AMENVATTING THOMASKLANKEN – 1993

 

januari:
Pater Niesen legt ons uit waarom hij een derde termijn onze pastor wil zijn. De bisschop van Haarlem heeft met de benoeming voor een derde termijn ingestemd.
De gesprekken tussen parochiebestuur en parochianen over de toekomst van het pastoraat in de parochie duren voort. Mensen zullen persoonlijk worden uitgenodigd om daaraan deel te nemen.
Felicitatie voor onze pianiste-organiste To van Waveren- Schreiner bij het behalen van het diploma Kerkmusicus: ‘Wij waarderen het bijzonder dat zij voor het begeleiden van onze koren zoveel tijd over heeft. Om dan ook nog eens een jaar lang te besteden aan een cursus, waardoor zij zich grotere bekwaamheid heeft verworven, verdient bijzonder veel waardering.’
De P.C.I.-collecte met Kerstmis heeft ƒ 1817,25 opgebracht. En de opbrengst voor Solidaridad was ƒ 2003,-
Amnesty International richt haar aandacht op schendingen jegens inheemse volkeren op het Amerikaanse continent: ‘Er zijn gebieden waar de bevolking al sinds mensenheugenis leeft en een eigen, sterk aan het gebied gebonden cultuur heeft. Nog 4% van de wereldbevolking is op die manier inheems te noemen. De komst van “nieuwe” bevolking naar zulke gebieden gaat vaak gepaard met veel geweld.’

februari:
Bij de sluiting van de Willibrorduskerk schrijft pater Niesen: ‘De sluiting van een parochiekerk , maar vooral ook het opheffen van een geloofsgemeenschap is voor alle betrokkenen heel pijnlijk. De bisschop wil delen in die pijn. Hij hoopt dat de parochianen van de Willibrord een andere geloofsgemeenschap zullen vinden, waarin zij zich thuis kunnen voelen. Wie zullen besluiten naar onze kerk te komen en aansluiting te zoeken bij onze parochie, mogen weten van harte welkom te zijn.’
De penningmeester van onze parochie, Jos Rondeel, geeft opening van zaken rond onze financiële situatie: ‘Volgens de begroting zullen de uitgaven in 1993 ƒ 215.000,- bedragen. Dat is meer dan ƒ 4000,- per week……. Als we naar 1992 kijken, waren die bijdragen ongeveer ƒ 113.000,-. Ervan uitgaande dat deze bijdragen in 1993 hetzelfde zullen blijven, is er een gat van ƒ 102.000,-.’
Het Vastenactieproject is dit jaar gesitueerd in Mali in het bisdom San: ‘Het land moet weer vruchtbaar worden gemaakt. Daartoe wil men maatregelen nemen om de bodem te beschermen door het planten van vocht aantrekkende bomen, het dieper maken van de waterputten en het aanleggen van stenen dijkjes om erosie tegen te gaan. Daarnaast behelst het programma landbouwvoorlichting aan de boeren en het leren beheren van graanvoorraden.’

maart:
Statistiek van de parochie: Het aantal parochianen is nagenoeg gelijk gebleven – 1760. Het kerkbezoek is iets gedaald, van 235 naar 218.
Henk Haverkort geeft een kort verslag van een optreden van het koor Reinaissance bij de benedictinessen in Egmond: ‘Het koor bood een programma van 114 kerkelijke gezangen en nog enkele profane songs…. Al tijdens het eerste lied was er intense aandacht. Een paar liederen kenden de zusters blijkbaar uit hun eigen kloosterrepertoire; een enkeling zong zachtjes mee….. Wat mij als toehoorder opviel was dat sommige teksten een andere dimensie kregen. De omgeving speelde hierin natuurlijk een rol. Tijdens het luisteren dwaalden mijn ogen enkele keren door het glas naar buiten; bomen in de knop, lammeren in de wei, tjilpende vogels….’
De oude paaskaars is weer via verloting beschikbaar en tijdens de Goede Week is er maar één viering per dag.
Het motto van de Acht Mei manifestatie is dit jaar: Met hart en ziel: ‘Wij hebben allemaal de opdracht om God present te stellen in deze wereld. Dat is de uiteindelijke motivatie van iedereen om zich in te zetten voor kerkelijk en wereldlijk werk, welke verschillen in beleving en uitleg er ook zijn. Met hart en ziel wijden talloze vrouwen en mannen zich aan die taak.’

