AMENVATTING THOMASKLANKEN – 1995

januari:
“Houdt de vlam brandend!” Penningmeester Jos Rondeel roept ons dubbelzinnig op om het met elkaar uit te houden, maar tegelijkertijd, in het kader van de actie Kerkbalans, de verwarming brandend te houden!
De collecte voor Solidaridad heeft ƒ 1830,- opgebracht (Adventsactie) Voor de brochure van de Nederlandse bisschoppen over het huwelijk wordt verwezen naar de lectuurtafel, waar de brief voor ƒ 3,50 te verkrijgen.
In het kader van Internationale Vrouwendag op 8 maart de aankondiging van drie bijeenkomsten voor ‘zwarte en witte’ vrouwen. Thema is: Beelden van God.
Besloten is om de werkgroepen Vluchtelingen Rivierenbuurt en De Pijp samen te voegen (Kerkasiel en vluchtelingenmaaltijd).

februari:
Uit de preek van pater Niesen; “Wie zijn onze profeten? Durven wij te luisteren naar welgemeende tegenspraak? Horen wij de roep naar nieuwe wegen? Of vinden wij het gevaarlijke spookrijders? (naar .Lucas 4, 24)
De Vastenactie gaat over opvang, onderwijs, gezondheidszorg voor kinderen in de sloppenwijken van Mukuru, Nairobi, Kenia.
De Bond van Ouderen van Thomas van Aquino vraagt om wat jongere leden om het bestuur te komen versterken. De bond heeft zo’n 75 leden.

maart:
Op zondag 21 mei is er een Eerste Communie-viering. Er hebben zich 5 kinderen gemeld. 6 Kinderen zullen op 10 september worden gevormd.
De Parochievergadering houdt zich bezig met de toekomst van onze geloofsgemeenschap. De co-provinciaal van de dominicanen, pater Jan Laan o.p., is op de vergadering aanwezig om de problematiek en de visie aan te horen en mee te nemen naar het landelijk bestuur van de dominicanen.
‘n Overgenomen artikel van dominee Henk Lensink over de Zondagsrust: ‘Nu ziet het er nog niet naar uit dat ik voortaan elke zondag zo’n drukke Rijnstraat zal aantreffen. Ons paarse kabinet heeft immers besloten dat de handel op zondag wel meer de vrije hand krijgt, maar ook dat voor die dag de regel blijft gelden, dat de winkels dicht blijven. Vooral voor kleine middenstanders lijkt me dat wel zo prettig. Ik heb er al teveel uit onze wijk zien verdwijnen: kruideniers, bakkers, slagers, de groenteman en de melkboer. Allemaal mensen met hart voor hun zaak en met weet van de mensen. Ze kenden hun klanten en wisten ook vaak van hun wel en wee.’
Burgemeester Schelto Patijn in gesprek met de Raad van Kerken: ‘Zonder de kerken zou Amsterdam er een stuk minder leefbaar uitzien. De kerken hebben namelijk altijd oog voor hun naaste in de samenleving.’

april:
‘Pasen is voor ons christenen ook een herdenking met perspectief. Niet voor niets is het (kaars)licht een van de belangrijkste symbolen in de Paastijd. Licht hebben we nodig om te zien, om in te zien, om onze weg te zien en om onze medemens te zien met wie we samen optrekken op weg naar de vrede.’ (van de redactie)
Uit Parochiebestuurlijkheden: ‘Er zijn momenteel 162 dominicanen. Vergelijken we dit met 1969, toen waren er nog 600. Van de 162 zijn er 145 boven de 55 jaar. Van deze 145 is de gemiddelde leeftijd 72 jaar….. Dat alles geeft aan dat er ook bij de dominicanen enkel daling van het aantal beschikbare mensen valt te constateren.’
Rob de Groot in zijn Wandelingen op Zorgvlied over de betekenis van Pasen in zijn ogen: ‘Zo is het verhaal van zijn verrijzenis voor mij het symbool van leven na de dood, van generatie op generatie, van het doorgeven van zijn liefde en vrede, van je verbonden voelen met wie er waren en wie er nog komen, van je één weten met het heelal; je mag er zijn, maar je staat niet op jezelf.’

