SAMENVATTING THOMASKLANKEN – 2007

januari:
Presentatie van een nieuwe website www.reliflex.nl, door het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS) en Zinweb. Op de website wil men de religiositeit van mensen en de veranderingen daarin centraal stellen: ‘Dominicanen hebben maar al te vaak onwrikbare standpunten geformuleerd. Geleidelijk aan hebben ze echter geleerd dat het beter is om in de stroom van de tijd en de dialoog met anderen telkens naar steekhoudende standpunten te zoeken. Ze moeten daarbij voor ogen houden dat hun religiositeit, in kritische confrontatie met kerk en wereld, een hele transformatie heeft doorgemaakt….. Met Edward Schillebeeckx kunnen we bovendien stellen dat Gods scheppende en bevrijdende aanwezigheid zich niet exclusief openbaart in één religie, maar in meerdere…… Een flexibele plek, kortom, om in te oefenen wat op dit moment religieuze waarheid kan betekenen. In de kerk en vooral daarbuiten. Ook en juist voor dominicaanse mensen en dominicaanse parochies.’
De Werkgroep MOV heeft over 2006 voor 8 doeleinden € 4888,98 ingezameld. Daarin het resultaat voor de actie van Solidaridad: € 513,30.
De Trefplek-avond van januari stond in het kader van Driekoningen: Zij volgden een ster. Vraag aan elkaar was: Welke ster(ren) volgen wij. Er kwamen vele ‘kleine’ sterren aan bod: vrienden, familieleden die veel hebben betekend. Maar ook ‘grote’ sterren als Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, bisschop Romero. En ook stichtingen als Greenpeace en Amnesty International, die ons steeds wakker houden en attent op het onheil in onze wereld.’

februari:
Vastenactie 2007: Kennis opdoen en toepassen voor boeren in Vietnam: ‘Kennis over het verbeteren van de landbouw- en tuinbouwproductie. Kennis over verbetering van de visserij en de bosbouw. Kennis met name op het gebied van het verkopen van producten en inzicht in de potentiële afzetmarkt.’
In het bijbels leerhuis onder leiding van pater Niesen en Marieke Maes, komt in twee dagen het lijdensverhaal volgens Johannes aan bod. Het Johannesevangelie heeft heel eigen karakteristieken.
Uitleg van de betekenis van de Ramadan bij de iftar-maaltijd in de Catharinaschool door een imam: ‘Wat Ramadan bijzonder maakt onder alle maanden is, dat het naast de getuigenis, het gebed, de bedevaart en de armenbelasting één van de zuilen van de Islam is…. Naar het voorbeeld van de profeet Mohammed wordt in deze maand gedurende de dag gevast en worden veel vrijwillige nachtgebeden verricht…. Het vasten leert de mens zichzelf te bedwingen en kan ons eigenschappen aanleren zoals discipline, uithoudingsvermogen en vooral zelfbeheersing.’
In verband met het ouder worden van parochianen en het slechter ter been worden roept Evert Isken ons op om mee te werken aan een zogenaamde autopool om deze parochianen op zondag op te halen en weer thuis te brengen.

maart:
Afscheid van Simon Smit als lid van de financiële commissie, belast met het onderhoud van het kerkgebouw in de Rijnstraat, de pastorie in de Vechtstraat, Het Kruispunt, de huizen en de winkelpanden in de Rijnstaat. Voor al die taken was de heer Smit sinds 1980 verantwoordelijk. Na meer dan 26 jaar heeft hij afgelopen februari zijn functie neergelegd.
Je eigen geloof verdiepen in de ontmoeting met tochtgenoten: een jaar lang op reis in het land van geloven. Het betreft een cursus die wordt gegeven door Marcel Elsenaar van het dekenaat Amsterdam. Levenservaring van de cursisten en levenservaring van de traditie worden bij elkaar gebracht.
Wandelingen op Zorgvlied: ‘Pasen: verrijzen uit onze apathie, uit onze ‘t-zal-me-een-zorg-zijn-houding, uit onze welvaartsslaap, op weg naar samen delen, samen leven, samen zorgen. En luisteren naar hen die ons in wijsheid en liefde voorgingen. Die ons wegen naar gerechtigheid, vrede en heelheid toonden.’

april:
Opbrengst Vastenactie 2007 € 2550,-.
Henk Haverkort wandelt op het wad van Wieringen en overdenkt zijn zorg over het milieu. Hij citeert uit het Lied van de Aarde (Oosterhuis-Löwenthal): ‘Dat we blijven geloven in mensen, die langzaam maar zeker, bezeten van liefde, de aarde opdelven uit de onderste afgrond.’
Amnesty Internationale vraagt onze aandacht voor discriminatie in Nederland: ‘De aanpak van discriminatie in Nederland is versnipperd. Veel verschillende instanties werken eraan, maar ze werken langs elkaar heen. Amnesty International wil dat iedereen beseft dat discriminatie een hardnekkig en omvangrijk probleem is; wereldwijd, maar ook in Nederland. Het kan alleen worden uitgebannen als iedereen zich ertegen uitspreekt en zelf niet discrimineert.’