april:
Vijf parochianen volgden de cursus Voorgaan bij een uitvaart en worden daarvoor ingezet. Het zijn Leny Blom, Jan Brugman, Jan Nolte, Nico van Bakkum en Henk Haverkort.
De Vastenactie “Zonder water geen leven in Mali” heeft ƒ 10.225,70 opgebracht. Een mooi resultaat.
De Vluchtelingenwerkgroep Rivierenbuurt had enige tijd geleden om goederen en huisraad gevraagd voor vluchtelingen. Men is verheugd dat velen daarop hebben gereageerd. Men is echter nog op zoek naar opvangplaatsen bij particulieren voor asielzoekers die in afwachting zijn van hun hoger beroep. Wie kan helpen?
In het Bijbels Museum te Amsterdam is tot 31 mei de tentoonstelling “Een moderne kruisweg” te zien. Deze reeks schilderijen van ds. Ruud Bartlema geeft een eigentijds beeld van de lijdensweg van Jezus Christus. De kunstenaar heeft de tekst van het evangelie van Matthëus als uitgangspunt genomen.

mei:
‘De praktijk van verschillende eucharistievieringen in dezelfde kerk op één zondag is ontstaan, toen er in onze streken een grote toeloop van gelovigen was en veel priesters beschikbaar waren. Gelegenheid om eucharistie te vieren werd zelfs uitgebreid tot de zaterdagavond….. Zo zijn wij gewend geraakt dat iedereen voor zichzelf de meest geschikte tijd kan kiezen om naar de kerk te gaan…… Soms is het voor een zinvol samenkomen rond het Woord en de Tafel des Heren dan ook beter het aantal vieringen te verminderen van meer kleinere groepen één grotere te maken….. Daarom lijkt het goed om in de vakantieperiode op zondag één dienst te houden, zoals nu al bij feestdagen in onze kerk gebruikelijk is.’ Aldus de pastor en het parochiebestuur.
Informatie over de campagne De Arme Kant van Nederland en de kerkelijke visie hierop, ontleend aan een publicatie van pater Ben Vocking o.p.: ‘Er is een ideologische lijn in opkomst die in de vorm van een nieuw soort orthodoxie door wetenschappers, beleidsmakers en politici wordt uitgedragen….. De politici van allerlei kleur en de media kondigen een kruistocht tegen de ‘zedenverwildering’ aan bij de sociale diensten en bij werklozen. De werkloze wordt steeds meer gestigmatiseerd tot lanterfanter en uitvreter, de vrouw in de bijstand tot iemand die zich daarin behaaglijk voelt en die de gevolgen van een al te gemakkelijke scheiding afwentelt op de staatskas.
De WAO-er is iemand die zich aanstelt en die zich met zijn kleine pijntjes en werkschuwheid in een al te gemakkelijke uitkering verbergt. Dit zijn woorden en beelden die naar voren worden gebracht door de politieke opiniemakers van ons land.’
Waar gaat het bij de Arme Kant van Nederland om? ‘Maar daarachter groeit de behoefte aan een fundamentele discussie over de richting, waarin onze samenleving zich ontwikkelt. Wat voor samenleving willen wij? Hoe zal het in de toekomst gesteld zijn met het sociale gehalte van die samenleving?’

