te willen voorgaan in een zondagsviering. In overleg heeft hij gekozen voor zondag 22 april a.s. Die zondag wordt gevierd als de vierde zondag van Pasen, zondag van de Goede Herder, ook wel roepingenzondag.

april:
Over de Week Nederlandse Missionaris: ‘Dit jaar staan pater Bert Hagendoorn o.f.m., missionaris in Indonesië, en Inge Kuiphuis, missionair werker in Guatemala centraal in de campagne. Zij zetten zich in voor de ander, net als honderden missionarissen en missionair werkers wereldwijd. Vanuit hun geloof gaan zij de strijd aan tegen armoede en onrecht. Samen gaan zij op zoek naar perspectief en hoop, op weg naar een betere toekomst en een wereld waarin iedere mens meetelt.’
Bij de komende herdenking van 4 en 5 mei een citaat van Hans van Mierlo: ‘Oorlog is niet één drama van miljoenen, oorlog is miljoenen malen het drama van één.’

mei:
Nu het zeventig jaar geleden is dat de Wereldraad van Kerken werd opgericht, grijpt de Wereldraad deze gelegenheid aan om te vieren wat er in zeventig jaar tot stand is gekomen en om vooruit te blikken op waar kansen liggen op de weg van gerechtigheid en vrede. In Nederland geven we daar op bijzondere wijze gestalte aan. Na het palet aan activiteiten in de week die aan 23 augustus voorafgaat, vindt op de jubileum dag een viering plaats in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Net als in 1948 gaan de deuren van deze kerk open om het feest van verbondenheid over grenzen heen te vieren.
Wereldcommunicatiedag: zondag 13 mei l.l. Bij gelegenheid van wereldcommunicatiedag, op 13 mei l.l., waarop de pers centraal stond, had Paus Franciscus deze boodschap voor journalisten en allen die zich aangesproken voelen: ‘……Daarom wil ik uitnodigen om een journalistiek van de vrede te bevorderen; met deze uitdrukking bedoel ik niet een “brave” journalistiek die het bestaan van ernstige problemen negeert en een zoetsappige toon aanslaat. Ik bedoel daarentegen een journalistiek zonder geveins, vijandig ten opzichte van onwaarheden, van slogans die gericht zijn op effect, en bombastische verklaringen; een journalistiek die bestaat uit ware boodschappen van mensen voor mensen en die verstaan wordt als een dienst aan alle mensen, vooral voor diegenen – en dat is de meerderheid in de wereld – die geen stem hebben.’
‘Al jarenlang vieren wij in onze geloofsgemeenschap elke 4e zondag van de maand een Woord-gebeds- of een Woord-communiedienst. Een werkgroep van parochianen bereidt deze liturgie zorgvuldig voor en één van hen leidt de viering. Deze praktijk heeft inmiddels een vertrouwde plek gevonden in onze zondagse diensten.’ Aldus Henk Haverkort. Hij schrijft verder: ‘Zondag 6 mei stond De Liefde centraal. Levenslang probeert men aan dit geladen woord steeds opnieuw zin en betekenis te geven; zoekend, verlangend, poëtisch, romantiserend, blozend of vrijelijk… Dit alles speelt zich dagelijks hartstochtelijk af tussen ons mensen. Zondag 6 mei jl. lazen we bij Johannes (15, 9-17): “Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt”. Om ons hierin te bemoedigen en er richting aan te geven zongen we: “Waar vriendschap is en liefde daar is God”, over een vindplaats die vaak dichterbij is dan we denken…’