mei:
Een droom van pater Jozef Essing o.p.: ‘Ik droom van een kerk die mij niet zozeer beleert, maar veel meer leert om zelf om te gaan met het oude verhaal en te ontdekken hoe het speelt in mijn eigen leven. Een kerk die mij leert daaraan woorden te geven, zodat ik niet sprakeloos ben in deze tijd van mondige mensen.’
Pater Niesen meldt zich afwezig om in Huissen deel te nemen aan ‘n paar dagen Buitengewoon Concilie’ van de dominicanen, een tussentijdse evaluatie. Pater Niesen zal daaraan deelnemen van 3 tot en met 5 juni.
Uit Wandelingen op Zorgvlied: ‘Pinksteren is een moment waarop we zouden kunnen beseffen dat we elkaar niet altijd verstaan. Dat we vastzitten in verstarde beelden en opvattingen. Dat we niet altijd de juiste woorden vinden om onze gedachten aan anderen duidelijk te maken. En dat we de woorden en beelden van anderen niet altijd juist interpreteren, maar er onze eigen draai aan geven.’
Op 9 juni zal Jan van Duijnhoven o.p. tot priester worden gewijd in de St. Antoniuskerk te Utrecht.

juni:
Een nieuwe website: www.geloofskwesties.nl. De website richt zich op mensen die geïnteresseerd zijn in het geloof, maar niet per sé een kerkelijke achtergrond hebben. De site is ingericht als een on line zelfstudie. Bezoekers kunnen vrijblijvend de cursus volgen. Aankondiging van de vakantie van pater Niesen en andere dragende krachten in onze geloofsgemeenschap. Met goede afspraken houden we de “tent van samenkomst’ open en draaiende.
In de rubriek Onder Woorden wordt aandacht gegeven aan het boek Adrianus Kardinaal Simonis; een hart om te denken, van Hans Bouma. Voor het eerst spreekt kardinaal Simonis vrijuit over zaken die hem als bisschop of gelovige aan het hart gaan; zijn roeping, de twijfels, drijfveren en zaken die ertoe doen. Via overwegingen en anekdotes krijgt de lezer zicht op wat Simonis de afgelopen 50 jaar heeft beziggehouden.

juli/augustus:
‘Op zaterdag 6 oktober vieren we in Nederland 800 jaar dominicaanse beweging. De besturen van de dominicaanse geledingen in Nederland nodigen alle dominicaans betrokkenen uit om bij deze herdenking aanwezig te zijn, die vorm krijgt in een studie- en feestdag. Catharina van Siena staat op deze studiedag centraal. Zij is als leek en als vrouw, als mystica en als activiste, gericht op contemplatie en actieve betrokkenheid, de verpersoonlijking van de dominicaanse beweging. U bent van harte welkom.’
Aankondiging van de Vredesweek: Vechten voor vrede: ‘Veertig jaar vechten voor vrede, veertig stenen in de woestijn, ellende, honger, dorst, de gevolgen. Kiest de mens voor hebben of zijn? – Kiezen voor vrede, tegen het onrecht, dichtbij en ver weg. Dan vindt de mus en de zwaluw een woning, is veiligheid een bekroning. – Veertig jaar vechten voor vrede tegen de verdrukking in. Vertrouwen, hoop op de toekomst: eeuwig leven. Gods licht is bij ons en liefde overwint.’

september:
Op 25 Juli overleed op 77-jarige leeftijd Leo Drieman. Ons onmisbare manusje van alles die jarenlang op de pastorie aanwezig was en de boel regelde en in de gaten hield. Een groot verlies voor zijn gezin en onze parochie. Jos Rondeel gedenkt hem.
Impressie van een bijbelse beeldentuin door Trees Drijver en José Verjans. Deze tuin ligt achter de Johannes de Doperkerk in Hoofddorp: ‘De meeste beelden in deze mooi aangelegde tuin zijn gemaakt door kunstenaar Karel Gomes (ook de maker van het beeld van Gandhi op de Churchilllaan). Ze zijn geplaatst in een passende omgeving. Zo staat Eva bij de appelboom, zit Suzanna aan de rand van het water en zien we Job op de mestvaalt. De begroeiing van de tuin kent talloze verwijzingen naar de Bijbel. Zo zijn er de vijgenboom, de wijnstok, de eik, de mierikswortel, de ceder van Libanon, een judasboom en nog vele andere gewassen met symbolische betekenis.’
Onder Woorden bespreekt de brochure Kerk en Ambt, een typisch dominicaanse visie op de toekomst van kerkelijke ambtsdragers: ‘De dominicanen maken zich zorgen over de toekomst van de kerk in Nederland. Ze signaleren dat er een kloof is gegroeid tussen basis en kerkleiding, met name omdat beiden verschillend aankijken tegen het gewijde ambt en de eucharistie. Door het groeiende priestertekort kan op steeds minder plaatsen in ons land de eucharistie worden gevierd. De kerkleiding vindt over het algemeen dat gelovigen dan maar naar een andere kerk moeten gaan waar wel een priester beschikbaar is om eucharistie te vieren….. De dominicanen baseren zich in hun brochure op een kerkbeeld, waarin de kerk allereerst het ‘Volk Gods onderweg’ is, zoals het Tweede Vaticaans Concilie stelde. In die visie, die teruggaat op de oorsprong van de kerk, is de kerkelijke hiërarchie dienstbaar aan de gemeenschap van gelovigen…. De dominicanen pleiten ervoor dat parochies uit hun eigen midden hun voorgangers kiezen die dan – hopelijk – door de bisschop door handoplegging kunnen worden bevestigd.’