juni:
Een toelichting van pater Niesen op het voorgaan in uitvaartdiensten door de daartoe toegeruste parochianen (zie april): ‘Wij hopen van harte dat de medewerkende parochianen aanvaarding mogen vinden en dat hun inzet bij voorkomende gelegenheden erkenning zal krijgen. Opdat de viering van de uitvaart steeds meer ónze zorg zal zijn.
Jos Smits neemt helaas afscheid als pianist-begeleider van ons koor Reinaissance. Henk Haverkort zwaait hem lof toe: ‘’ Heel lang hebben wij van zijn sprankelende muzikale begeleiding kunnen genieten. En ook binnen het koor speelde hij een samenbindende rol. Maar Jos heeft voor zijn optimaal functioneren altijd weer een uitdaging nodig. Daarom begint hij graag aan iets nieuws…… Jos, het ga je goed in alles wat je onderneemt en we wensen je veel geluk in je verdere leven.’
Uitgebreide informatie over het vakantie-kinderkamp Licht en Lucht: ‘Dit kamp, begeleid door enthousiaste vrijwilligers, is voor de eerste drie weken van de zomervakantie hét terrein voor kinderen van de basisschool. Hier kunnen zij volop genieten van de vrije natuur en de frisse lucht.’

juli/augustus:
Marieke Maes begint haar bijbelgroep ‘Rond de Schrift’: ‘De teksten van de Bijbel zijn bij uitstek teksten die ons zouden kunnen raken, want ze gaan over die dingen die mensen het meest aangaan. Ze gaan immers over leven en dood, over geluk en rechtvaardigheid, over relaties van mensen met elkaar en over de relatie van mensen tot God. Maar de Schriftteksten geven hun geheim niet zo maar onmiddellijk prijs, daarvoor zijn ze te diepzinnig.’
Naar aanleiding van de Nationale Ziekendag schrijft Marinus van de Berg onder meer: ‘Toch moeten we niet misleid worden door het beeld van de “vitale senior”. Want daarin ligt het accent eenzijdig op vitaliteit. En er wordt gedaan alsof er alleen maar sprake is van een tweede jeugd zonder problemen. Maar elke levensperiode kent ook haar schaduwzijden, haar moeite en pijn. Daarvan kunnen we ook leren en groeien in mens zijn.’
Aandacht voor de MIVA-collecte: ‘Voor veel missionaire werkers is gebrek aan vervoer de grootste belemmering bij de uitvoering van hun werk. Sociale en pastorale zorg is beperkt, omdat een vervoermiddel ontbreekt en parochies soms enorm uitgestrekt zijn.’
Verder aandacht voor het zilveren jubileum van de Raad van Kerken in Nederland en voor de a.s. Vredesweek.

september:
Woorddienst of woord-communiedienst. Er bestaan vele vragen met name over die laatste vorm van dienst. Thomasklanken besteedt er vele pagina’s aan. En Henk Haverkort pleit na het experiment in de zomerperiode voor het voortaan houden van één dienst op zondag: ’Het grote voordeel is dat je weer eens met meer mensen tegelijk in één viering verenigd bent. Dat komt uiteraard de sfeer alleen maar ten goede. En je ziet weer eens andere, meer of minder bekende gezichten. Bezoekers die voor mij onbekenden waren, bleken al jarenlang meelevende parochianen te zijn.’
Aankondiging van vijf gespreksavonden over Jezus Christus onder leiding van pater Niesen en Marieke Maes. En an Samen op weg naar kerst, vier gespreksavonden op de drempel van de aanstaande adventstijd, onder leiding van ds. G. Lensink, ds. G. Morsink, ds. J. Happee en pater A. Niesen o.p.
Bericht van het overlijden van Leo Pastoor op 17 augustus, jarenlang beheerder van onze bijkerk Het Kruispunt. Het werd slechts 65 jaar oud.