juni:
Eind juni neemt de oude dominicaanse communiteit van Rotterdam afscheid van haar plek in het hart van de stad. In augustus komt er een nieuwe communiteit. Dominicanen Ben Vocking, Martin Vijverberg, Leo de Jong, Jan Vijverberg en Jan van Duijnhoven vormen de communiteit die eind juni wordt opgeheven. Wat hebben zij gedaan als predikers in het hart van Rotterdam? Hoe hebben zij de stad zien ontwikkelen? En wat wensen ze hun opvolgers toe? Ben Vocking schrijft: ‘Dominicaan-zijn heeft alles te maken met het naar voren brengen én beleven van de Blijde Boodschap van Jezus: de vermenselijking van deze wereld. Ik vond het voor de hand liggen om als dominicaan te proberen dicht bij mensen te staan, en een poging te ondernemen om iets bij te dragen aan gerechtigheid.’
Rob de Groot in zijn Wandelingen op Zorgvlied over het komende wereldkampioenschap voetbal: ‘ We gaan als voetballiefhebber vast genieten van mooie acties, snelle combinaties en magistrale goals van de godenzonen in het voetbal. Van harte gegund. Maar heeft ónze godenzoon ook niet ooit iets magistraals gedaan?’

juli/augustus:
MIVA vraagt onze aandacht voor de meest kwetsbaren van Zimbabwe Tawanda (37) werkt voor het afgelegen Silobela ziekenhuis diep in het binnenland van Zimbabwe. Zijn team spoort kinderen en jongeren met een beperking op en geeft ze de juiste zorg. De bevolking heeft hier geen geld om de busrit naar het ziekenhuis te betalen. Uren lopen als je ziek bent of een beperking hebt is onmogelijk.” Daarom trekt Tawanda de meest afgelegen dorpen in. Aankondiging van de Walk of Peace in Amsterdam (op 23 augustus) van de Wereldraad van Kerken in het kader van haar 70-jarig bestaan.
Henk Haverkort over een thomastuin?: ‘Rondom ons heen is er in al die jaren veel veranderd. In de beneden huizen zijn jonge mensen komen wonen. Het fraaie groen is door hen vervangen door bestrating. Men heeft immers geen tijd meer om tuinonderhoud te verrichten en dan is die verstening heel praktisch. Maar het tuinieren is hiermee tot een minimum teruggedrongen. Hark en schoffel zijn buiten gebruik en vervangen door de barbecue. Ik vraag mij af: “Willen we nou meer of minder groen in Nederland? Achter onze Kerkruimte aan de Rijnstraat hebben ook wij zo’n versteende plek. Onze ”Thomasplaats’’ (50m2) is bestraat met 350 straattegels en nogal rigoureus aan de natuur onttrokken. Zou het een goed idee zijn om deze plek te ontstenen en er een groene, milieuvriendelijke Thomastuin van te maken?’

september:
In het kader van de Vredesweek 2018: ‘Iedere generatie heeft zijn eigen uitdagingen het hoofd te bieden en zoekt naar eigen wegen om in alle vrijheid vorm te geven aan het verlangen naar vrede en recht. In deze Vredesweek zoeken we naar verbinding en solidariteit tussen de verschillende generaties. Om van elkaar te leren, elkaar te bemoedigen en samen op te trekken op de weg van vrede.’‘
Plein van Siena bericht: ‘Op zaterdag 22 september a.s. om 15.30 u. openen we het nieuwe seizoen van Plein van Siena. U krijgt een inkijk in het programma van het komende najaar en er is een muzikaal intermezzo. We sluiten feestelijk af met een hapje en een drankje. Van harte welkom.
Een citaat van Annemiek Schrijver: ‘Een wijze leraar zei ooit dat we, voordat we onze mening geven, ons drie dingen moeten afvragen. Ten eerste: is het nodig wat ik ga zeggen? Ten tweede: is het waar wat ik ga zeggen? Ten derde: kan ik het in liefde zeggen? ‘

