SAMENVATTING THOMASKLANKEN – 2006

januari:
Memisa vraagt onze bijdrage voor de mobiele gezondheidszorg voor nomaden in Kenia. Memisa voorziet vooral in schoon drinkwater, aanleg van riolen, vaccinatieprogramma’s voor kinderen en gezondheidsvoorlichting via mobiele klinieken.
Het Interkerkelijk Vredesberaad en Pax Christi gaan een verregaande samenwerking aan, dat uiteindelijk zal resulteren in de samenvoeging van het overgrote deel van beide organisaties voor eind 2006, onder één directie en één raad van toezicht.
Financieel jaarverslag van de werkgroep MOV heeft over 2005. Er is totaal € 5639,05 ingezameld voor 9 doeleinden.
In de rubriek Onder Woorden wordt het boek Waar hoor je bij; en andere grote vragen van Colet van der Ven besproken. Het is een verslag van gesprekken met bekende mensen over twee vragen. Deel 1 gaat om de vraag: Zeg mij waar je bij hoort en ik zeg je wie ik ben. Deel 2: Stel, God bestaat en je mag hem één vraag stellen. Wat vraag je dan? Geïnterviewden zijn o.a. Karen Armstrong, Dorothee Sölle, Lenette van Dongen, Seth Gaaikema en Mies Bouhuys.

februari:
Verslag Besturenoverleg dominicaanse parochies. Er is gestudeerd op het onderwerp: hoe gaan we om met de ‘spagaat’ die parochies moeten maken bij het zoeken naar nieuwe mogelijkheden van ‘kerk-zijn’. En dit terwijl we toch binnen de regels van de Catholica blijven en ook binnen de regels van het Bisdom. Zelfstandig blijven en rekening houden met de schaalvergroting en de solidariteit met andere parochies.
De Raad van Kerken Amsterdam organiseert op 1 maart een debat over armoede: ‘De kerken in Amsterdam worden geconfronteerd met toenemende armoede in onze stad. Een groeiend aantal voedselbanken, voedselprojecten en steeds meer individuele hulp aan mensen zijn daar de verontrustende signalen van. Onze diaconieën en P.C.I’s doen wat zij kunnen, maar het zwaartepunt van de actie ligt bij de overheid. Daarom willen wij met de gemeentelijke politici van allerlei partijen daarover in gesprek.
Over die armoede schrijft Jürgen Moltmann in zijn boek Kerk in het krachtveld van de Geest, onder meer het volgende: ‘De kerk zal pas arm worden, als ze alles wat ze heeft in dienst stelt van het koninkrijk van God en investeert in haar Messiaanse zending tot de wereld. In een wereld waarin een onrechtvaardige verdeling bestaat tussen rijkdom en armoede, omdat de rijkdom in handen is van een kleine groep en de meeste mensen over niets beschikken, vormt de armoede van de kerk een getuigenis van het Messiaanse koninkrijk. Het probleem van de armoede in de wereld wordt niet opgelost door programma’s, waarmee men de “kerk voor de armen” wil mobiliseren of waarmee men “de armen voor de kerk” wil winnen. Het wordt pas opgelost, wanneer de kerk tot “kerk van armen” wordt.

maart:
Tijdens een geloofsgesprek hebben 4 groepen parochianen een brief geschreven over hoe wij ook in de toekomst christen willen zijn. Uit de derde brief: ‘Wij wensen je een tolerante gemeenschap toe, waar ook mensen van buiten liefdevol worden opgenomen. Waar trouw en verbondenheid de dragers zijn van onze gemeenschap. Dat wij blijven volharden in onze doelstellingen, ook als zaken tegenzitten.’
De Vastenactie gaat weer van start. Het is deze keer voor de Dayak bevolking in West Kalimantan, Indonesië. De Dayaks leven in het oerwoud en leven van rijstbouw, jacht, vissen en van producten die het oerwoud hen levert in harmonie met en respect voor de hen omringende natuur. Halverwege de vorige eeuw kwam daar verandering in. Grootschalige mijnbouw en houtkap en de aanleg van milieu-onvriendelijke palmolieplantages hebben daar de wereld op z’n kop gezet. Vastenactie helpt de Dayaks met het planten van nieuwe bomen op plekken die door brand zijn verwoest. Daarnaast worden landbouwtrainingen gegeven en wordende Dayaks gestimuleerd om verschillende gewassen te verbouwen. En er is een kredietprogramma voor tijden dat de oogsten mislukken.
Overzicht van de data van waken bij de grensgevangenis achter het AMC, waar vluchtelingen huizen in afwachting van de behandeling van hun asielaanvrage.

