SAMENVATTING THOMASKLANKEN – 1994

januari:
Uit Parochiebestuurlijkheden: ‘De hogere beleidsorganen van de drie protestantse kerken zijn overeengekomen dat in de nabije toekomst deze drie kerken tot één kerk zullen worden. De Centrale Kerkeraad van de Ned. Hervormde Gemeente heeft de wens uitgesproken dat de hervormden met de andere twee kerken gebruik zal gaan maken van de Maarten Lutherkerk….
Er kan echter geen sprake van zijn dat vier kerkgenootschappen samen gebruik gaan maken van de Maarten Lutherkerk. Daarvoor is dit gebouw veel te klein en ligt het te ver uit het centrum van de Rivierenbuurt.’
Het koor Reinaissance zoekt dringend nieuwe leden.
Aankondiging van de Week van Gebed voor de Eenheid van de christenen: ‘Vanaf 1957 wordt voor deze week een bepaalde tekst als uitgangspunt genomen. Deze tekst wordt wereldwijd als thema aangehouden. Het thema van dit jaar is ontleed aan Handelingen 4, 23-37: Het huis van God – geroepen om één te zijn van hart en geest.’
De collecte voor Solidaridad bracht ƒ 2558,25 op. Dank aan alle gevers.
Bep Marsé dankt alle parochianen die haar vanwege haar ongeneeslijke ziekte hebben getroost en gesteund met kaarten en bloemen. Zij hoopt, hoewel dat fysiek bijna onmogelijk is, nog een keer de Thomas te kunnen binnen stappen.
Bericht van het overlijden van de paters Jan Schaeffer en Joep Martin die beide enige tijd in onze parochie hebben gewerkt.

februari:
In Parochiebestuurlijkheden staat A.I.M. de Jong stil bij het overlijden van Bep Marsé op 4 februari: ‘De ziekte die zij al twaalf jaar met zich meedroeg, heeft het van haar wil tot leven gewonnen. Wij verliezen in haar een enthousiaste en actieve parochiane die – al jaren buiten Amsterdam wonend – trouw bleef aan haar Thomasparochie. Als parochiebestuurslid verwoordde zij steeds de stem van de niet zo goed in kerkelijke aangelegenheden ingevoerde parochianen. Iemand die die stem verwoordt, zorgt ervoor dat een bestuur dicht bij de parochianen blijft staan. Moge zij rusten in vrede.’
Aankondiging van de Vastenactie, ditmaal in Papoea-Nieuw-Guinea: een uitgebreid ontwikkelingsprogramma, o.a. gericht op onderwijs en leiderschapstraining.
De tiende Acht Mei manifestatie draagt de titel ‘Het hart van de zaak’ en staat in het teken van geloofscommunicatie: ‘Met licht en lied, taal en teken delen en verdiepen wat ons bezielt, waarom we ons engageren in maatschappij en kerk. In de overtuiging dat inzet inkeer behoeft, actie bezinning om stevig wortel te schieten en ook op den duur vrucht te dragen.

maart:
Penningmeester Jos Rondeel publiceert de begroting van de parochie met te verwachten baten en lasten. Het te verwachten tekort over 1994 bedraagt ƒ 26.400,-.
Als inleiding op de a.s. bijbelgroep-bijeenkomst schrijft Marieke Maes: ‘Een reis met Johannes is avontuurlijk als je hem goed weet te verstaan. En daaraan, aan het goed verstaan, heeft het vaak ontbroken, als in de Schrift werd gelezen en uit de Schrift werd verkondigd. De Bijbel is geen kant en klare moraal, en zelfs geen kant en klare theologie. De Bijbel is in de eerste plaats Woord van God en prachtige literatuur.’

