SAMENVATTING THOMASKLANKEN – 2004

januari:
Trekgroep spiritualiteit kiest een nieuwe naam: Sienagroep: ‘In de parochie is en groep benoemd om wegen naar de toekomst voor onze parochie te verkennen. Een van onze activiteiten is het organiseren van geloofsgesprekken. Wij dopen onszelf met ingang van het nieuwe kerkelijke jaar de Sienagroep. Catharina va Siena is een belangrijke dominicaanse heilige. Zij werd geboren omstreeks 1347 en is bekend om haar zorg voor zieken en vooral vanwege haar geschriften. Siena is een Italiaans stadje met een beroemd gastvrij plein. Catharina is voor ons een inspirerend model. En dat plein: symbool van ontmoeting en gedachtewisseling willen wij als uitnodigend beeld voor ogen houden. Vandaar Sienagroep.’ Aldus Marieke Maes.
Onze bijdrage wordt gevraagd door Memisa om steun voor de gezondheidszorg voor Maasai in Kenia. De opbrengst wordt besteed aan het opleiden van gezondheidswerkers en voor mobiele klinieken. En ook voor de collecte in februari voor Menen in Nood: een nationale kerkcollecte ten behoeve van vluchtelingen die als gevolg van natuurrampen, oorlog en armoede in nood verkeren.
Opbrengst van de actie Kerkbalans was in 2003 gelijk aan die van 2002: € 21000,- voor de actie en € 13.000,- via collecten.
In de rubriek Onder Woorden aandacht voor het boek Doorgeven van Jan Groot en Henk Sechterbergen: overwegingen en gebeden bij de tijden van het jaar en bijzondere gelegenheden zoals doopsel, opname in de kerk, ziekenzalving, vluchtelingenzondag. Uitspraak van dominicaanse theoloog Edward Schillebeeckx in een artikel van Yvonne Westhuis over De gemeenschap als drager van het geloof: ’De aanwezigheid van Christus tijdens de liturgie wordt niet gewaarborgd door het gewijde ambt, maar door het geloof van de gemeenschap.’

februari:
De Vastenactie ‘slaat dit jaar haar tenten’ op in Bosnië. Een bijzonder project, omdat het is ontstaan op initiatief van een 11-jarige Bosnische jongen en omdat het gaat om zorg voor ouderen, die na de langdurige burgeroorlog in dat land hun leven zijn kwijtgeraakt.
De Trefplek-avond van januari ging over normen en waarden: ‘Waar gaat het nou eigenlijk over? Uit beleefdheid de deur voor iemand ophouden, voorrang geven in het verkeer, respect voor andermans have en goed, niet discrimineren, niemand naar het leven staan, enz.’
Een bericht van overlijden van Jo van Vorselen-Buijs op 22 januari: ‘Met dankbaarheid herinneren wij ons Jo van Vorselen als een zeer actieve parochiane . Ze was bij ons werkzaam op allerlei terreinen, waaronder vele jaren als secretaresse van de parochie.’

maart:
Verslag geloofsgesprek op 29 februari over Open Kerk: ‘Zo gaven meerdere groepen aan, dat openheid vraagt om ruimte voor verscheidenheid; om werken aan verdraagzaamheid en acceptatie, zonder hokjesgeest; om aandacht voor oecumene en voor andere godsdiensten zoals de Islam en het hindoeïsme; om interesse in de multiculturele samenleving in buurt en stad; om aandacht voor mensen die “in de modder steken”. En wat kunnen we zelf doen? ‘Oud zeer overboord gooien; verdraagzaamheid oefenen en goed luisteren; zelf in gesprek gaan met anderen over leven en geloof; hand- en spandiensten verrichten; deel blijven deelnemen aan werkgroepen. Prioriteiten: Houdt de kerk letterlijk open, o.a. door concerten; doe meer aan public relations; een keer per maand napraten over thema van de dienst.’
Opbrengst diverse collectes. Solidaridad € 736,86, Memisa € 200,- en Mensen in Nood € 263,40.
Wandelingen op Zorgvlied gaat over vergeven: ‘Vergeven is een sleutelwoord in ons bestaan. Zo zegt Thekla Reuten, actrice, in het blad Volzin: “Want uiteindelijk is vasthouden aan wrok slecht voor jezelf. Ook voor jezelf is het zinvoller om te vergeven. Vergeven doe je niet in eerste instantie om het de dader gemakkelijker te maken, maar om zelf verder te kunnen.” Vergeven is hetzelfde als het ongestraft laten van de misdaad, maar vergeven in alle oprechtheid biedt bevrijding aan jezelf en misschien ook wel aan de ander.’
Er zijn foto’s beschikbaar van het 25-jarigbestaan van onze parochie in 1951. Pater J. Wenting leverde ze aan. Voor wie belangstelling heeft, zijn ze gratis verkrijgbaar bij Henk Haverkort.

