SAMENVATTING THOMASKLANKEN – 1997

januari:
In een serie artikelen beschrijft Baptiste Tuin o.p. de typische dominicaanse spiritualiteit: ‘De oorsprong van de dominicaanse spiritualiteit ligt in de aanwezigheid, de beweging en de bewogenheid van de dominicanenorde in de 13e eeuw. Die tijd staat bol van verschuivingen, omwentelingen, verzet en groei….. Dominicus ziet dat het gedrag van de ketters in wezen evangelisch is, meer dan het gedrag van veel mensen binnen de kerk, maar dat zij missen de menselijke nabijheid, die aanraakt en zich laat raken, die brood breekt en deelt met mensen van allerlei slag. Thomas van Aquino heeft dat wat later neergelegd in het programma van de orde: contemplari et contemplata aliis tradere (overwegen en het overwogene aan anderen meedelen)…. Democratie staat in hoog aanzien bij Dominicus. Over de ordesregel vraagt hij eerst instemming van zijn eerste zestien medebroeders: “Wat allen aangaat, moet ook door allen worden goedgekeurd.”….. De beste typering van de dominicaanse spiritualiteit, het dominicaans familieverhaal, is wel: zoeken naar echtheid.’ Wordt vervolgd.
Gesprek met Leo Drieman in het kader van 70 jaar Thomasparochie: ‘Voor een aantal parochianen die regelmatig de pastorie bezoeken, is Leo Drieman geen onbekende. Vier dagen per week zal hij meestal de bezoekers ontvangen of hen via de telefoon te woord staan. Naast deze huisfunctie verricht hij vele noodzakelijke klussen als kleine reparaties, het bundelen van Thomasklanken en boekjes voor alle speciale gelegenheden….. Leo heeft geen moeite gehad met de vele veranderingen die op kerkelijk gebied hebben plaatsgevonden. Hij vond het een verademing, toen het Nederlands de latijnse gezangen en gebeden ging vervangen, waardoor alles veel begrijpelijker werd. De invoering van de woorddienst vindt hij een logische stap in de actieve deelname van de parochianen.’
Lovende woorden van Elly Louwen over het kerstconcert met onze drie koren onder leiding van Pia Merckx in het kader van 70 jaar Thomasparochie.
De collecte voor de P.C.I. heeft ƒ 1200,- opgebracht. Hartelijk dank

februari:
Het Vastenactieproject ligt dit jaar in Malawi: een dam om te kunnen overleven: ‘Het plan is nu om een dam in de Mpasadzi te bouwen en zo een verzamelplaats van water te hebben die ook in de droge tijd functioneert. De boeren en boerinnen in Bowe zijn heel enthousiast voor dit plan. Met een waterpomp en een dieselgenerator kan het water dan dichter bij de mensen komen.’
Het vervolg van het artikel over dominicaanse spiritualiteit van Baptiste Tuin o.p.: ‘Uit de spiritualiteit van Dominicus komt het begrip evangelisch naar voren. Het dominicaanse ideaal van broederschap, verkondiging en armoede is terug te brengen tot een echt evangelische uitnodiging….. Dominicus zoekt deze solidariteit niet in directe weldadigheid, maar via een goed gestructureerd instituut. Ook dat is liefde. Zijn traditie leeft door in mannen en vrouwen tot in onze tijd.’
Ter gelegenheid van ons 70-jarig jubileum is er een “snertmiddag” in onze Thomaskerk met zang, muziek en expositie en tussendoor heerlijke erwtensoep!
Ook vanwege ons jubileum op 16 maart een middag met Huub Oosterhuis, over zijn jeugd in onze parochie en natuurlijk samen zingen met Henri Heuvelmans aan de piano.
Verslag van de kerkendag van zondag 19 januari in de Maranathakerk: ’U hebt werkelijk iets gemist, als u de kerkdienst niet hebt meegemaakt’, aldus Willeke Zielhuis.