april:
Op Trefplek ging het in maart over vasten: ‘Sprekend over het vasten krijgt het element bezinning veel aandacht. Vasten kan je helder van geest maken, inzicht geven in je leven, je slechte gewoontes, de sleur van je dagelijkse handelingen en opvattingen. In april gaan we praten over ge- en herdenken; hoe we dat doen en of het nuttig is.’
“Hier aanwezig; een leerdicht van Huub Oosterhuis” wordt aangeprezen in de rubriek Onder Woorden: ‘De figuur van Jezus van Nazareth inspireerde dichter Huub Oosterhuis tot een lang, verhalend gedicht over Jezus’ leven, van aankondiging van zijn geboorte tot en met zijn levenseinde, en wat dat losmaakt bij zijn volgelingen door de eeuwen heen.’

mei:
Er is als opvolger van de parochie-promotor een parochie-coördinator aangesteld die de dominicaanse parochies in Nederland gaat helpen bij het proces van verandering. Het is mevr. Anne Stael uit Arnhem.
De Vastenactie voor de Dayaks heeft € 2799,88 opgebracht.
De zondag voor de Oosterse kerken vraag aandacht voor de Koptische Orthodoxe Kerk in Egypte. Dat is de oorspronkelijke christelijke kerk van Egypte. Zij heeft zich in Egypte ontwikkeld in een moslim-samenleving. De verhouding christen – moslim is vak goed geweest, maar ook was en is er veel spanning. Dit maakt het leven voor met name de Koptische christelijke minderheid zwaar.
Uit Wandelingen op Zorgvlied: ‘Er zijn veel situaties in het dagelijks leven, waartegen je je aanvankelijk innerlijk verzet. Als je flink in de put zit, kun je van alles doen om het te ontkennen, jezelf er overheen praten, zingen, voortdurend afleiding zoeken. Maar dan kom je er niet uit. Accepteren dat het even heel slecht met je gaat, dat goed tot je laten doordringen en er stil bij blijven staan – er dus “ja” tegen zeggen, is de eerste stap op weg uit die put. Je leven en alles wat daarin gebeurt beamen, zegenen, werkt bevrijdend, ook al kost dat soms veel pijn.’
Bericht van het overlijden van ds. Jan Happee op 5 april. Hij was van 1982tot 1997 als luthers predikant verbonden aan het brandpunt Maarten Lutherkerk. Hij was pastor in hart en nieren.

juni:
Uit de preek van pater Niesen: ‘Overal waar verschillen onder mensen worden aanvaard en ruimte krijgen, overal waar mensen oprecht zoeken om in die veelkleurige eenheid in respect samen te wonen, daar mogen wij vertrouwen dat God er woning vindt.’ Dit naar aanleiding van een studiedag voor mensen uit de dominicaanse parochies.
Aankondiging van een splinternieuwe eenjarige vormingscursus van het dekenaat. De cursus is afgestemd op de hedendaagse behoefte van jongere en oudere mensen aan spiritualiteit en meer informatie over geloven. De cursus is opgezet als een reis tijdens welke verbindingen worden gelegd tussen levenservaring die de cursisten meebrengen en de rijkdom van de traditie, die ons wordt aangereikt.

