SAMENVATTING THOMASKLANKEN – 2005

januari:
Nadere toelichting op de aandachtsvelden van de stuurgroep: Parochieopbouw = public relations, website, Thomasklanken, Thomasgids; diaconie = ziekenbezoek, bezoekersgroep, inloop, missie&ontwikkeling; catechese = doopcatechese, bijbelgroep, geloofsgesprek, toerusting&vorming; liturgie = woorddienst, uitvaartliturgie, de koren, lectoren. Van zowel parochiebestuur als stuurgroep is pater Niesen de voorzitter.
Aandacht voor de actie Kerkbalans: ‘Waarom geven, wanneer het eigenlijk steeds slechter gaat? Parochianen die dat denken, hebben het mis. We blijven dus niet met de handen over elkaar zitten en lijdzaam toezien.’
Een gedicht van Yvonne van Emmerik: Wee de rijken: ‘Als we nu op onze lauweren gaan rusten met ons geld in de knip, met ons overgewicht, met onze uitpuilende kleerkasten, met onze wegwerpartikelen, met ons mateloze energieverbruik, met onze zelfgenoegzaamheid, terwijl het overgrote deel van onze zusters en broeders nog crepeert, dan zou het wel eens kunnen gebeuren dat wij in een volgend leven achteraan moeten sluiten. Want wij geloven toch in gerechtigheid?’
Opbrengst Kerstcollecte PCI: € 512,50.
In de rubriek Onder Woorden aandacht voor het boek De weg van Dominicus; predikers in de schijnwerpers, onder redactie van Guus Bary. In vijf bijdragen wordt de weg van Dominicus beschreven, onder meer aan de hand van vermaarde volgelingen: Thomas van Aquino, Meister Eckhart en Edward Schillebeeckx. De slotbijdrage is van Piet Struik o.p.: “In deze wereld van uitsluiting en onrecht dienen we steeds aan de ander het woord te geven”.

februari:
De Vastenactie van dit jaar vraagt aandacht voor een project voor de Maasai in Kenia: schoon drinkwater door het aanleggen van een pijpleiding vanuit de bergen.
Afscheid en welkom van leden van het parochiestructuur. Afscheid van aftredende leden: Mieke Burkunk, Paul van Gessel, Nico van Bakkum, Joop Baay en Arie de Jong. Met name Arie de Jong wordt heel hartelijk dankgezegd voor twee decennia vice-voorzitterschap. Tijd om daar even van bij te komen. Nieuwe leden: Andrew Ottevanger, Mechtild Maes en Ben ter Horst. Trefplek-avond in maart gaat over de vaak gehoorde uitspraak ‘Vroeger was alles beter.’ Het KVG houdt op 15 maart haar jaarlijkse bezinningsdag met een eucharistieviering, waarin deken Joop Stam zal voorgaan. Mevr. A. van Melle, van Vrouwen voor Vrede, zal spreken over het thema: Harmonies leven in een multiculturele samenleving.

maart:
Volgens Kees Kok (op de scheurkalender van de Bijbel) zijn er drie soorten vasten: ‘Eerst het plichtmatig vasten volgens de kalender, waarbij er eigenlijk niets verandert; het gewone leven gaat door. Dan is er het vasten van de vromen: de mens die zich voor God vernedert, zijn hoofd buigt als een rietstengel, zich kleedt in een juten zak en zich wentelt in het as van de boete. De derde wijze van vasten bestaat in het doen van gerechtigheid: onrecht, onderdrukking, knechtschap wegdragen, hongerigen te eten geven, verdrukten bevrijden, gevangenen laten gaan, naakten kleden. Dat vasten is de daadwerkelijke praxis van een religie die midden in deze wereld de kant kiest van de armen en ontrechten.’
De kerkcollecte voor Mensen in Nood is bestemd voor het onderwijs aan vluchtelingen: ‘Veel onderwijzers zijn zelf ook vluchteling en hebben dus extra begrip voor de problemen van hun leerlingen. Cursussen tal, houtbewerking, handarbeid, enz. aan jongeren en volwassenen in vluchtelingenkampen bieden afleiding van de dagelijkse zorgen en geven weer kans zich te richten op de toekomst.’