april:
Aandacht voor de Zondag voor de Oosterse kerken op 7 en 8 mei. En voor de brochure Bloemen zonder gif van de Vereniging Milieudefensie (Heelheid van de schepping): ‘Met bloemen halen we de natuur is huis, maar we plegen er tegelijk een grote aanslag op. Ruim 10% van het landbouwgif wordt gebruikt voor de teelt van bollen en bloemen, zo’n 100 kilo per hectare. In de brochure staan feiten, tips en koopadviezen.
Op de Acht Mei manifestatie zullen prominente Nederlanders aanwezig zijn: Jan Pronk, Ruud Lubbers, Jo Ritzen en Ria Beckers
Opbrengst Vastenactie is ƒ 8.596,70.
Het programma van de 75-jarige Agneskerk met lunches, plechtige missen en een feestavond voor alle medewerkers.

mei:
Uit een preek van onze pastor: ‘De geloofsgemeenschap van Jezus is vóór alles de plek waar anonimiteit wordt opgeheven en mensen elkaar herkennen als broers en zussen. Daarmee eindigt de nacht en breekt de dag aan.’
Berichten over de Week van Nederlandse Missionarissen en van de werkgroep Vluchtelingen Rivierenbuurt. Men is er in geslaagd enkele opvangadressen te vinden.
Enkele gedachten over eucharistie, woorddienst en woord-communiedienst, bij elkaar gelezen door pater Niesen.
Amnesty International, groep 333 vermeldt goed nieuws over de vrijlating van politieke gevangenen en het afschaffen van de doodstraf in Griekenland. Reden om door te gaan met het schrijven van brieven. Nicole Kedde en Olga de Vries maken bekend te willen starten met een crèche voor kinderen van 0 tot 6 jaar tijdens de zondagsviering. Vanaf 10.30 u. Kunnen kinderen worden gebracht naar de pastorie.

juni:
Sinds 1982 maakt mevr. G. Van Muijen-Klaasen deel uit van het parochiebestuur, de laatste zeven jaar als secretaris. Nu is haar termijn verstreken en zal zij als parochiebestuurslid afscheid nemen. Op deze plaats willen wij mevr. Van Muijen heel hartelijk danken voor haar niet aflatende ijver voor onze Thomasparochie.’ (Uit Parochiebestuurlijkheden).
Informatie over de dominicaanse parochies in Nederland. De besturen van die parochies hebben besloten zich te verenigen in een Overleggroep. Deze heeft tot taak onderwerpen ter sprake te brengen die samenhangen met de positie van de dominicaanse parochies; alles in kaart te brengen wat er gemeenschappelijk is met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen, deze punten te onderzoeken en daarover voorstellen te doen. Er zijn 9 dominicaanse parochies. Onze parochie zal worden vertegenwoordigd door de heer Paul van Gessel.
Rob de Groot schrijft over de opvattingen van indianen over de stilte (Stilte is de stem van de grote Geest). Als we in onze vakantie de stilte zoeken, zouden we daar eens over na kunnen denken: ‘Het religieuze klimt en wentelt als een spiraal door het leven van indianen: van actie naar meditatie en contemplatie en terug naar actie. De wereld van de natuur is zo vervuld van de Grote Mysterieuze, dat ze de mens alle spirituele kracht geeft die hij nodig heeft om zinvol te leven.’

juli/augustus:
Aankondiging van de komende Vredesweek. Motto is ‘Europa belooft wat’: ‘Het ideaal van een verenigd Europa is nog lang niet bereikt. In veel landen, vooral die behoort hebben tot de voormalige Sovjet Unie, heerst bittere armoede. Er zijn allerlei nationalistische oorlogen uitgebroken, waarbij kerkelijke en religieuze instellingen soms een rol spelen. Antisemitisme en vreemdelingenhaat zijn beangstigende verschijnselen, niet alleen in Europa, maar ook in onze Nederlandse samenleving.’
Een dankwoord van ds Happee voor de warme belangstelling bij het overlijden van zijn vrouw: ‘Dat we als kerken in de Rivierenbuurt al zo naar elkaar zijn toegegroeid, heeft me in deze dagen van rouw gesterkt.’

