SAMENVATTING THOMASKLANKEN – 2015

Januari:
In zijn nieuwjaarsoverweging verwijst pater Niesen naar het boek Numeri, waar het gaat over zegenen: ‘De zegen is een verbond. Dus wie van God een zegen ontvangt, kan die niet voor zichzelf behouden, maar moet die doorgeven aan anderen. Gezegend als je bent, moet je ook de zegen uitspreken over anderen. En vooral: je moet anderen zegenend behandelen.’
Aandacht van Amnestie International groep De Pijp/Rivierenbuurt voor de in werking treding van het Internationale Wapenhandelverdrag: ‘Het is het eerste verdrag waarin is vastgelegd dat de gevolgen voor de mensenrechten bij elke wapentransactie moet worden meegenomen. Het verdrag is wettelijk bindend.’

Februari:
Het vastenaktieproject van dit jaar is voor het jongerenwerk in Sri Lanka: Door middel van een groot aanbod aan trainingen en workshops worden kinderen en jongeren gestimuleerd hun schoolopleiding af te maken en een voorbeeldfunctie in de samenleving te vervullen.
Aankondiging van de geheel vernieuwde website van onze parochie.
De dames M. Blom en M. Maes, en de heren C. Tuinder en A. de Kruif zijn door het bisdom herbenoemd als parochiebestuursleden.

Maart:
Informatie over een studiedag van de dominicaanse familie ( in het kader van het 800-jarig bestaan van de orde) over vrij en waarachtig spreken en over wat ons heilig is: ‘Waarheid, vrijheid en zeggen wat ons heilig is horen onafscheidelijk bij elkaar. Het heeft te maken met alles wat mensen onvrij maakt en roept ons op tot een handelen en spreken dat mensen bevrijdt en hun hun menselijke waardigheid teruggeeft. Het opdelven van het ware menselijke en het echt goddelijke liggen immers vlak naast elkaar.’
Aankondiging van de muzikale theatervoorstelling De Omdenkers: ‘De voorstelling is gemaakt en wordt gespeeld door mensen die in armoede leven of dakloos zijn geweest.’
Het parochiebestuur bericht dat zij namens de parochie de bouw van een nieuwe kerk in Almere financieel wil steunen door een deel van het onroerend goed van de parochie te verkopen.

April:
In zijn Wandelingen op Zorgvlied gaat Rob de Groot in op de vele titels die wij God geven: ‘Als we zeggen: Barmhartige God, bedoelen we dan eigenlijk niet te zeggen: God die wij barmhartig noemen, omdat wij zelf zo vaak niet barmhartig kunnen of durven zijn? Is God niet de hoop, waarop wij al onze onmacht gooien? Laat hij het maar uitzoeken, wij komen er niet uit. Terwijl we weten dat Gods barmhartigheid enkel en alleen door mensen tot stand kan komen.’

Mei:
Een aankondiging van een gemeenschappelijke ziekenzalving (op 25 juni a.s.): ‘De ziekenzalving wordt steeds meer gezien en beleefd als een ritueel, waarin een gelovige die te maken heeft met een periode van serieuze ziekte of van afnemende krachten door ouderdom, zichzelf in deze moeilijke levensfase vertrouwvol aan de Heer toewijdt en waarbij de geloofsgemeenschap de zieke in gebed de handen oplegt. Zo heeft de ziekenzalving juist als gemeenschapsviering een andere plaats gekregen in de persoonlijke geloofsbeleving van de christen.
In de rubriek Onder Woorden aandacht voor het boek Verbinden en Verdiepen, over de Dominicuskerk in de Spuistraat: kerk in beweging: een inspirerend handboek voor iedereen die geïnteresseerd is in het vitaliseren van de kerk.

Juni:
In Onder Woorden aandacht voor het boek Het andere gezicht van de kerk; de Acht Mei Beweging 1985-2003: ‘Zo kwamen op 8 mei 1985 duizenden bijeen op het Haagse Malieveld. Zij lieten ‘het andere gezicht van de kerk’ zien en getuigden van een gelovig elan en van vertrouwen in de toekomst van hun dierbare kerk.’
Informatie over de vakantieperiode van de pastor en het koor. – Voor de winkel in Plein van Siena worden enthousiaste helpers gevraagd.

