SAMENVATTING THOMASKLANKEN – 2009

januari:
De vice- voorzitter van het parochiebestuur legt uit dat pater Niesen, die nu 75 is, toestemming van bisschop Punt heeft gekregen om zijn functie voorlopig te verlengen: ‘ Graag ben ik bereid zijn aanstelling tijdelijk te verlengen. Graag wissel ik met u dan rond de zomer an gedachten over het vervolg.’ We hopen hem nog lang in ons midden te hebben, maar de bisschop heeft het laatste woord. Aldus vice-voorzitter Ronald Pellemans.
Memisa vraagt onze bijdrage voor de opleiding van verpleegkundigen en gezondheidswerkers in Goase, Ghana.
De penningmeester constateert een teruggang in de opbrengsten van zo’n 10%. Het ontstane tekort over 2008 kon worden opgevangen met de huuropbrengsten van winkelruimten en woningen.
Drie zusters dominicanessen in de Verenigde Staten van Amerika zijn weer vrij. Zij voerden in 2002 actie tegen kernwapens door met hamers een silo kapot te slaan, waarin zich een kernraket bevond. In een open brief bedanken zij alle medestanders en verklaren ze nog steeds toegewijd te zijn aan de vrede

februari:
Met de Vastenactie richten we ons op een project in Kenia: Vaste grond onder de voeten; voor studiebeurzen voor kansarme jongeren in het bisdom Lodwar. Daarnaast wil het project door sociale sponsoring ook blinden en slechtzienden de kans bieden om naar school te gaan.
Informatie over een hongerdoek dat in het kader van de vastentijd in onze kerk zal worden opgehangen: ‘Het bevat allerlei symbolische voorstellingen in vier segmenten gegroepeerd, die onderling verband hebben. Alles cirkelt rond gedachten over het verbond van God met de mensen, de Thora, de zorg en verantwoordelijkheid van de mens voor wereld en schepping, het verval van het milieu en onze hoop op nieuwe toekomst voor de levende Heer. Aldus pater Niesen.
Voor diverse goede dolen heeft de werkgroep MOV € 4.240,79 ontvangen.
Op 8 februari stierf onze parochiane Bep Bijvank, een van de drijvende krachten van het Katholiek Vrouwengilde Amsterdam en zeer gewaardeerde gesprekspartner op de Trefplek-avonden. Rob de Groot herdenkt haar in zijn Wandelingen op Zorgvlied met haar levensmotto: Als liefde niet onze drijfveer is, dan is het leven zinloos: ‘Onze lieve, goede Bep Bijvank had moeite met het woord God. We hebben er op Trefplek-avonden vaak over gesproken, als God rond het onderwerp weer in beeld werd gebracht. De Trefplek-avonden vond zij een ideale vorm van kerk-zijn. Het ging haar om mensen met elkaar, nadenkend over het leven, over wat mensen elkaar aandoen, over de lieve vrede.’

maart:
De eerste coördinator van Plein van Siena stelt zich voor: ’Tineke Kornaat, HBO-theoloog en pastoraal/levensbeschouwelijk werker. Maandag 2 maart ben ik enthousiast aan het werk gegaan om de plannen van de stichting Plein van Siena verder uit te werken en te ontwikkelen. Op niet al te lange termijn hoop ik dat het nieuwe dominicaanse spiritueel centrum gestalte zal krijgen in het mooie pand aan de Rijnstraat 109.’
Aankondiging parochiefeest op zondag 19 april vanwege het feit dat de parochie 10 jaar geleden introk in de Maranathakerk.

april:
Geplukt van de website van de dominicanen: studentenpastor Theo Koster o.p. over Darwin of God, een vals dilemma: ‘Wil ik weten hoe levensvormen in elkaar zitten, dan ben ik bij wetenschappers aan het goede adres. Wil ik weten wat de zin, betekenis en waarde van het leven is, dan wend ik mij tot mensen die van het leven houden en ervan genieten….. De natuur als zodanig zegt niets over de bedoelingen van God. Het scheppingsverhaal vertelt over de betrokkenheid van God op ieder van ons: het is een liefdesverhaal, dat als zodanig gelezen moet worden. Dit is de betekenis van de Bijbel “letterlijk” nemen: het verhaal lezen als verhaal. Darwinwijst daar terecht op.’
Opbrengst Vastenactie 2009: € 2485,42. Weer een mooi resultaat.
Onze nieuwe organiste Una Cintina zoekt een kamer in Amsterdam. Wie zou haar kunnen helpen of en tip geven?