mei:
In het artikel “Tussen slavernij en bevrijding’ een citaat van oud-deken van Amsterdam, pastor Jozef Keet: ’Er is een opvatting over de wereld, waarin sprake is van een aantal krachten die elkaar voortdurend bevechten, maar waarbij van een uiteindelijke overwinning geen sprake is. Het hoogst haalbare is een zeker evenwicht dat na verloop van tijd weer wordt verbroken. In feite verandert er niets. Er is ook een opvatting die gelooft dat de gesloten cirkel, die schijnbaar niet gebroken kan worden, toch is aan te tasten, omdat deze opvatting de overtuiging meedraagt dat deze wereld gered kan worden uit onmenselijkheid; dat slavernij in welke vorm dan ook, geen natuurgegeven is, maar dat ieder mens en ieder volk het recht heeft tot volledige ontplooiing te komen, tot een zinvol bestaan, tot geluk van zichzelf en van anderen. Dat visioen is het hart van de joodse traditie.’
De Vastenactie voor kinderen uit de sloppenwijken in Nairobi heeft ƒ 8621,95 opgebracht.
Het motto van de jaarlijkse Acht Mei manifestatie is ‘Omzien naar elkaar’. Gasten zijn o.a. Maartje van Weegen, Hans van Mierlo, Jan Wolkers, Nelleke Noordervliet en Wam de Moor.
De Inloopochtend viert haar tweede lustrum; van een aarzelend begin is het nu een zeer gewaardeerde bijeenkomst geworden.

juni:
Gemiddeld aantal kerkbezoekers in 1994 was 184 en – opmerkelijk – de oplage van Thomasklanken in 1994 was 950 exemplaren: ‘Ja, hoor ik zeggen: met Kerstmis en als er gedoopt en getrouwd moet worden, dan zie je ze wel. Ik geloof dat degenen die dat zeggen wel een beetje gelijk hebben, te meer daar de kerk een ontwikkeling heeft doorgemaakt van individuele godsdienst naar een op elkaar betrokken gemeenschap. Toch blijft het raden naar de motieven van die 950 om Thomasklanken te lezen. Want het is niet uitgesloten dat velen zich juist via dit blad betrokken voelen bij het wel en wee van de parochie. 950 Mensen in de kerk en maar 184 gelezen Thomasklanken zou ook niet goed zijn. Of wel soms?’ (van de redactie)
Er is nog steeds geen duidelijkheid over onze eventuele verhuizing naar het Maranatha-kerkgebouw. De onderhandelingen duren voort.
Verslag van de viering van het 10-jarig bestaan van de Inloopochtend: uitgebreide koffietafel, toespraken, komische uiteenzetting van het scheppingsverhaal door de heer J. De Koning en een heerlijke lunch.
Uit Wandelingen op Zorgvlied: ‘Zorgvlied en andere begraafplaatsen zijn nog de enige plekken, waar geen reclameborden staan. Geen teksten als: “Uw begrafenis is mede mogelijk gemaakt door… “ of “Met… blijft uw grafsteen witter dan wit.”…… Handen af van Zorgvlied. Maar misschien heb ik nu wel slapende honden wakker gemaakt. Het is niet te hopen.’
Informatie over een expositie in het Bijbels Openluchtmuseum (gelegen in de H. Landstichting te Nijmegen) over de opvattingen aangaande het leven na de dood in de oudheid. ‘De vaak duizenden jaren oude denkbeelden van de volkeren in Egypte, Mesopotamië en de antieke wereld blijken van invloed te zijn geweest op de voorstellingswereld over het hiernamaals in onze eigen cultuur.’

juli/augustus:
Artikel van Joop Stam, toekomstige deken van Amsterdam over de veranderende rol van de kerkvrijwilligers en pastores: ‘Maar wat mij vooral opvalt, is de groeiende kwaliteit van inzet van vele vrouwen en mannen. Zij werken vanuit het besef dat hun bijdrage – in welke vorm dan ook – noodzakelijk is voor de voortgang en het levend houden van de parochiegemeenschap…… De vele vrijwilligers zijn eenvoudig niet meer weg te denken, omdat zij metterdaad met hun gelovige inzet en hun vele uren de dragers van de plaatselijke gemeenschap zijn geworden. Ik vind het groots dat zo velen op zo’n bezielende wijze willen instaan voor de kerk van Jezus Christus in hun wijk.’
Aandacht voor de jaarlijkse MIVA-collecte en de Nationale Ziekendag.
Aankondiging van 6 bijeenkomsten over de dominicaanse traditie en spiritualiteit. Ter sprake komen Dominicus, Catharina van Siëna, Thomas van Aquino, Meester Eckehart, Rosa de Lima, Martinus de Porres en Bartholomé de las Casas, prominente dominicanen uit het verleden.’