Juli/augustus:
Korte impressie van de gemeenschappelijke viering rond ziekenzalving op 25 juni j.l.: ‘En we lieten ons leiden door Jacobus 15: Is iemand van u ziek? Laat hij de oudsten van de gemeente roepen. Zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten.’
Bericht over de koninklijke onderscheiding voor pater Jan Wenting die tien jaar pastor van onze parochie is geweest in de turbulente jaren zestig en zeventig. – De opbrengst van de vastenaktie 2015 was voor onze parochie € 2130,–. Een prachtig resultaat.

September:
Zo kort na zijn koninklijke onderscheiding overleed Jan Wenting o.p. op 9 augustus j.l. Het In Memoriam dat bij zijn begrafenis werd uitgesproken, werd in dit nummer van Thomasklanken afgedrukt. Aangehaald werd een uitspraak van Jan van Kilsdonk over Jan Wenting: ‘Je boeide mij altijd door een ontzaglijke werklust, een grote menselijke zorgvuldigheid en administratieve accuratesse en boven alles een heldere theologische geest.’

Oktober:
Terugblik op de viering van zondag 13 september, waarin koordirigente Pia Mercx haar 40 jarig jubileum vierde.
Aankondiging van het openingsfeest van de jubileumviering van de dominicanen op 7 november in de Dominicuskerk in Utrecht, met inleidingen van Erik Borgman en Jozef Wissink. Iedereen is van harte welkom.

November:
De Adventsactie is dit jaar voor huisvesting en onderwijs voor kansarme kinderen in Cambodja.
Henk Haverkort laat zijn gedachten gaan over het leeglopen van de kerken en het verdwijnen daarvan en het geluk dat wij nog steeds over een kerkelijke ruimte beschikken: ‘Het is een voorrecht zo’n plek van samenkomst nog te bezitten om te luisteren naar de Schrift, te bidden en te zingen, om ons geloof te kunnen vieren. Een plek om ons leven te toetsen aan het Evangelie en aan elkaar. Tot troost en bemoediging.’
Een citaat uit de encycliek Pacem in Terris van paus Johannes XXIII (1963) in het kader van de politieke vluchtelingen die ons land binnenstromen: ‘Graag maken wij van deze gelegenheid gebruik om openlijk een woord van waardering en lof uit te spreken voor alle initiatieven die geïnspireerd worden door de principes van broederlijke solidariteit of christelijke liefde en tot doel hebben het leed van hen, die uit hun vaderland naar elders moesten verhuizen, te verzachten.’
Ook alvast aandacht voor de jaarlijkse P.C.I-collecte voor noden in onze eigen parochie.

December:
Diverse artikelen rond de viering van het kerstfeest.
Aankondiging van het Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016. Paus Franciscus zei in het kader daarvan onder meer: ‘Niet oordelen en niet veroordelen betekent in positieve zin alles wat er aan goeds is in een persoon, weten te zien en niet toestaan dat hij te lijden heeft door ons gedeeltelijke oordeel en onze pretentie alles te weten. Maar dat is nog niet voldoende om de barmhartigheid tot uitdrukking te brengen. Jezus vraagt ook te vergeven en te geven.’
Op 10 december is de jaarlijkse schrijfactie van Amnesty International. Dit jaar in Plein van Siena op 10 december.
Rob de Groot gaat in zijn Wandelingen op Zorgvlied in op het begrip aanbidden, waarmee je twee kanten uit kan: ‘Aanbidden is je nederigheid betuigen, knielen voor wie je aanbidt. Het is iemand groter achten dan jezelf, zonder jezelf te minachten. Je wordt juist geïnspireerd door wie je aanbidt. Maar als aanbidden wordt gezien en ervaren als verafgoden, dwepen met iemand of iets, zit er een luchtje aan.’
Een kort In Memoriam bij het overlijden van Jan Brugman die in zin leven veel heeft betekent voor onze parochie: ‘Hij was een aandachtig luisteraar en een goed causeur. Jan was iemand die zijn leeservaringen graag deelde met mensen met wie hij zich verbonden voelde. Ook kon men op hem rekenen als er klusjes waren te doen. Met zijn handigheid en technisch inzicht heeft hij menig ‘kerkprobleem’ opgelost.