april:
Op 23 april wordt de vierde kerkendag gehouden in de IJsselhallen in Zwolle onder auspiciën van de Raad van Kerken. Motto is “Uit op zin, festival rond de Bijbel; op een vrolijke en inspirerende manier, op een festival met een buitengewoon gevarieerd programma.“ Tien kinderen doen hun Eerste Heilige Communie op zondag 24 april. Men hoopt met deze tien en met ieder die mee wil vieren op een mooi feest..
Opbrengst Vastenactie 2005: € 2938,69.
Wandelingen op Zorgvlied over recht en rechtssystemen: ‘Met rechtssystemen is het probleem dat zij soms landgrenzen overschrijden en meerdere culturen, waarbinnen verschillende rechtsgevoelens heersen, omvatten. En de vraag daarbij is, wie zich aanpast aan wie, welke cultuur de overhand heeft in het bepalen wat recht is en wat onrecht.’

mei:
We hebben een nieuwe paus, Benedictus XVI. In zijn eerste preek verwees de nieuwe paus opmerkelijk veel naar een van de oudste symbolen van het christendom: de goede herder…… Het thema van de goede herder toont aan dat het christendom al in een vroeg stadium het vermogen had om de eigen grenzen te overschrijden, dat het niet band was voor ideeën uit andere religies en zichzelf durfde aan te passen, wanner de omstandigheden dat vroegen. Als de nieuwe paus blijkt geeft van datzelfde vermogen, zou zijn pontificaat tot verrassingen kunnen leiden. (Jan van Laarhoven in Volzin)
Burgemeester Cohen speldt Lenie Blom het lintje op van de Orde van Oranje Nassau: ‘Zij was voorgedragen door leden van haar werkgroep van Amnesty International, omdat ze al 27 jaar actief is voor deze organisatie. Daarnaast doet zij al 30 jaar vrijwilligerswerk voor de Thomas-parochie.’ (De Echo 4-5-2005)
De Inloopochtend viert haar 20-jarig bestaan met een rondrit door de nieuwe wijken van Amsterdam, een heerlijke uitgebreide lunch en veel gezang. Drijvende kracht achter de Inloopochtend, Lenie Blom, werd hartelijk bedankt.

juni:
Pater Ben Vocking is tijdens het kapittel van de dominicanen gekozen tot Provinciaal Overste. Pater Niesen werd gekozen in de Bestuursraad van de Nederlandse Provincie: ‘Momenteel zijn er nog 95 dominicanen in Nederland en door de hoge leeftijd neemt het aantal snel af. Toch is er op het kapittel gesproken over de toekomst….. Het dominicaanse werk is op eigentijdse en verkondigende wijze bezig met geloof en samenleving, In het cursuswerk, de leerhuizen, in de kloosters en huizen en in de 8 dominicaanse parochies wordt dit werk zichtbaar.’
Een verheugend bericht op Teletekst is aanleiding voor de Wandelingen op Zorgvlied van deze maand: ‘De acht rijkste landen van de wereld en Rusland hebben alle schulden van de 18 armste landen in de wereld kwijtgescholden. Het gaat daarbij om een bedrag van 34 miljard dollar……. Wordt de wereld wijzer? Mogen we op termijn ook verheugende berichten lezen over een grootscheepse, door alle landen ondersteunende aanpak van de vervuiling van onze lucht, aarde en zeeën? Over een halt tegen ontbossing en kaalslag? Over een wereldwijd respect voor alle godsdiensten en levensbeschouwingen? Over een stringente toepassing van de universele verklaring van de rechten van de mens? En van planten en dieren?’
In Onder Woorden aandacht voor het boek Ogen die mij zoeken; afscheid en uitvaart: ‘In “Ogen die mij zoeken” zijn teksten opgenomen die bij afscheid en uitvaart stem kunnen geven aan de sprakeloosheid om het verlies van geliefden.’

