SAMENVATTING THOMASKLANKEN – 2010

januari:
Het nummer opent met een pleidooi voor stilte: ‘Waar geen stilte meer is, krijgt het geluid steeds minder betekenis…. Steeds duidelijker beseffen wij dat ook zwijgen tot de liturgie behoort. De sprekende God antwoorden wij zingend en biddend, maar het grotere geheim dat boven alle woorden uitgaat, roept bij ons ook een zwijgen op.’
In de rubriek ‘Onder Woorden’ aandacht voor het boek ‘Laat ons nu eerst een Te Deum zingen’, over de dominicanessen van Neerbosch en de Tweede Wereldoorlog. De dominicanessen in de Vechtstraat behoorden tot deze zusterorde.
De Vastenactie bestaat 50 jaar: ‘Het past bij het thema van een vijftigste Vastenactie om niet alleen stil te staan bij wat er is gedaan in die voorbije halve eeuw, maar om ook vooruit te blikken naar hoe de wereld eruit zal zien over twintig, dertig of nog eens vijftig jaar.’
Op zondag 31 januari is er een feestelijk orgelconcert in onze kerk, aangeboden door een parochiaan die zijn 65ste verjaardag viert, en uitgevoerd door onze organiste Una Cintina.
Het financieel jaarverslag van de werkgroep Missie&Ontwikkeling laat zien dat de parochie voor € 4361,78 heeft bijgedragen aan diverse goede doelen. Opvalt is de bijdrage voor Solidaridad voor de cacaoboeren in Peru: € 532,68. (€ 394,35 in 2008)
Bericht van overlijden is er van pastor Fons Braam vam de Obrecht-/Agnes-parochie op 15 december 2009.
En van de dominicaan pater Edward Schillebeeckx op 23 december 2009: ‘Zijn werken hebben velen geïnspireerd en zullen dat blijven doen.’ Uitspraak van hem: ‘God is zo rijk aan waarheid dat Hij niet door één bepaalde godsdienst geheel kan worden vertolkt. Van de andere kant is onze kennis van God ook niet te vatten in het beste van alle godsdiensten samen. God is elk ogenblik nieuw en groter dan alle godsdiensten tezamen’.

februari:
In zijn ‘Wandelingen op Zorgvlied’ heeft Rob de Groot het over de scheiding van kerk en staat: ’Betekent scheiding van kerk en staat ook scheiding van geloof en politiek? Geloven en politiek denken en handelen hebben zeer zeker met elkaar te maken. Juist vanuit je geloofsovertuiging kun je, moet je politieke keuzes maken….. Wat geloof ik en welk maatschappijbeeld past daar het beste bij. En dan gaat het niet om de poppetjes, maar om de standpunten, om het handelen van partijen.’
Uitgebreide aandacht voor het Vastenaktieproject van dit jaar: een landbouwproject in Malawi: ‘Dit project is gericht op het aanpassen van de lokale bevolking in Malawi aan de klimaatveranderingen….. De Vastenactie benadert de problematiek van klimaatverandering nadrukkelijk niet als een thema over natuur en milieu, maar als een kwestie die gaat over mensen; klimaatverandering treft ons allemaal, maar niet allemaal gelijk.’
Aandacht voor de actie Kerkbalans en Wereldgebedsdag: Alles wat adem heeft…

maart:
Aandacht voor het komende paasfeest: ‘In verschillende oude culturen gold het ei als een symbool van de vruchtbaarheid. Er werd een magische kracht aan toegekend… Toch is het paasei als symbool van de verrijzenis van Christus meer gangbaar geworden. Reeds in de oude kerk werd de veertigdagen- ofwel vastentijd vóór Pasen ingevoerd. Dit betekende het verbod van vlees, melk en eieren.’
Een uitnodiging tot deelname aan een bezoek aan de dominicaanse parochie De Goorn op 25 april: ‘Hoe meer mensen er uit de andere dominicaanse parochies komen, hoe duidelijker de onderlinge verbondenheid tot uitdrukking komt.
Een kort verslag van de Trefplek-avond van maart. Gesproken is over allerlei politieke gebeurtenissen en hoe daar vanuit je geloof mee om te gaan.
In de Liturgische Kalender informatie over de vieringen in de Goede Week en met Pasen.