april:
Amsterdam met hart en ziel. Een aantal jaren geleden is in Amsterdam met hart en ziel schoorvoetend van start gegaan om aandacht te vestigen op alle religies en levensbeschouwingen in de stad. Dat is uitgegroeid tot een grootschalig project dat bekendheid en waardering geniet bij vele Amsterdammers, bij de gemeente en stadsdeelbesturen. Eén keer per twee jaar vindt het open weekend plaats. Dit jaar in het weekend van 5 en 6 juni.
De Vastenactie heeft tot nu toe € 3102,31 opgebracht. Tot en met 2 november is in het Bijbels Openluchtmuseum in de Heilige Landstichting een gevoelige tentoonstelling te zien over de rituelen en gebruiken, waarmee Nederlanders hun dierbare overledenen herdenken.
De Obrechtkerk bestaat dit jaar 100 jaar Op 29augustus is er een reünie van parochianen, oud-parochianen en mensen die zich met de Obrecht verbonden voelen.

mei:
In zijn Wandelingen op Zorgvlied schrijft Rob de Groot enthousiast over ons 1e Lustrumfeest in de Maranathakerk: ‘… Met een volle kerk tijdens de eucharistie, met koffie en gebak daarna. Met een muzikale injectie onder leiding van Pia van Muijen-Mercx, waarbij we enthousiast meezongen. Met conferencier Pierre Knoops die ons flink aan het lachen maakte. En met heerlijke broodjes, soep, frisdrank en wijn….. Als een feest dit teweegbrengt is het een goed feest geweest. Dan biedt wat voorbij is inspiratie voor de toekomst.’
Aankondiging van twee concerten in onze kerk: Op 6 juni een orgelconcert door Lubbert Gnodde, en op 20 juni een concert voor blokfluit en clavecimbel door o.a. Lisa Willems, To van Waveren en Marieke Maes.
In de rubriek Onder Woorden aandacht voor het boek Wijsheid uit de woestijn, van Henri Nouwen: ‘Hun spiritualiteit wordt gekenmerkt door innerlijke vrede, zelfbeheersing, soberheid, geduld, nederigheid en gastvrijheid. Ook voor ons is hun levenswijsheid nog volop actueel.’

juni:
De nieuwe Bijbelvertaling is in aantocht. Op woensdag 27 oktober zal onze koningin het eerste exemplaar in ontvangst nemen: ‘Het is een interconfessionele vertaling, waaraan wetenschappers en literatoren jarenlang intensief hebben gewerkt….. Elk bijbelboek wordt vooraf gegaan door een inleiding die op wetenschappelijke wijze de herkomst van de tekst, auteur, tijd en plaats van ontstaan verduidelijkt en deze plaatst in de literaire en historische context. Tevens bevat deze editie een uitvoerige algemene inleiding op de Bijbel.’
Gedachten over het klimaat dat ernstig wordt bedreigd door te hoge CO² uitstoot: ‘De hamvraag is: kan je met het planten van bomen daadwerkelijk je (vlieg)reizen ook compenseren? Ten eerste is het goed om te realiseren dat bovengenoemde initiatieven alleen gaan over compensatie van uitstoot van energie. Het verbruik van energie, de aanslag op de wereld-olievoorraden, blijft navenant hoog…… Energiebesparing en het gebruik van zoveel mogelijk schone energiebronnen zijn onontbeerlijk. (Kerk&Milieu).
In Memoriam bij de plotselinge dood van Fons Tuinder. A.I.M. de Jong: ‘Op 26 mei overleed geheel onverwacht Fons Tuinder. Niemand had daar ook maar ooit rekening mee gehouden…… Ook voor de parochie is het heel onwennig om te beseffen dat hij er niet meer is. Naar een goede traditie van zijn familie was hij een ijverig meewerkende parochianen. Als een van de vrijwillige kosters, niet alleen in de kerk, maar ook in Torendael, vroeger als fotograaf bij allerlei gebeurtenissen in de kerk, de motor van de vakantieschool Licht&Lucht, kortom een man die altijd bereid was te helpen waar hij maar kon.’
Onder Woorden: Johannes de Ziener, van pater Jan Nieuwenhuis o.p., voorganger in de Dominicuskerk in Amsterdam. Deze uitgave is een drieluik van zijn uitleg van de bijbelboeken van Johannes.