juli/augustus:
Aandacht voor de 70-jarige MIVA en voor de Vredesweek met als motto Samen verder. Uit een interview met G.L. Durlacher: ‘Er is een gerechtvaardigde angst voor een grote volksverhuizing. We zullen op een bepaald moment economisch een stap terug moeten doen om alle ontheemden op te vangen, daarvan ben ik overtuigd….. Het geweld neemt toe en de omstandigheden worden slechter. Die spiraal moet worden omgebogen. Eli Wiesel heeft eens gezegd: De grootste doodzonde is de onverschilligheid. Alleen al voor die uitspraak verdient hij de Nobelprijs.’

september:
Gerard van Tillo (De Roerom) over de haken en ogen aan de samenwerking tussen parochies bij het groeiende tekort aan priesters en de afname van het aantal gelovigen: ’Bij de ontwikkelingen doen zich enkele problemen voor. Op de eerste plaats het moeizame proces dat tot structurele samenwerking moet leiden. Een parochie is een zelfstandig rechtspersoon, kent een organisatie die in de Codex duidelijk omschreven is en wordt in de meeste gevallen gedragen door een geloofsgemeenschap die de parochie in stand wil houden. Regio’s en parochieclusters blijven voorlopig juridische vacuüms, waarover bij kerkelijk recht niets is geregeld en waarvoor geen vaste organisatievorm is……. Andere problemen zijn nog de verdunning van de kerkelijke dienstverlening binnen clusters en regio’s, de verschillende aard van de gemeenschappen, die bij elkaar worden geplaatst, de vraag welke parochiekerk als hoofdkerk van de regio gaat functioneren en de geografische afstand tussen de lokale gemeenschappen.’
Tijdens het kapittel van de dominicanen ging het ook over de parochies: ‘Het belangrijkste besluit is dat de broeders bij het werken aan de toekomst van parochies het initiatief in handen leggen van de parochies zelf. Dat betekent niet dat ze zich terugtrekken. Ze voelen zich verbonden met de parochies en blijven graag meedenken, maar de drijvende kracht zal vanaf nu van de parochies zelf moeten uitgaan.’
Oktober Wereldmissiemaand: Deze Wereldmissiemaand wordt onze aandacht gevraagd voor het vredes- en verzoeningswerk van de katholieke kerk in conflictgebieden in de Derde Wereld.
Bericht van overlijden van twee zeer betrokken parochianen. Adrianus de Jong op 2 juli en Jan Nolte op 3 augustus. Jan was gedurende vele jaren in allerlei functies actief binnen de parochie, als penningmeester van het bestuur, als lector tijdens de vieringen en als lid van de uitvaartgroep.

oktober:
Oud-generaal overste van de dominicanen wereldwijd over wat christenen kunnen bijdragen aan de toekomst van Europa: ‘Wij christenen kunnen de rol van het geloof in het leven van andersgelovigen beter begrijpen dan atheïsten. Onze voornaamste bijdrage tot de toekomst van Europa kunnen we leveren door te proberen andere gelovigen zich thuis te laten voelen. Het christendom heeft Europa eerst christelijk gemaakt. Nu staan wij voor de opdracht om Europa te helpen op te bloeien als het huis van vele godsdiensten.’
Aankondiging geloofsgesprek na de viering van 30 oktober: ‘Wat betekent geloven voor ons? Wat betekent het deel uit te maken van een geloofsgemeenschap als de onze? Wat zal dat in de toekomst betekenen, ook voor naderen? Vragen waarover tijdens het geloofsgesprek zal worden nagedacht.
Na vele jaren zonder is er weer een dominicaan tot priester gewijd: René Dinklo zal op 5 november de wijding ontvangen uit handen van hulpbisschop de Korte van Utrecht.
Bericht over de feestelijke en ontroerende opening van het Altzheimercafe Zuid. Het thema van de openingsavond was: Wat is dementie?