oktober:
Rob de Groot in zijn Wandelingen op Zorgvlied over de geschriften van de diverse godsdiensten en wat daarmee in de loop der tijd is gebeurd: ‘Of je nu leest in de geschriften die staan aan de bron van het jodendom, het christendom, de Islam, het Boeddhisme of welke godsdienst dan ook, allen roepen op tot vrede, liefde, gerechtigheid, onthechting, zorg voor je naaste, voor armen en zieken, voor alle levende wezens. En zie, wat we er in de loop der eeuwen van hebben gemaakt. En zie hoe we omgaan met hen die proberen de heilige woorden uit die geschriften in de praktijk te brengen.
Ze worden verketterd, niet voor vol aangezien. De inhoud en betekenis van al die heilige boeken en geschriften is in de loop der tijd vervuild geraakt door wat mensen ermee hebben gedaan. Mensen die macht over anderen probeerden te verwerven. Mensen die eruit op pikten wat van hun gading was en dat anderen probeerden op te dringen. Wat is in deze belangrijk, wezenlijk? Het steeds opnieuw terugkeren naar de bron; het steeds opnieuw lezen en verstaan van die geschriften. En doorzien wat er is misgegaan en nog steeds gaat. En je niet laten verleiden door schreeuwers die je in hun straatje lokken.’
Sinds enige tijd is er een open spreekuur in onze winkel op Rijnstraat 109. Bij wijze van proef. Onze winkel is vóór alles ook een ontmoetingsplaats, waar je welkom bent voor een goed gesprek. In dat kader zou er zeker ook gelegenheid moeten zijn voor een persoonlijk gesprek met de pastor.

november:
Aandacht voor de Adventstijd. Pater Niesen schrijft: ‘De adventstijd heeft een tweevoudig karakter: het is de tijd van voorbereiding op het hoogfeest van kerstmis, waarop de komst van Gods Zoon onder de mensen wordt herdacht en gevierd. Maar het is ook de tijd waarin door deze vierende herdenking de aandacht wordt gericht op de verwachting van de tweede komst van Christus aan het einde der tijden. Om deze beide redenen is de advent de tijd van gelovige en blije verwachting.
De Vredesparochie (buurtparochie) bestaat 100 jaar en nodigt ons uit om dat mee te komen vieren op 9 december.’Om 11 uur begint de feestmis, waarin onze bisschop Jozef Punt zal voorgaan en die wordt opgeluisterd door onze drie koren. Aansluitend gaat het feest verder op informele wijze.’
Op zaterdag 17 november zal broeder Stefan Mangnus o.p. de diakenwijding en broeder Richard Steenvoorde o.p. de priesterwijding ontvangen door handoplegging van Mgr. J.H.J. van den Hende, bisschop van Rotterdam. De wijding vindt plaats tijdens de eucharistieviering om 14.30u. in de St Dominicuskerk (Het Steiger), Hang 18 in Rotterdam.
Zaterdag 8 december tussen 12 en 17 u. schrijfactie voor Amnesty International: kerstgroeten aan politieke gevangenen.

december:
Het thema van de adventsdiensten is ‘Hoop doet leven’. Het gedicht van Vaclav Havel eindigt met deze zin: Hoop is niet hetzelfde als optimisme, evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen. Wel de zekerheid dat iets zinvol is, afgezien van de afloop, het resultaat.
Gerefereerd wordt aan de successen van de jaarlijkse schrijfactie van Amnesty International. Op 5 april 2018 kwam Tadjadine Mahamat Babouri – beter bekend als Mahadine – vrij. De mensenrechtenverdediger was op 30 september 2016 opgepakt, nadat hij de regering van Tsjaad had bekritiseerd vanwege haar economische wanbeleid. Hij had een levenslange gevangenisstraf kunnen krijgen.
Tijdens de Schrijfmarathon werden meer dan 690.000 brieven, kaartjes en petitieoproepen voor hem geschreven. ‘Ik wil mijn dankbaarheid aan iedereen overbrengen. Ik waardeer jullie, ik houd van jullie, ik respecteer jullie’, liet Mahadine weten.
Aandacht is er voor de jaarlijkse P.C.I.-collecte en de Adventsactie.