juli/augustus:
Amnesty International vraagt deze keer onze aandacht voor het tekort aan opvanghuizen voor vrouwen in Turkije. Zeker een derde van de Turkse vrouwen heeft naar schatting te maken met fysiek geweld binnen de eigen familie.
Afspraken rond liturgie en bereikbaarheid van de parochie tijdens de vakantie van de pastor en het zangkoor: ‘Alle pastorale zorg en kerkelijke vieringen worden verzorgd door mensen uit eigen kring.’
Acht dak- en thuislozen hebben een mooie cd gemaakt. Stichting Partis bracht de muzikanten bij elkaar en maakte zo een leuk project, waarbij de dak- en thuislozen weer het gevoel krijgen mee te tellen en de luisteraar even stilstaat bij de belevingswereld van de dakloze medemens.
In Onder Woorden aandacht voor het boek Mystiek van de dood, van Dorothee Sölle: Zij schrijft over haar eigen confrontatie met de dood. Opvallend is hoe zij met een vurige hartstocht spreekt over het leven dat zelfs in haar laatste momenten niet uitgeblust kan worden.

september:
Nieuws uit het Besturenoverleg dominicaanse parochies over verdergaande samenwerking en onderlinge ondersteuning: ‘Op 6 juni ging de eerste discussie over een notitie van de Utrechtse parochie Antonius/Goede Raad over samenwerking tussen dominicaanse parochies in Nederland. Het idee achter dit scenario is dat wanneer parochies moeten samenwerken, omdat ze steeds kleiner worden, dit wellicht het beste kan met dominicaanse parochies die in dezelfde geest denken. De hoop is dat er een inhoudelijk betere kwaliteit bereikt kan worden waar alle dominicaanse parochies baat bij hebben.’
Thema van de Vredesweek is (Be)wegen naar vrede: ‘Vrede vind je niet in de schappen van de supermarkt. Vrede krijg je niet op een koopje en ook niet als bonus bij jouw andere boodschappen. Gerechtigheid en vrede vormen zowel een belofte als een opdracht. We zullen in beweging moeten komen om de vrede dichterbij te brengen.‘
Aankondiging van zes gespreksavonden, afwisselend in de M. Lutherkerk en de Oranjekerk in De Pijp over geweld, kunst, oud, ontmoeting, geld en natuur.
Bericht van het overlijden van Ria Matto – van der Hart op 20 september. Zij is jarenlang in verschillende functies zeer dienstbaar geweest in onze parochie , waaronder 8 jaar in het parochiebestuur. Zij was altijd zeer opgewekt en blijmoedig. Met veel dankbaarheid gedenken wij haar trouwe betrokkenheid.
Bericht van het overlijden van de provinciaal van de franciscanen, pater Henk Geraerdts ‘Aan hem hebben een aantal parochianen zeer goede herinneringen. In de jaren 1980 en 1981 was hij een van de begeleiders van de cursus Basisoriëntatie in onze parochie. Wij gedenken hem met respect.
Bericht van het overlijden van Louis Tuinder, zo kort na het overlijden van zijn zoon Fons: ‘Ik herinner me Louis als iemand die bij hoog oplopende discussies altijd wist te relativeren. En van zijn familie kreeg ik rondom zijn begrafenis die vredestichtende eigenschap ook weer te horen. De lieve vrede bewaren en bij elkaar blijven was voor onze parochie van groot belang, vond hij.’ Aldus Henk Haverkort.
Aankondiging van een kerkconcert op 3 oktober met Italiaanse en Duitse liturgische barokmuziek.
In Onder Woorden aandacht voor het boek “… Dat ik den ploeg van uw woord mag besturen”, bijdragen aan de uitleg van bijbelverhalen, van de hand van Henk Lensink, voormalig dominee van de Maranathagemeente.