september:
Het is nu definitief: Op zondag zal er nog maar één viering zijn, met ingang van zondag 2 oktober. De eerste zondag van de maand blijft gereserveerd voor een woorddienst, enkele keren per jaar een woord-communiedienst.
De heer Joop Baay wordt de nieuwe secretaris van het parochiebestuur als opvolger van mevr. G. Van Muijen.
In het kader van de adventsvieringen, waarin aandacht wordt besteed aan het Lucasevangelie zal pater A. Van Diemen o.p. (oud parochiaan), oud-hoogleraar in de bijbelse theologie en exegese drie middagen komen spreken over dat evangelie.
Vier avonden over vrouwen in de Bijbel: Ruth, Judith, Maria Magdalena en de vrouw bij de bron. De avonden staan onder leiding van pater Niesen en Marieke Maes.
Bericht van het overlijden van zuster Catharina, hoofd van de Catharinaschool. Zij was 96 jaar. Velen zullen haar hebben gekend.

oktober:
Pater Niesen omschrijft de karakteristiek van een dominicaanse geloofsgemeenschap. En over de dominicaanse spiritualiteit: Laudare ( lof brengen), Benedicere (zegenen) en Praedicare (verkondigen): ‘Van dominicaanse aanwezigheid getuigen bij ons nogal wat tekens: de naam van de parochie, beelden, motieven in kleden, in glas-in-lood, in houtsnijwerk. Maar hopelijk heeft het dominicaanse vooral zijn sporen nagelaten in mensen. Wie lang met elkaar omgaan, nemen iets van elkaar over. Met name in de geest, in de manier van praten en denken en doen, in de sfeer van samenkomen. Met één woord gezegd: spiritualiteit.’
Motto van Wereldmissiedag (23 oktober) is Kiezen om te delen: ’Kiezen tussen vele vormen van verdeling: van land, eten en drinken, macht n geld. Kiezen om te delen wordt dan voor ons: de keuze van een ander soort verhoudingen, overeenkomstig het evangelie.’
In zijn Wandelingen op Zorgvlied vergelijkt Rob de Groot Zorgvlied met de kerk: ‘De kerk is een verzameling mensen die als bijna nergens anders zo verschillend denken over de essentie van die kerk. De kerk herbergt behoudende en progressieve, vrome en nuchtere mensen, verticale en horizontale opvattingen. De een gelooft in onvoorwaardelijke trouw aan paus en bisschoppen, de ander stelt zijn eigen geweten, geïnspireerd op de Bijbel voorop……. Een begraafplaats is voor degenen die daar rusten, het antwoord. De kerk is voor degenen die daarbij horen een mand vol vragen. En dat is maar goed ook.’

november:
Uitgebreide informatie over de Radboudstichting. Doel van de stichting is de katholieke levensbeschouwing te betrekken bij de vorming van jonge academici. Hoofdactiviteit van de Radboudstichting is het onderwijsaanbod aan alle tien Nederlandse Openbare Universiteiten door bijzondere hoogleraren.
Wandelingen op Zorgvlied besteedt aandacht aan de herfst, een door velen als somber ervaren jaargetijde. Rob de Groot: ‘Misschien moeten we toch maar bij de natuur te rade gaan. Misschien moeten we de herfst zijn gang maar laten gaan; de wind laten waaien, de bladeren laten vallen en stil worden. Meegaan met de aard van het seizoen en de stilte benutten om er wijzer van te worden. En het licht dat door de gaten in ons bladerdak valt, laten schijnen op ons leven.’
Aandacht voor de meditatie-vespers in de Maranathakerk, de actie Zon in de schoorsteen en Amnesty International.

december:
De vice-voorzitter van het parochiebestuur bekijkt in zijn artikel wat er het afgelopen jaar allemaal heeft gespeeld en is besproken: over overleden en nieuwe bestuursleden, over de toekomst van ons huis, over liturgische aanpassingen en over de samenwerking tussen de dominicaanse parochies.
Op de zondag dat de gereformeerden en de Lutheranen samen het oogstfeest vieren en wij Willibrord herdenken, sturen we hen een prachtige fruitmand met de welgemeende groet: Vrede en alle goeds!
Aandacht voor de tentoonstelling Gebed in schoonheid, over de persoonlijke geloofsbeleving van mensen uit de Middeleeuwen, plus twee gespreksavonden daarover in de Vredeskerk o.l.v pastor Pierre Valkering.