april:
Op zondag 21 maart werd het verhaal gelezen van de overspelige vrouw (Joh.8,1-11): ‘Misschien heeft het verhaal te maken met de verhouding tussen de Heer en zijn volk. Misschien kun je de naamloze vrouw zien als het overspelige Jeruzalem. En nu Jezus zich opmaakt om de stad binnen te trekken, als een bruidegom naar zijn bruid, is het goed dit verhaal te horen. Het is een verhaal van barmhartigheid en vergeving.’
Het Vastenactie-project voor Malawi heeft € 2000,- opgebracht.
Henk Haverkort bericht over de vernieuwing van onze liedbundel: ‘Er is veel werk verricht om tot dit eindresultaat te komen. Uit een groot aanbod van liederen moest een verantwoorde keuze worden gemaakt. Dat is met zorgvuldigheid gebeurd.’ En over het censureren door de hulpbisschop van Utrecht van liederen van Huub Oosterhuis en Henk Jongerius o.p: ‘Bekend is dat hulpbisschop Woorts van Utrecht en kanunnik Mennen van Den Bosch als censoren op niet overtuigende gronden bepaalde liederen hebben afgekeurd. Daarom was hun veel bekritiseerde selectie voor ons geen maatstaf.’

mei:
Een verslag van het bezoek aan de dominicaanse parochie De Goorn: ‘Voor de Thomasmensen was het even wennen om weer in houten banken met kaarsrechte ruggen te moeten plaatnemen. En ook het aloude vilten knielkussen moest onder de consecreatie van het haakje worden gehaald……We kwamen ondertussen aan op het land van een bollenkweker. Voor Amsterdammers in het gezelschap was het na 65 jaar de confrontatie met een product dat ons mede door de hongerwinter heeft gesleept: de tulpenbol.’
Henk Haverkort doet verslag van het 25-jarig bestaan van De Inloop (Elke donderdag voor een kop koffie en een praatje) en van het 30-jarig bestaan van de kerkkoren Reinaissance en de Aquinocantorij in een gezamenlijke feestviering. Jan Brugman maakte er mooie liederen over. Het feest werd gevierd met een bustocht door de Amsterdamse haven en met een uitgebreide lunch.
In zijn Wandelingen op Zorgvlied gaat Rob de Groot in op het begrip vrijheid: ‘We hebben vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst. Maar wat houdt die vrijheid precies in? En zijn er grenzen aan die vrijheid?…Vrijheid is een kostbare en kwetsbare zaak. Over vrijheid moeten we regelmatig ernstig nadenken, afwegingen maken over de keuzes die we willen maken, inzien dat we in solidariteit met anderen moeten leven.’
Op 21 mei een concert door het Rijnlands Symfonie Orkest met muziek van Fauré, Ravel en Debussy in onze kerk.
In de rubriek Onder Woorden aandacht voor een eenmalige heruitgave van het boek Johannes de Ziener, van pater Jan nieuwenhuis o.p.: ‘Het is een monumentaal werk, niet alleen door de omvang ervan, maar vooral door de rijkdom. Nieuwenhuis legde er zijn exegetische kennis in, zijn pastorale hart, zijn fijnzinnige gevoel voor taal en het vuur van zijn leven als dominicaan.’