maart:
Eindelijk zijn we van het lastige stencilapparaat af; vaak vage teksten en veel geklieder. De parochie beschikt nu over een zogenaamde Risograaf, een afdrukapparaat dat het midden houdt tussen een stencilmachine en een kopieerapparaat. De teksten worden ingelezen en prima gelijkmatig afgedrukt. Dit apparaat biedt ook de mogelijkheid om Thomasklanken voortaan op A-4 af te drukken in plaats van op folio-formaat. En de teksten worden nu op de computer verwerkt, wat meer eenheid geeft in lettertype en -grootte. Het maart-nummer is het eerste dat op deze manier is gedrukt.
Bericht van de benoeming van Joop Stam tot deken van Amsterdam. De benoeming van pastor Stam is in overeenstemming met de voorkeur van de basispastores van Amsterdam. De benoemings procedure heeft 1½ jaar geduurd.
Interview met parochiaan Joop Berkhout: ‘Als je ouder wordt, twijfel je wel eens; zekerheden van vroeger zijn niet zo zeker meer. Het is een gave de dingen van deze tijd ook te kunnen aanvaarden, begrip te hebben voor de leefwijze van anderen, ruimte te geven. Wat dat betreft steunt hij de oecumenische gedachte zelfs metterdaad.’
De oude paaskaars is weer in de verloting. Meld u aan!

april:
In het kader van de Zondag van de Arbeid schrijft bisschop Muskens onder meer het volgende: ‘ Te moeten leven van een uitkering betekent voor velen het risico van verarming en sociale uitsluiting. Voor onze samenleving dreigt het gevaar van sociale tweedeling. Christenen en kerken kunnen zich hiervan niet afzijdig houden,. Want er is geen scheiding aan te brengen tussen geloven en de gang van zaken in onze samenleving….. Wij moeten ook in de kerken wegen zoeken om de verschillende vormen van zorgarbeid rechtvaardiger te verdelen over mannen en vrouwen. Daarbij zullen we steeds in de eerste plaats rekening houden met degenen, die op onze zorgarbeid zijn aangewezen. Of daarvan afhankelijk zijn.’
Rob de Groot vanwege Handelingen 4 over de ‘Gemeenschap in zijn Geest’: ‘Één in gemeenschap met elkaar en rond Jezus, de man uit Nazareth, die zulke inspirerende woorden heeft gesproken en heeft gedaan, waar hij voor stond…… Bestaat die geest van gemeenschap, waar het pinksterverhaal over gaat, eigenlijk wel? Is er in ons een licht, een waarheid die de warboel in onszelf, in onze veeltaligheid, onze verlorenheid toch kan doorbreken? We zouden, zoals hier in de Thomas, niet bij elkaar komen, als we geen vermoeden van die geest zouden hebben. Die geest is er.’
De Acht Mei manifestatie in Zwolle heeft dit jaar als thema ‘Geloven in Beweging’ Gast is o.a. de Franse bisschop Jacques Gaillot die in 1995 werd afgezet, om zijn niet met de officiële katholieke leer overeenkomende opvattingen over homoseksualiteit en het gebruik van voorbehoedmiddelen ter voorkoming van aids. Marieke Tetteroo over het thema: ‘Geloven heeft voor mij met leven en vooruitgang te maken. Geloven heeft voor mij te maken met beweging, want dan kan je iets doorgeven. Ik heb iets van mijn ouders gekregen, dat zij weer van hun ouders hebben gekregen.’
De Vastenactie heeft ƒ 9457,30 opgebracht.
In Maranathakontakt leest Henk Haverkort een zinsnede die weer wat hoop biedt na de berichten over het definitief niet doorgaan van onze verhuizing naar de Maranathakerk. Er zijn twee nieuwe leden in het moderamen (bestuur binnen de protestantse kerken) benoemd, hetgeen de hoop geeft dat er opnieuw over een en ander kan worden gesproken.