oktober:
Aandacht voor het 25-jarig bestaan van de Aquinocantorij die al die jaren voor ons ‘de Lofzang gaande houdt.’: ‘Op 10 september was het 25 jaar geleden dat onze Aquinocantorij zich heeft gevoegd bij allen, die on onze parochie de koorzang verzorgen en daarmee de vierende gemeenschap van dienst zijn. En sindsdien heeft de cantorij trouw haar aandeel daarin gehad. Daarbij vaak aan het orgel of aan de vleugel begeleid door mevr. To van Waveren-Schreiner. Op gepaste wijze zal op zondag 17 oktober aandacht worden besteed aan dit zilveren jubileum.
Gedachten van dom Cees Tholens over de interreligieuze dialoog: ‘Waarom is in onze huidige wereld de bevordering van een diepgravende ontmoeting tussen christendom en andere godsdiensten zo belangrijk? Het meest gezagvolle antwoord dat ik op deze vraag kan geven, is omdat wij ons rekenschap dienen te geven van een bijna wanhopig wordende vraag van de moderne mens naar de zin van ons bestaan.

november:
De nieuwe bijbelvertaling is verschenen: ‘Waarom moest er zo nodig weer een nieuwe bijbelvertaling komen? Omdat onze taal steeds verandert en omdat er telkens opnieuw van alles wordt ontdekt over de talen van de Bijbel en over het ontstaan van de bijbelboeken. Daarom van tijd tot tijd een nieuwe vertaling, want vertalen betekent ook uitleggen, en juist de uitleg groeit mee met nieuwe inzichten.
Parochiebestuurlijkheden over de nieuwe vorm van parochiebestuur: ‘De nieuw gekozen vorm van beleidsvoering houdt in dat het parochiebestuur zich alleen nog bezig zal houden met de materiële zaken die nodig zijn om het beleid uit te voeren. Het beleid zal bepaald worden door een stuurgroep, bestaande uit acht à negen leden, die samen de verantwoordelijkheid dragen voor het functioneren van de parochie als geheel. Voor de bekende parochiële werkvelden diaconie, liturgie, catechese en publiciteit, of beter gezegd de taken dienen, vieren, leren en communiceren, zullen per werkveld of taakgebied steeds twee mensen de verantwoordelijkheid gaan dragen. Het parochiebestuur heeft de volgende taken: De materiële voorwaarden scheppen voor het functioneren van de werkgroepen en de stuurgroep; het bekrachtigen van het beleid van de stuurgroep. Het parochiebestuur is dus toezichthouder, geen beleidsmaker; het bestuur vertegenwoordigt de parochie in de regio en in de contacten met het bisdom en het besturen overleg van de dominicaanse parochies.
Op de Trefplek-avond van december zal ds. Henk Lensink met de deelnemers spreken over de plaats van de Bijbel in onze samenleving; in ons persoonlijk leven, maar ook in de politiek, in het bedrijfsleven en non-profitorganisaties.
Bericht van het overlijden van twee zeer betrokken parochianen: Ida Krijnen op 9 oktober en Johanna Bartels-Schaefers op 14 oktober.

december:
Amnesty International herdenkt dat op 10 december de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen door de Verenigde Naties. Amnesty laat zich horen met een oproep aan alle Nederlanders om in actie te komen voor de actie Geweld tegen vrouwen. Geweld tegen vrouwen is een wereldwijd schandaal. Het raakt het dagelijks leven van iedereen. Men kan zijn handtekening zetten op de petitie daarover.
Hoop op vrede is de rode draad in de Wandelingen op Zorgvlied: Zouden er dit jaar nog kerstbestanden komen in landen waar (burger)oorlogen gaande zijn? Misschien bracht zo’n bestand de strijdende partijen tot enig inzicht in wat ze elkaar aandeden…..En nu lijkt bijna iedereen de hoop te hebben opgegeven dat er ooit nog een vredige wereld zal komen…… Is er nog hoop? Is er nog iemand die zwaar tilt aan de vrede?…. Er zijn mensen die niet berusten, die niet geloven dat alles onwrikbaar vastligt. Op hun eigen wijze zijn ze dagelijks bezig met hun talenten om op de plek waar zij leven vrede te brengen in zorg, in aandacht, in hulpverlening, in een luisterend oor; kleine oases in de grote woestijn. Huub Oosterhuis dicht het zo: “Gelezen heb ik wat geschreven staat, mij toevertrouwd aan onbewezen woorden; net voor de afgrond hebt Gij ons gemaakt. Geschreven staat Uw naam: Ik zal er zijn”.’