mei:
Verslag parochiefeest van 19 april onder de titel: Wat vliegt de tijd!: ‘We herdachten het feit dat we 10 jaar geleden vanaf onze kerk in de Rijnstraat in processie naar de Maranathakerk trokken. Die ochtend kwamen we met velen samen om dit feit ook liturgisch te vieren….. Tot ieders verrassing meldde zich hoog bezoek in de persoon van een soldate van het Leger des Heils. Zij bleek goed op de hoogte met het wel en wee van de parochie. In een hoogst komische toespraak wist zij ons aan het schateren te brengen. Na enige tijd kwam zij terug als deftige dame uit de provincie. En ook nu weer kreeg zij ons aan het lachen door ons bestaan kritisch te beschouwen. Chapeau voor actrice Riet Karsenbarg…. Op de wijze van ‘Uit vuur en ijzer’ zongen wij op tekst van Jan Brugman (eerste couplet): Op deze dag gedenken wij – tien jaren zijn al weer voorbij. – Dit feest maakt ons niet zorgenvrij! De vraag is: Hoe nu verder? Verdwijnt een bekend gezicht, te weinig wordt een gat gedicht. De taak die straks voor ons ligt: ‘Wat doen wij zonder herder.’
Coördinator van het Plein van Siena, Tineke Cornaat vraagt sterke mannen om wat te klussen, o.a. het overbrengen van een kast en stoelen uit de kerk naar de Rijnstraat.

juni:
Over ontmoetingen van culturen: Joden, christenen en moslims: ‘Onze huidige samenleving vraagt dat we elkaar beter leren kennen om met elkaar te kunnen leven. Religies en culturen zijn verschillend. Daarom is onderling respect vereist. Maar we kunnen leren van het gedachtegoed, dat ieder van ons heeft over eerbied voor het leven en voor de Allerhoogste, God’
Dominee Andreas Wöhle van de M.L.Kerk kijkt dankbaar terug op onze gezamenlijke Pinksterviering en hoopt op verdere samenwerking met de Thomas.
Wandelingen op Zorgvlied: ‘U kent ongetwijfeld de discussie over het glas halfvol of half leeg…. Een halfvol glas verkeert in een situatie, waarin het nog moet worden bijgevuld tot het helemaal vol is. Een halfleeg glas is in de situatie om helemaal te worden leeggedronken. Symbolisch gezien betekent een halfvol glas: vullen, zaaien, investeren, actie ondernemen, optimistisch zijn. Een halfleeg glas ligt dan meer in de lijn van leegmaken, consumeren, oogsten en soms pessimisme, als we ontevreden zijn, omdat we nog maar een half glas hebben….. Als u straks in de mooie avondzon een glaasje wijn drinkt en u zit op de helft, bedenk dan wat u straks gaat doen, als u weer thuis komt en uw gewone leven weer oppakt: halfvol of half leeg.’

juli/augustus:
De MIVA-collecte staat in het teken van drie krachtige vrouwen, zuster Ezeh en zuster Gladys Gbappy in Sierra Leone en zuster Esther Omam in Kameroen. Zij hebben één missie: andere vrouwen helpen. Zij doen dat op hun eigen manier door hen te helpen met concrete middelen als auto, motor of computer.
In Onder Woorden bespreking van het boek Kruip eens in mijn oortje, van Hans Schmidt. De verhalen zijn bijzonder geschikt als uitgangspunt voor filosoferen met kinderen. Ze zijn een aanzet voor leuke gesprekken aan tafel, ‘s avonds in de familiekring, in de klas, in de jeugdbeweging. Ze vertellen over ziek zijn, doodgaan, beroemd willen worden, groter willen zijn dan je bent.’
Ook in de vakantietijd gaat de Inloopochtend gewoon door; iedere donderdagochtend. En nog steeds is iedere vierde zondag van de maand na afloop van de viering zuivere koffie, thee en chocolade te koop van Max Havelaar.

september:
Vredesweek van 19-27 september: Thema is Naar een nieuw klimaat van vrede: ‘Wat is onze verantwoordelijkheid in het creëren van een maatschappelijk klimaat van vrede? Denken we dan alleen aan het indraaien van spaarlampen om het milieu te sparen en zo letterlijk de opwarming van het klimaat tegen te gaan? Of denken we ook aan vrede en veiligheid in onze eigen omgeving of verderop?….. IKV/Pax Christi kan door advies of geld aan een lokale organisatie ter plekke soms net die steun geven om zijn nieuwe klimaat te scheppen. Zo werken we aan vrede tussen Albanesen en Kosovaren, Bosniërs en Serviërs, Israëliërs en Palestijnen, Pakistanen en Indiërs.’
Op 12 oktober start het nieuwe seizoen van Trefplek; deelnemers dragen zelf onderwerpen aan.
Op 19 september hebben Magda en Henk Haverkort-Hiel in een dankviering van woord en gebed in onze kerk hun gouden huwelijksjubileum gevierd