mei:
Onze parochie is inmiddels 71 geworden. Pater Niesen preekt over psalm 23: De Heer is mijn Herder: ‘De Herder staat in voor recht en bevrijding: Genade is zijn kracht en alle hoogmoed, al onze eigenwaan ontmaskert hij. Arme en kleine mensen maakt hij groot. Hij laat iedereen in zijn eigen waarde.’
Informatie over het kapittel van de dominicanen: ‘Elke vier jaar houden de dominicanen in Nederland een provinciaal kapittel. Aan de orde komen de (her)verkiezing van de provinciaal en de twee co-provinciaals. Belangrijke onderwerpen zullen zeker zijn: de toekomst van de provincie en de dominicaanse aanwezigheid in Noord-West-Europa. Ook zal het gaan over het toekomstig beleid m.b.t. de verschillende projecten in de provincie. Daartoe behoort ook het werk in de parochies.’ A.I.M. de Jong (parochiebestuur)meldt dat er hernieuwd contact is met de kerkvoogden van de Hervormde Gemeente over het mogelijke gebruik van de Maranathakerk.
Van 11 t/m 18 mei is de Week van de Nederlandse Missionaris (WNM): ‘Uit verschillende fondsen van de WNM worden onder meer betaald: kosten voor levensonderhoud en zakgeld tijdens verlof, cursussen, kleine materiële zaken, lectuur en kosten van uitzending van vrijwilligers.’

juni:
Bisschop Bomers besluit dat de Agnes- en de Obrechtparochie per 1 oktober worden samengevoegd en als één parochie verder moeten in het gebouw van de Obrechtkerk. En de Christus Geboortekerk wordt uiterlijk 31 december 1999 gesloten. Over de onverwachte decreten van de bisschop, zo bericht ons pater Niesen, is in de verschillende besturen natuurlijk een gesprek gaande. Er zal zeker gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen.
Het hoofd van de dominicanen, meester Timothy Radcliffe pleit voor het opbouwen van een nieuwe gemeenschap. Hij zegt ondermeer: ‘Het grootste probleem in onze samenleving is het geweld. Ik denk dat de concurrentie en het meedogenloze individualisme van onze samenleving – de samenleving als een grote supermarkt – gewelddadig is. Dat zie je weerspiegeld in alle ellende van gebroken gezinnen en in de teloorgang van de gemeenschap. Het is een van de grootste uitdagingen om de mensen te helpen weer een gemeenschap op te bouwen.’
Twee reacties op de preek over de Herder (zie mei). Een van Bep Bijvank: ‘Natuurlijk ben ik het eens met de conclusie van de preek, namelijk dat we er moeten zijn voor elkaar. Maar daar tussen in…. Bijvoorbeeld: “Hij stilt je honger” en “Wie honger hebben, geeft hij overvloed”. Wat zal er niet gebeden zijn in concentratiekampen en in oorlogen en bij rampen, vroeger en nu. Als er al hulp komt, is het van mensen. En lang niet alleen van gelovigen. We moeten op onze verantwoordelijkheden worden aangesproken.’

juli/augustus:
Het kapittel van de Nederlandse dominicanen schrijft een visionaire brief met aanbevelingen voor de dominicaanse parochies. Een van de voorstellen: ‘Wij vragen het bestuur van de provincie om, wanneer geen dominicaanse opvolger beschikbaar is, de zittende pastor, wanneer deze dat wil, zo lang mogelijk te handhaven. Hierbij dient het oordeel van ons bestuur omtrent zijn geestelijke en lichamelijke vitaliteit te worden betrokken.’ Middels een brief aan de bisschoppen vraagt het kapittel hen om verruiming van het functioneren van pastorale werk(st)ers op het gebied van verkondiging, doop, ziekenzalving en als gekwalificeerde getuige bij een huwelijk binnen de parochies. Als dominicanen ervaren wij het als theologisch onverdedigbaar en pastoraal onacceptabel, dat het gehuwde mannen en vrouwen zo moeilijk wordt gemaakt hun broodnodige pastoraal werk uit te oefenen in dienst van de kerkprovincie en onze eigen dominicaanse parochies. ’
Het thema van de komende Vredesweek is Strijd voor Verzoening: ‘Veel van de hedendaagse conflicten in de wereld hebben vaak een etnisch en ook religieus karakter. Die conflicten hebben daardoor voor betrokkenen direct te maken met zaken waar zij hun identiteit aan ontlenen…… Verzoening is het antwoord, maar de sociale en psychologische druk tegen verzoening en samenwerking is groot. Wat moet je met alle mooie ideeën over tolerantie, verzoening en multi-etnische samenlevingen als “zij” er voortdurend blijk van geven niet te willen, als “zij” jouw volk hebben verjaagd, als “zij” je familie hebben vermoord?…. Verzoenen is een leerproces dat pijn doet. Het is een strijd, waarin het verleden niet verdoezeld mag worden. Het werken aan een gezamenlijke toekomst staat in dat proces centraal.’