oktober:
De laatste viering met de Samenstroom-gemeente in de Maarten Lutherkerk is een feit. 150 Aanwezigen waaronder veel parochianen die voor de laatste keer in deze samenstelling bij elkaar waren. Dit alles vanwege het tot stand komen van de Protestante Kerk Nederland. Met een dankwoord van voorzitter Willeke Zielhuis: ‘Het is de bedoeling dat onze wijkgemeente zich gaat samenvoegen met die van de Oranjekerkgemeente in De Pijp. We hebben met pijn in ons hart moeten besluiten tot deze samenvoeging, maar helaas was er geen andere mogelijkheid. U allen hartelijk dank voor de fijne jaren.’
Rob de Groot schreef zijn Wandelingen op Zorgvlied voor de Samenstroomgemeente: ‘Hoe zit het met het afscheid nemen van je kerk, je gemeente die zoveel jaren een markante plek in je woonbuurt is geweest? Voor velen zal het wrang zijn, omdat de oorzaak voortkomt uit een overmachtssituatie; niemand wilde het eigenlijk. Maar je raakt elkaar misschien wel kwijt. Dit afscheid is hard. Vraag is of er al ergens weer geboorte daagt. Of je je weer kunt verheugen en inzetten. Of je weer liefde en warmte kunt ontmoeten bij andere gemeenteleden. Ik hoop het. Ik wens iedereen veel sterkte toe.’
Op de eerste Trefplek-avond van het seizoen (in oktober) hebben de deelnemers gesproken over de brochure Kerk en Ambt. Er wordt een uitspraak van pater Jill. Klappe aangehaald die zegt dat het juiste woord voor kerk is: Gods volk: ‘Die kerk bestaat uit leken, van wie sommigen bepaalde taken uitvoeren: voorganger, profeet, herder, diaken, enz. Deze mensen houden daarmee niet op leek te zijn, want dan zouden zij door hun ambt tegenover, ja zelfs buiten de kerk komen te staan. Liever zegge men: een kerk van leken heeft vele taken en die kunnen aan bepaalde groepen woorden toevertrouwd, die zich voor die taken hebben bekwaamd.’

november:
In de bergen van noordwest-Guatemala bevindt zich de grootste goed- en zilvermijn van het land: de Marlin mijn. De Canadese eigenaar incasseert het grootste deel van de miljoenenwinst. De Mayabevolking ziet hier nagenoeg niets van terug, maar wordt wel geconfronteerd met de negatieve gevolgen van de mijn, vooral op het gebied van het milieu. Solidaridad stelt de mijn centraal in haar mijnbouwcampagne.
Op 9 december is er een muziekmiddag in onze kerk die in het teken staat van de Advent. Ten gehore worden gebracht werken van Bach, van Eijk en S. Scheidt. Er is samenzang met nieuwe liederen voor de kerstviering.
De Trefplek-vond in november ging over vroeger en nu en de verbanden daartussen. En de actualiteit van sommige zaken uit de jaren zeventig.
Bericht van het overlijden van Anneke Aerts, die veel heeft gedaan voor de kerken in Banja Luka in Bosnië. Zo heeft zij geregeld dat het interieur van onze Thomaskerk die kant is opgegaan. Zij is bij een noodlottig ongeval in Bosnië om het leven gekomen.

december:
Verslag van de bespreking met 25 parochianen over de brochure Kerk en Ambt. Samen meedenken over de nabije toekomst van het nieuwe voorgangerschap in de kerk. Een van de deelnemers zei er dit over: ‘Eucharistie kan, mag en zal zich blijven aandienen, daar waar mensen Het Verhaal ter sprake brengen, bereid zijn om Jezus te volgen en samen onderweg te gaan, elkaar te troosten en te bemoedigen en zo ‘brekend en delend’ elkaar tot zegen zijn. En dan zal er altijd wel iemand zijn waar we Ja, Jij! tegen zeggen en die zich zodoende geroepen voelt om ons daarin voor te gaan.’
Oproep om ruimhartig bij te dragen aan de P.C.I.-collecte.