juni:
Een uit het dagblad Trouw (auteur Jan Greven) overgenomen artikel over het boek ‘Een huis voor de ziel; gedachten over de kerk van binnen en buiten’ (Henk de Roest): ‘Ooit is de kerk klein begonnen. In huiskamers. Met een gemeenschappelijke maaltijd. Met rond de tafel enkele mensen die zich door Jezus aangesproken wisten en een rijk van gerechtigheid verwachtten. Ze steunden elkaar en zetten zich in voor vreemden buiten de kerk….. Waar het om gaat is, dat er telkens opnieuw mensen zijn die bij elkaar komen om iets van God te vernemen. In hun samenkomsten is innigheid.’
Op 27 juni een muziekmiddag in onze kerk met werken van Bach, Händel, Purcell, e.a. voor blokfluit, viool, clavecimbel, piano en orgel.

juli/augustus:
Ter gedachtenis aan het overlijden van Piet Struik o.p., oud-provinciaal van de dominicanen hield ordegenoot Martin Vijverberg o.p. een toespraak bij zijn uitvaart: ‘We nemen afscheid van een van Gods predikers, in mijn ogen een rechtgeaarde en betrouwbare volgeling van St. Dominicus. Zijn leven is voltooid.’
Uitnodiging voor een parochiefeest op 19 september, met bijzondere aandacht voor het 50-jarig priesterfeest van pater A. Niesen o.p.: eucharistieviering, concert door parochianen en een aangeklede lunch met een drankje.
Een uitspraak van paus Johannes XXIII in Wandelingen op Zorgvlied: ‘We zijn niet op aarde om een museum te bewaken, maar om een bloeiende tuin van het leven te verzorgen….. De wereld als tuin en niet als museum. Dat geldt natuurlijk ook voor de kerk, die in de wereld staat, net zo goed. De kerk is een tuin, waar allen in werken. En de hoofdtuiniers dragen een grote verantwoordelijkheid, namelijk het besef dat zij leiding moeten geven aan het werk en opvattingen over de inrichting ervan moeten bundelen en coördineren. En dat zij vooral beseffen dat de tuin er is voor allen die erin werken en wonen. In een museum durf je je mond haast niet open te doen, maar in een tuin zing je het uit van vreugde.’

september:
Informatie over het Generaal Kapittel van de dominicanen in Rome. Tot nieuwe Magister van de Orde werd Bruno Cadoré gekozen.
De Vredesweek heeft dit jaar als motto “Buurten voor Vrede”: ‘Gewoon over de heg heen, op het plein, bij de school, in de winkel, het wijkcentrum of de kerk. Met elkaar praten over hoe we ons thuis kunnen voelen in onze buurt, samen! Wie goed om zich heen kijkt, ziet al talloze voorbeelden van mensen die dat doen: buurten van vrede.’
De dominicaanse parochie in Utrecht gaat per 10 oktober op in één nieuwe parochie, samen met vijf andere Utrechtse parochies. Reden om even stil te staan bij de afgelopen 70 jaar, waarin dominicanen hun stempel hebben gedrukt op de parochies en ons geloofsleven hebben geïnspireerd.’
Op zondag 22 augustus heeft onze organiste/pianiste, mevr. To van Waveren afscheid genomen als begeleider van de koor- en volkszang na 31 jaar trouwe dienst. Zij zegde wel toe dat er bij gelegenheid nog een beroep op haar kan worden gedaan. To van Waveren was diep geroerd door het afscheidsfeest: ‘ De mooie en warme woorden van pater Niesen en het applaus na afloop van de mis, hebben mij diep ontroerd. Ik zal dit alles niet gauw vergeten.’