september:
In voorbereiding zijn gesprekken voor parochianen over onderwerpen als Oecumene, Jezus Christus voor ons, Joods feesten, Gesprekken voor ouderen, Dominicanen en wij.
Op 12 september heeft de officiële presentatie plaatsgevonden van een nieuwe raad in Amsterdam: de Raad voor Levensbeschouwingen en Religies. Deze raad stelt zich in het bijzonder ten doel een bijdrage te leveren aan de goede menselijke verhoudingen in de stad: ‘Meer begrip kan leiden tot meer verdraagzaamheid en – hopelijk – zo tot een humaan en respectvol samenleven.’
De nieuwe Missie-Zendingskalender heeft als motto: Versteende verhalen, levend geloof. Twaalf gevelstenen geven elementen uit bijbelse verhalen weer. Op de achterkant van de kalenderbladen wordt verteld over twaalf actieve christelijke gemeenschappen in Nederland.
Henk Haverkort bericht over een aanvulling van onze liederen bundel, gedaan door parochianen die zijn betrokken bij de liturgie en enig inzicht hebben in tekst en muziek.
In zijn Wandelingen op Zorgvlied schrijft Rob de Groot over het begrip waarheid: ‘De waarheid ligt op het kerkhof. Volgens mij wil dat zoveel zeggen als dat de waarheid begraven ligt en nooit bekend zal worden; de waarheid wordt met de doden mee in hun graf genomen. En intussen moeten de levenden het doen met percentages van de waarheid. Welke godsdienst heeft bijvoorbeeld de ware God? Niemand heeft de absolute waarheid. Wat we kunnen doen is ‘gokken’ op degenen die er naar ons idee het dichtste bij zitten. Wijze mensen moeten dat zijn die de waarheid niet pachten, maar slechts de richting aangeven waar we de waarheid kunnen zoeken.’

oktober:
Gedachten bij de herdenking van Allerzielen en de viering van Allerheiligen: ‘Het feest van Allerheiligen is een eerbetoon aan alle heiligen, bekende en onbekende, die niet op de kerkelijke kalender staan. Want er zijn talloze mensen die in navolging van Jezus tot en volkomen overgave aan God zijn gekomen. Vooral om hen vieren wij Allerheiligen.’
Een noodoproep voor Banja Luka: ‘In Banja Luka worden mensen doodgehongerd. Sinds vier jaar zijn de mensen daar aangewezen op noodhulp. De bisschoppelijke organisatie Caritas probeert deze hulp zo goed mogelijk te verstrekken, maar de geldpot is leeg. Er is veel geld nodig voor voedsel en hout om de winter door te komen. Er is geld nodig om de nodige kachels te kopen. Kinderschoenen en warme kleding is dringend gewenst.’
Een nieuw leerhuis: ’Eerder ging het over het Christendom en Islam. Dit keer zal het gaan over Christendom en Jodendom. De gesprekken worden geleid door pater Niesen en Marieke Maes.
Ben Dijkman, onze koster van 1947 – 1984, is op 75-jarige leeftijd in Volendam overleden.