oktober:
November is de maand van de spiritualiteit, initiatief van de KRO, uitgeverij Ten Have en dagblad Trouw. De maand heeft als doelstelling om toegankelijk te zijn voor iedereen met interesse in spiritualiteit in de breedste zin van het woord, ongeacht leeftijd, sekse of religieuze achtergrond.
De Missie-Zendingskalender bevat inspirerende tekeningen van de Indiase kunstenaar Iyoti Sahi. Met zijn schilderkunst laat Iyoti Sahi zien hoe christendom en India zich tot elkaar verhouden.
De Aquinocantorij viert haar 30-jarig bestaan. Al die jaren begeleid door To van Waveren die hiervoor het Erediploma van de sint Gregorius- vereniging ontvangt.
Informatie over de maand van de Spiritualiteit van 1 tot 30 november. – Uitnodiging tot een geloofsgesprek over ‘Wortelschieten’ (Huub Oosterhuis; De bomen hebben wortels, de bomen mogen stevig staan, maar mensen moeten verder gaan.).

november:
Een artikel over Chanoeka, feest van het licht, van 12 t/m 19 december: ‘De Syrische koning Antiochus IV trachtte de eenheid van de volkeren, waaronder Palestina te versterken door in de tempel van Jeruzalem een beeld van de god Zeus te plaatsen. Daarop brak een opstand uit onder leiding van Juda, de Makkabeeër die succesvol verliep; de Tempel werd gereinigd van afgoderij en opnieuw ingewijd. Wat begon als een viering en herdenking van deze overwinning ontwikkelde zich later tot een feest van licht. Met het negende kaarsje van de Chanoeka worden de acht andere kaarsen ontstoken ter herdenking van de her-inwijding van de Tempel. Het echte wonder is hier dat het licht van die menselijke toewijding nooit wordt gedoofd (dr. Max van de Wiel, Katholieke Raad voor Israël)
Na de viering van 22 november zal er weer een geloofsgesprek worden gehouden. In de maand van de spiritualiteit is het thema van het gesprek: Wortel schieten: ‘Zonder wortels kan een plant of boom niet stevig staan. Geldt dat ook voor mensen? Huub Oosterhuis dichtte ooit: De bomen hebben wortels, de bomen mogen stevig staan, maar mensen moeten verder gaan…
Op de Trefplek-avond van deze maand ging het over ieders favoriete kerklied. Wat sprak mensen erin aan? Welke tekst vroeg om nadere uitleg? Welke beelden van geloof en kerk-zijn kwamen er in de liederen naar voren? En er werd ook nog gezongen.
Er is een plan om in december in Plein van Siena een kerststallen-tentoonstelling te houden. Een ieder die nog een ongebruikte stal heeft staan, wordt gevraagd die hiervoor beschikbaar te stellen. En de eerste cursussen van Plein van Siena staan afgedrukt.
Bericht dat de parochie Christus Geboorte in Buitenveldert wordt opgeheven.
In Onder Woorden een imposant boek over de dominicanessen en de Tweede Wereld Oorlog onder de titel Laat ons nu eerst een Te Deum zingen. Regina Mattens doet in de boek verslag van het leven van de dominicanessen in de periode 1939-1946. Ook de belevenissen van de zusters in het klooster aan de Vechtstraat komen uitgebreid aan bod.

december:
Een beetje licht. Anneke Grunder over profeten: ‘Profeten zijn bij uitstek mensen die de donkere feiten van hun tijd onder ogen zien. Ze schrikken er niet voor terug de dingen bij de naam te noemen. Niet om te choqueren, maar om inkeer en omkeer te bewerkstelligen, om hoop en toekomstperspectief te brengen, licht in het donker, een weg om te gaan…. De profeten Maleachi en Johannes: Taal van verlangen zingen ze over een wereld van gerechtigheid en vrede. Woorden die oproepen tot inkeer en omkeer van duister naar licht…. Laten we hun weg maar gaan de komende weken. Dan kiert het licht door in het donker, dan zal de nacht ten einde lopen, de dageraad aanbreken.’
Kerkbalans vraagt onze bijdrage onder het motto: Onze kerk is van blijvende waarde. – Ook de Parochiële Charitas Instelling vraagt onze aandacht.
Op 20 december is er Adventsconcert. Uitgevoerd worden werken van Bach, Händel, Praetorius e.a. voor orgel, blokfluit en zang. Uitgebreide informatie over de vieringen rond en met Kerstmis.