juli/augustus:
Slogan van de Vredesweek: De ander, dat ben jij: ’Nog steeds zijn er incidenten die negatieve vooroordelen oproepen en groepen tegen elkaar opzetten. De commotie rond de Deense cartoons, de campagne van de overheid “Nederland tegen terrorisme”, de aanhoudende berichtgeving over radicale islamitische jongeren of over gedragsregels in de stad, zijn daar voorbeelden van. Waar komen die spanningen vandaan? Een van de mogelijke oorzaken is dat een gebrekkig sociaal-economisch beleid van de overheid uitsluiting veroorzaakt, waardoor groepen mensen zich van de samenleving afkeren. Culturele en religieuze verschillen en de daarbij behorende vraag naar eigen identiteit versterken de spanningen tussen wij en zij.’
Waternet is bezig met het vervangen van de riolering rondom de kerk. Het geeft 2 weken overlast ook omdat er zondags wordt doorgewerkt.
Aandacht voor het Tijdschrift voor Geloof onderweg. Henk Haverkort schrijft: ‘ Het nummer dat nu ter beschikking op de lectuurtafel ligt, gaat over de wonderbare broodvermenigvuldiging, een evangelieverhaal dat ons ook nu nog voldoende voedsel kan verschaffen om met ons geloof onderweg en overeind te blijven.’

september:
De Magister der dominicanen, Carlos Azpiroz Cost o.p., heeft een brief geschreven aan zijn medebroeders en zusters: Gelukkig die voor de vrede werken, want zij zullen kinderen van God worden genoemd: ‘Ik schrijf jullie in een tijd, waarin geweld en de oorlog in het Midden-Oosten steeds erger wordt en de wereld in angst en diepe crisis stort. Duizenden onschuldige personen zijn vermoord of hebben hun huizen verloren. Deze kritieke en onzekere tijd roept ons op om ons geloof in de God van de vrede te verdiepen in de hoop dat vrede terugkomt in dit gebied en in andere gebieden van de wereld, die nu te lijden hebben.’
De magister van de dominicanen zal op 5 oktober te gast zijn in de Rijnstraat 107. Van 30 september t/m 11 oktober zal hij met zijn assistent in ons land verblijven en overal bezoeken afleggen om zo mogelijk met iedereen van de dominicaanse gemeenschap te spreken. Het programma van de magister is overvol, want door gesprekken met velen wil hij graag inzicht krijgen in het dominicaanse leven en werken in ons land.
Aandacht voor het Felicitatieproject Rivierenbuurt dat al 38 jaar bestaat en via vrijwilligers ouderen die vanaf 70 jaar een kroonjaar bereiken te bezoeken met een cadeautje en nuttige informatie. De vrijwilligers brengen ook bezoekjes aan eenzame ouderen en signaleren bij hen waar eventuele zorg nodig is, behoefte aan hulp bij hun administratie, financiële problemen, enz.
Op 1 oktober is er weer een concert in de kerk, deze keer van het Camenae Collective met o.a. werken van Copland en Gershwin.
In de rubriek Onder Woorden aandacht voor het boek Gewoon genieten, van Laura Reedijk: ‘En genieten kun je leren, ook als je er niet mee bent opgegroeid. Genieten, dat is even ophouden met rennen en vliegen; even stilstaan bij wat echt belangrijk is.’

oktober:
In zijn Wandelingen op Zorgvlied wijst Rob de Groot op het nut van fitness. Dit naar aanleiding van het fitnesscentrum dat is gekomen op de plaats waar eens de kerk in de Rijnstraat stond. Maar om goed te kunnen functioneren en de diepgang te bevorderen is ook de fitness van de geest noodzakelijk.
De Missie-Zendingskalender voor 2007 bevat afbeeldingen van schilderijen van de Indonesische schilder Wisnu Sasongko met bijpassende teksten. De schilder zegt daarover: ‘Schilderen is laten zien wat je ziet, laten voelen wat je voelt, doen aanraken wat je hebt aangeraakt. Mijn schilderijen vertellen het verhaal van de mens, hoe wij elkaar moeten liefhebben.’
Informatie over het Alzheimer café in Torendael. Het café is elke derde woensdag van de maand geopend. Iedere keer staat een onderwerp rond dementie centraal. En er gelegenheid tot het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen.
Aankondiging van een concert in onze kerk op 19 november van Musica ad Rhenum; werken ban Bach, Couperin en Händel.
Aandacht voor de beweging ATD- Vierde Wereld, die zich inzet voor de arme gezinnen aan de onderkant van onze welvarende samenleving. Oprichter is pater Joseph Wresinski, zelf in diepe armoede opgegroeid in Frankrijk.