oktober:
Heel lang was er sprake van een inhuizing van onze parochie in het gebouw van de Maranathakerk, samen en gescheiden van die gemeente. Maar het loopt wellicht anders. De protestantse kerken zitten in het proces van samenwerking onder het motto Samen op Weg. Dat maakt het samen in één gebouw voor onze parochie onzeker: ‘Als dat samengaan van deze drie kerken gerealiseerd wordt, kan dat tot gevolg hebben dat ook voor de Maranathagemeente een toekomstige samenvoeging met andere kerken wordt gerealiseerd. Dat alles doorkruist mogelijk de plannen die wij samen met de hervormden hebben gemaakt. Het parochiebestuur blijft in gesprek met de besturen van de Maranathagemeente en de Nederlands Hervormde Gemeente Amsterdam, hopend op een positief vervolg.’ Aldus A.I.M. de Jong, vice-voorzitter, in welke functie hij nog tot 1 juni 1997 van de bisschop aan mag blijven.
Aandacht voor Wereldmissiedag,, voor Willibrord zondag, voor de Migrantenweek en Zon in de schoorsteen.

november:
De paters Niesen en Willers verruilen de pastorie van de Thomaskerk voor een woning in de Rijnstraat. Voor twee bewoners werd de pastorie te groot. Wel blijven daar werkruimte voor de pastor, vergaderruimte, secretariaat, stencilkamer, enz. Gevestigd. Het zal een hele overgang worden.
De Vredeskerk viert haar 75-jarig bestaan, o.a. met een symposium onder de titel: Normvervaging in deze tijd; een uitdaging voor kerk of staat? Sprekers zijn mr. E. Jurgens, Tweede kamerlid Pv.dA en de hr. H. Van Munster, voorzitter Justitia et Pax.
Ds. Lensink van de Maranathagemeente filosofeert over het thema:”Ik geloof in de Heilige Geest.” : ‘Als ik daarom anno 1993 uitspreek: Ik geloof in de Heilige Geest, betekent dat voor mij in ieder geval twee veranderingen in betekenis in de oude formule. Ten eerste:’ Ik geloof’ versta ik niet meer als ‘Ik hou vast, want mij is geleerd….’, maar ‘Ik vertrouw’. Want op trouw en vertrouwen, zo heeft het leven mij geleerd, komt het aan……. Wat ik me dan ten tweede bij ‘Heilige Geest’ moet voorstellen, interesseert me eerlijk gezegd niet meer zoveel. Ik heb het namelijk afgeleerd om God te definiëren. Door God laat ik mij aanspreken.’
Rob de Groot las in weekblad De Bazuin een interview met de Duitse theologe Dorothee Sölle over het gebod Bemin uw naaste als uzelf. De titel van het artikel luidt De ander gaat voor: ’De opsomming die de Bijbel maakt van ‘onze naasten’ is er een die zich niet beperkt tot degenen die naast ons wonen en leven. Ook de vreemdeling wordt genoemd, de mens die bescherming nodig heeft en een verblijfsvergunning. De opsomming culmineert in het noemen van de ‘vijand’. Jezus en andere Joden die staan in de profetische traditie, betrekken de ‘vijand’ in het gebod tot naastenliefde. Buurvrouw, naaste, vreemdeling, vijand – de opsomming is er een waarin grenzen worden doorbroken en opgeheven.’

december:
Gusta de Jong-Knebel roept – nee, geen oude vrijsters, maar – mensen op die mee willen breien voor warme kleding voor mensen in de Oostblok landen: truien, vesten, mutsen, dassen. ‘Het gaat niet om ingewikkelde patronen, maar om warmte die wij te geven hebben en die daar nodig is. Als het idee u aanspreekt, meldt u dan als breister of geef uw restjes aan ondergetekende.’
Het parochieblad maakt gewag van de oprichting van een Raad van Advies, bestaande uit leden van vier parochies in Zuid. De RvA brengt advies uit aan de parochiële caritasinstellingen (de P.C.I.’s) over de vraag welke groepen mensen in de knel zitten en steun van de P.C.I.’s nodig hebben. Bovendien stelt de RvA zich ten doel de diaconie in de parochies te bevorderen.