oktober:
Pater Niesen spreekt zijn dankbaarheid uit over de viering van zijn gouden priesterfeest: ‘Zo’n feest is ook een welkome aanleiding om nog eens grote waardering en dank uit te spreken voor het vele dat voor en achter de coulissen gedaan wordt door onze vrijwilligers. Op allerlei gebied. Veel dingen die op het eerste gezicht zo normaal en vanzelfsprekend lijken, moeten allemaal worden bedacht en verzorgd en uitgevoerd en volgehouden door mensen. En dat vaak in hun vrije tijd, die zij evengoed an andere dingen zouden kunnen besteden.’
Verslag van Henk Haverkort van de opening van Plein van Siena in de Rijnstraat 109: ‘Het getuigt van dominicaanse moed en inzicht om zo’n plek voor verdieping en bezinning kans van slagen te geven. Het winkelpand in de Rijnstraat 109 kwam vrij en men is begoonnen om de inrichting aan de passen naar de ideeën die er leefden Er is maandenlang door vele vrijwillige ‘bouwpastores’ met grote inzet gewerkt aan dit project. Bovenal moest het een ruimte worden, waar elke belangstellende buurtbewoner van harte welkom is….. Vanaf nu is iedereen van harte welkom op deze unieke plek in onze Rivierenbuurt.
De Missie-Zendingskalender 2011wordt op zondag 31 oktober voor slechts € 8,- te koop aangeboden.
Aandacht voor een tentoonstelling in het Bijbels Museum van 161 werken door 41 kunstenaars met een verstandelijke beperking. Aan de hand van voorgelezen bijbelverhalen hebben de kunstenaars hun creativiteit de vrije loop geleten.

november:
Aandacht voor de Adventstijd: ‘De eerste zondag van de Advent komt voor velen vaak te vroeg. De tijdsbeleving van de liturgie lijkt niet gelijk te lopen met onze dagelijkse beleving van de tijd. Veel mensen zijn nog volop met Sinterklaas bezig. Moeten we nu al aan Kerstmis gaan denken? Misschien gaat dat gemakkelijker, als wij bedenken dat én het sinterklaasfeest én de Adventstijd in wezen uitdrukking geven aan ons verwachten en hopen.’
En aandacht voor de actie Kerkbalans: ‘Het bijzondere van de Actie Kerkbalans – en dat is ook haar kracht – is dat er geen verplichting wordt opgelegd op het leveren van een bijdrage. Er wordt jaarlijks een beroep gedaan op persoonlijke, bewuste betrokkenheid. Mensen dragen uitsluitend op basis van vrijwilligheid bij.’
In zijn Wandelingen op Zorgvlied besteedt Rob de Groot aandacht aan een open brief van 138 moslimgeleerden aan paus Benedictus. Daarin zetten zij uiteen dat de twee belangrijkste geboden in het christendom overeenkomen met de twee belangrijkste geboden in de Koran: ‘…Niemand van jullie heeft het geloof, als je niet voor je broeder wilt, wat je voor jezelf wilt. (Koran)…. Als moslims en christenen geen vrede kennen, kan de wereld geen vrede kennen. Onze gemeenschappelijke toekomst staat dus op het spel. Laat onze verschillen dus geen haat en onenigheid veroorzaken. Laten we elkaar respecteren, eerlijk, rechtvaardig en vriendelijk zijn voor elkaar en leven in oprechte vrede, harmonie en wederkerige welwillendheid. Aldus de brief. Misschien een gedachte om in de adventstijd te overwegen.’

december:
Over de historie van de kerstboom: De kerstboom heeft niets met het traditionele kerkstfeest te maken. Hij is oorspronkelijk geen christelijk symbool…… Hoewel heidens en profaan wordt er tegenwoordig toch een symboliek aan de kerstboom gegeven. Sinds 1982 wordt er op het Sint Pieterplein te Rome een grote, verlichte kerstboom geplaatst, ieder jaar afkomstig uit een ander land. Het vorig jaar kwam hij uit de Ardennen. In een toespraak bedankte de paus de Belgische pelgrims voor de geweldige boom en noemde hem een getuigenis van het ware licht dat in deze wereld komt, waarmee de geboorte van Jezus wordt bedoeld.
Op 12 december geven de Thomaskoren een kerstconcert in onze kerk met medewerking van het dameskoor, cantorij en kinderkoor van de Johannes de Doper parochie uit Hoofddorp.
En aandacht voor de jaarlijkse actie van de Parochiële Charitas Instelling op 19 december ter ondersteuning van de minder draagkrachtigen onder ons. In de Liturgische Kalender een toelichting op de vieringen rond Kerstmis en de jaarwisseling.