november:
Verslag van de ontmoeting tussen de magister van de dominicanen en vertegenwoordigers van de dominicaanse parochies. Er werden hem symbolische cadeautjes overhandigd. Vanuit de Thomas werd hem een ketting met openschakels gegeven als symbool voor openheid en verbondenheid aan elkaar. De magister gaf zijn visie op vragen over begrippen als democratie, wij/zij-denken, het belang van de dialoog, e.a. De ontmoeting werd door beide zijden erg gewaardeerd.
Op de Trefplek-avond van oktober hebben de deelnemers gesproken over de situatie van de kerken in de Rivierenbuurt: ‘Dat er een moment komt, dat er geen dominee en priester meer beschikbaar en betaalbaar is, kon iedereen beamen. Gemist zal zeker worden de inspiratie die uitgaat van het samen vieren, de verkondiging en de ontmoeting. Een plek om elkaar te ontmoeten vindt iedereen belangrijk.’
Zondag 19 november neemt dominee Hans Günther afscheid van de Maarten Luther Gemeente.

december:
Advent – tijd van verwachting. Pater Jozef Essing o.p. zegt er in het parochieblad van de St. Dominicus parochie te Utrecht onder meer het volgende over: ‘Als niemand meer iets van jou verwacht, ben je bij leven eigenlijk al begraven. Als je niet meer kunt hopen, dat het morgen beter zal gaan dan vandaag, ben je van binnen levend al dood. Als mensen merken dat niemand meer iets van hen verwacht, zakken zij weg. Verlangen (letterlijk je langer maken) verder reiken dan het punt waar je nu bent, is de motor van het leven….. Advent en kersttijd laten ons denken over leven met verwachting. Dat betekent vaak: loslaten van onze eigen ideeën over hoe het zal en moet gaan, en oppakken van de kansen die ter plekke worden geboden. Ook wij kunnen een teken van hoop worden voor de mensen om ons heen die de moed dreigen te verliezen. Als het lijkt dat niemand hen de moeite van het aanzien waard vindt, kunnen wij degenen zijn die in woord en daad voor hen dat beeld bijstellen.’
Over de liefde preekte Huub Oosterhuis ooit: ‘Ik versta onder liefde: die duizenden nuances van vriendelijkheid en vriendschap, van tact en geduld, van bedachtzame eerbied en mededogen, van lange trouw en spontaniteit, van hoofsheid en hartstocht, van goede wil en ontroering, waarmee mensen elkaar bejegenen. Ik versta onder liefde de denkkracht en de intuïtiekracht, de wijsheid en de wetenschap, en alle fantasie en volharding en optimisme, waarmee de aarde wordt opgebouwd, steeds opnieuw tegen alle afbraak in. Alles wat ten goede is, alles wat bijdraagt tot iets meer recht en vrede voor iets meer mensen, noem ik liefde.’
Tijdens een geloofsgesprek kwam deze stelling op tafel: Slechts 17% van de Nederlanders vindt geloof belangrijk in het leven. Hiermee zijn wij het meest geseculariseerde land in Europa. Waar of niet waar? In Nederland gelooft 52% van de bevolking in God. Niet waar dus. Er volgde een goed gesprek Op 10 december was er een Orgel Plus concert met o.a. de rhapsodie voor orgel en saxofoon van Paul Creston.