november:
Solidaridad vraagt in de adventstijd onze bijdrage voor jongeren in de Braziliaanse sloppenwijken: ‘Jongeren worden meegezogen in criminaliteit en drugsgebruik. Maar steeds meer jongeren stellen zich teweer en putten daarbij hoop uit sport, muziek, dans, gedichten en schilderkunst Tegen de stroom in werken jongeren samen met Solidaridad aan een betere toekomst voor henzelf en hun gemeenschap.’
Wandelingen op Zorgvlied: ‘Op de laatste zondag van oktober ging heel Nederland massaal de deur uit. De hoge temperatuur van zo’n 20◦C lokte velen naar buiten…. Eind oktober is de natuur extra prachtig vanwege de vele kleuren die bomen en struiken tentoonspreiden. En als je zo de natuur beschouwt, lijkt het of er niets aan de hand is. Maar we weten wel beter. De manier waarop we over de hele wereld met de natuur omgaan, doet het ergste vrezen….. Heelheid van de schepping, we hebben het er niet zo vaak meer over als een aantal jaren geleden. De slogan verslijt en daarmee onze aandacht. En dientengevolge onze bijdrage daaraan….. We gaan graag de straat op en de natuur in. Maar moeten we ook niet weer eens de straat op om het behoud van onze natuur? Om de heelheid van de schepping, die nog steeds in gevaar is.’
Zondag 20 november: Concert in de kerk met Winterreise, een liederencyclus van Schubert op gedichten van W . Müller. Toegang gratis.

december:
Overweging van pater Niesen over Kinderen van het licht: ‘Mensen houden van licht. Wij kijken ernaar uit. Wij hebben het nodig, thuis en overal waar we verblijven. In het donker zorgen we voor licht. Soms zoveel licht, dat in ons rijke westen het natuurlijke nachtelijk duister nauwelijks nog bestaat…….. Het is een bekend thema in de Schrift: strijd tegen de duisternis, strijd voor het licht. Blijkbaar hebben mensen altijd geweten: leven in het licht komt ons niet aanwaaien. Oude teksten spreken van strijd. Kinderen van het licht moeten strijd leveren tegen de machten van de duisternis. Soms lijkt het een ongelijke strijd, maar wij hebben een pantser en een helm: geloof, hoop en liefde.’
Zondagmiddag 1 december is er kerstsamenzang met alle koren en sonates van William Croft en Georg Philipp Telemann voor alt blokfluiten. Solisten zijn Marieke Maes en Lizet Penson.
Huub Oosterhuis over de herinnering aan Jezus van Nazareth: ‘Voor velen is zijn naam even leeg als het gangbare woord God. En voor nog vele anderen is zijn naam een bron van ergernis, de kortste samenvatting van hypocriete godsdienstigheid. Jezus, “God bevrijdt”, betekent zijn naam; maar geen naam vol beloften en betekenis en kleuren van vrede, en alle ongelogen of vervaald van lieverlee. Maar wie zonder schamperheid en haat naar deze wereld kijkt, ziet de mensen die, al of niet in zijn naam, doen wat goed is, wat moet gedaan; die bijvoorbeeld vechten voor vreemdelingen in hun midden, om brood en kleding, om werk en huizen en recht van spreken, mensen die elkaar niet laten vallen, die alle pijn en moeite die dat vraagt niet tellen…… Wij zouden in onze kerkelijke bijeenkomsten of waar en hoe dan ook zijn verhaal net meer kunnen aanhoren, als er niet tot op vandaag mensen in deze wereld zouden zijn die op hem lijken. Zoals hij lijkt op God.’