september:
Een artikel over het allochtonenpastoraat in Amsterdam: ‘De kerk is van kleur veranderd. Op het ogenblik zijn van de ruim 724.000 inwoners er 218.000 van niet-Nederlandse afkomst. Van het aantal katholieken zijn ongeveer 35.000 van allochtone afkomst. Een groot deel van hen heeft zich aangesloten bij de 10 allochtone gemeenschappen in Amsterdam.’
Artikel van Mient Jan Faber ‘Tussen droom en werkelijkheid’ vanwege de Vredesweek: ‘Europa kampt met nieuwe armoede in het zuiden en ook elders in Oost-Europa dreigen volkeren en landen buiten de boot te vallen. Hoe krijgt verzoening in Europa een kans en hoe kunnen wij conflicten voorkomen.’

oktober:
Het parochiebestuur ontving een brief over de ‘Arme Kant van Nederland’ met het verzoek om te kijken naar wat parochies aan het probleem van de verarming kunnen doen: ‘Nog te vaak lijkt het vieren van de liturgie bijna de enige activiteit die in onze gemeenschappen plaatsvindt, maar een kerk die zich als een groep volgelingen van Jezus wil waarmaken, zal de diaconale taak niet mogen verwaarlozen.’
Verslag van Henk Haverkort van een gesprek over hoe ‘typisch dominicaans’ is te verstaan. Dominicus zei daarover: De twee hoofdpolen waarop de Orde moet berusten zijn gebed en verkondiging. Verkondiging moet doortrokken zijn van gebed en bidden moet doorademd zijn van alles wat er in de mensen omgaat. Met de nadruk op zuster- en broederschap. Daarvoor moesten zij noodzakelijkerwijs de wereld intrekken, te voet en zonder bezittingen. Onderweg bedelend om in hun hoogst noodzakelijke onderhoud te kunnen voorzien.
Een plan van de liturgische werkgroep: Wie doet er mee om een zogenaamd geloofsdoek te maken? Het is een heel oud gebruik om in de vastentijd een geloofsdoek op te hangen met uitgewerkte afbeeldingen rond het thema van het vasten: ‘ Heeft u zin om van de herfst en de winter samen aan een groot doek te werken dat in onze kerk zal komen te hangen, geef u dan snel op bij Magda Haverkort of Marieke Maes.’

november:
Van de bisschoppenconferentie een artikel over onze relatie met het jodendom: Levend uit één en dezelfde wortel: ‘Wij christenen mogen nooit vergeten dat Jezus van Nazareth een zoon is van het Joodse volk, geworteld in de traditie van Mozes en de profeten. Door de ontmoeting met het jodendom gaan wij Jezus beter begrijpen.‘
Een overzicht van de lezingen en thema’s van de komende adventstijd.
In zijn Wandeling op Zorgvlied gaat Rob de Groot in op onze omgang met dieren: ‘Als buitenstaander van onze wereld zou je, onze wereld aanschouwend, kunnen denken dat wij onze dieren niet begraven, maar ze, integendeel, opvreten. Daarvoor hebben we een gigantische industrie in het leven geroepen. En voordat ze worden opgegeten, mogen onze voor consumptie bestemde medeschepselen zich in beperkte ruimtes volvreten; hoe minder beweging, hoe lekkerder het vlees.’
Het Beraad van Kerken nodigt ons uit om op twee avonden in te gaan op de verschillen tussen het vieren van Eucharistie (katholiek) en het Heilig Avondmaal (protestants).

december:
Onder de titel ‘Geen discriminatie, maar communicatie’ schrijft pater Niesen onder meer het volgende: ’Diep in ons hebben we schrik voor alles wat vreemd is. Dat komt tot uiting in allerlei vooroordelen. En het kan voedsel geven aan racisme en discriminatie…… Wij zullen echt bij onszelf moeten beginnen. Wij moeten bereid zijn alle weerstand in onszelf onder ogen te zien. Vluchtig contact is meestal niet genoeg. Je moet elkaar toch op de een of andere manier in de ogen kijken. Dan pas leer je iets over elkaars vragen en angsten, dan pas groeit waardering en respect voor elkaar, ondanks alle verschillen in achtergrond en cultuur.’
Naast een uitgebreide Liturgische kalender rondom Advent, Kerstmis, oud- en nieuwjaarsvieringen ook een oproep aan de Rivierenbuurt bewoners om kerstliederen te komen zingen in de Maranathakerk. Met nadruk wordt vermeld dat er niet wordt gecollecteerd of bekeerd!