november:
Uit de preek van pater Niesen over Diaconie: ‘Diaconaal is een kerk of een parochie die er niet alleen is voor zichzelf, maar die naar buiten treedt om te zien wat er in de samenleving kan worden gedaan ten bate van de mensen. Diaconie is de kant kiezen van mensen in nood, naast hen gaan staan en niet er boven, voor hen partij kiezen – soms tegen anderen in -, delen en niet bedélen. Diaconie omvat alle manieren waarop groepen van christenen solidair zijn met mensen in nood en maatschappelijke problemen mee helpen oplossen.’
De Raad van Advies van de Parochiële Charitatieve Instellingen biedt haar leden een Bewustwordingscursus aan met als thematiek: Een kerk die niet dient, dient nergens voor…: ‘Ze wil met deze cursus het draagvlak voor diaconie in de parochies versterken, de samenwerking in de regio rond diaconie een stimulans geven en nieuwe mensen motiveren voor diaconie.’
A.I.M. de Jong in Parochiebestuurlijkheden: ‘Wat wij in veel parochies om ons heen ervaren is dat men steeds vaker terug gaat grijpen op oude en overleefde gebruiken, in liturgie en in pastoraat. Sommigen denken dat, als je de klok maar terug draait, de oude tijden in de kerk weer zullen herleven. Maar dat is absolute fictie en een misverstand. Wij leven in een andere tijd, waarin om een kerk wordt gevraagd die antwoord geeft op de vragen van hedendaagse mensen. Als pastorale zorg en ruimte weer moet worden ingekapseld in enge wetten en regels, zijn wij ernstig aan het afdwalen van de weg van het evangelie.’
Koperen jubileum van de Inloopochtend: Koffie met een feestelijke allerhande bracht iedereen in de beste stemming: ‘Dankzij een royale gift van het parochiebestuur hadden wij de mogelijkheid een bus van het GVB te huren om een tochtje te maken door de nieuwe stadswijken….. Bij het afscheid kregen de gasten een rode roos als aandenken mee naar huis. Kortom, een heel geslaagde dag.’ Aldus Det van den Broek-Wegman.

december:
Aankondiging van een experiment: Een oecumenische kinder-kerstviering op kerstavond in onze kerk. Laagdrempelig, lichtvoetig, kindvriendelijk. Geen eucharistie. Veel zang en spel: ‘Gewaagd, zo’n experiment juist op kerstavond? Maar ons plan past heel goed in het kader van de oecumene in onze buurt. Hoe zal het gaan? Wie weet. Kom maar kijken op kerstavond.’ Aldus pater Niesen.
Op zondag 14 december kan men in de Maranathakerk kerstliederen komen zingen. De cantorijen van de Maarten Lutherkerk en de Thomas van Aquino zullen de basis vormen voor het koor.
Aanbod van gespreksbijeenkomsten over dominicaans leven gericht op de toekomst van de parochie. Aankondiging van zes gespreksavonden over dominicaans leven in de wereld van nu: ‘Halverwege de jaren vijftig verscheen van de hand van pater Michaël Hensen het boekje Dominicaans leven in de wereld…. enkele dominicaanse leken uit Utrecht hebben bedacht dat er opnieuw een boekje moet komen en dat het goed zou zijn als dominicaanse mensen gezamenlijk aan zo’n boekje zouden werken.’ Groepjes mensen zijn nodig die zich willen buigen over conceptteksten van Erik Borgman die als aanzetten voor de hoofdstukken zijn bedoeld.
In het kader van de kerst- en nieuwjaarskaartenactie van Amnesty International een reactie van een gevangene die een kerstgroet ontving: ‘Jouw groet uit Holland, dierbare vriend, gaf mij een golf van hoop en geloof om het vol te houden tussen de stinkende muren van onze koude cellen’
Rob de Groot schrijft in zijn Wandelingen op Zorgvlied over de uitslag van het onderzoek naar God in Nederland. Tijdens een discussie hierover, georganiseerd door de RKK/KRO kwamen twee meningen naar voren: ‘Kardinaal Simonis hamerde erop dat alleen catechese de oplossing kon brengen. De mensen weten niet meer wat de boodschap inhoudt, aldus Simonis. Deken Joop Stam legde de klemtoon op het luisteren, dat de kerk veel meer zou moeten doen. Niet voorschrijven, maar luisteren, bemoedigen, steunen, keuzes maken ten bate van degenen die afhaken in kerk en maatschappij. Het hart laten spreken dus. Hier tekende zich weer een duidelijk het verschil af tussen de kerk als hiërarchisch instituut en de kerk als gemeenschap van gelovende en liefhebbende mensen. Ik kies voor de laatste.’