SAMENVATTING THOMASKLANKEN – 1992

 

januari:
‘Een paar dagen vóór kerst telefoon. Een mannenstem vraagt: “De dienst in de kerstnacht, hoe laat is die bij u? En kunt u iets zeggen over de aard van de dienst?” Ik zeg: “Hoezo, de aard van de dienst?” “Nou, de inhoud en de muziek en de componisten en zo.” Ik bedenk: ik moet iets gaan vertellen over vier weken advent, waarin wij een grondthema hebben overdacht, en dat kerstmis daarop aansluit. Ik moet wat zeggen over hoe wij hier liturgie vieren, en over de inhoud en het waarom van de liederen. Teveel voor een simpel telefoontje. En ik bedenk tegelijk: Dat vraagt hij ook helemaal niet. Hij zoekt wat feestelijke sfeer en saamhorigheid misschien en hij wil weten of het hier een beetje aansluit op wat hij zoekt. Maar wat moet je antwoorden op zo’n vraag?’ Aldus pater Niesen in zijn bijdrage.
De heer Tuinder wordt als penningmeester van het parochiebestuur opgevolgd door de heer Jos Rondeel. En mevr. J. Tuinder-de Maaijer wordt voorgedragen als nieuw lid van de parochievergadering.
Rob de Groot schrijft zijn eerste Wandeling op Zorgvlied, mijmeringen over geloven en samenleven: ‘Wandelen op een begraafplaats, kijken naar al die graven van vroeger en van pas onlangs, luisteren naar de stilte in de bomen brengen je op andere gedachten. De wirwar van beelden in mijn hoofd en de haast in mijn lijf verdwijnen langzaam en maken plaats voor rust en het opbloeien van diepere mijmeringen over mijn leven, over het leven.’
De adventsactie van Solidaridad heeft ƒ 2215,- opgebracht. Een prachtig bedrag.
Er wordt nog steeds elke vierde zondag van de maand zuivere koffie en thee verkocht na de viering. Het werpt zijn vruchten af: ‘Sinds de oprichting van Max Havelaar, drie jaar geleden, hebben koffieproducenten tenminste 12,5 miljoen gulden aan extra inkomsten ontvangen.’
Een oproep om bij te dragen voor de zorg van 170 gezinnen door de Zusters van Moeder Teresa in Albanië. Gevraagd wordt onder meer naar macaroni, meel, bonen, rijst, boter, babyvoeding, vitaminen, waspoeder en zeep. Op zaterdag 18 januari kunnen parochianen hun waren afgeven in de kerk.

februari:
In bijdragen van pater Niesen en Rob de Groot wordt de veel te jong gestorven dirigent van Te Elfder Ure, Thom Kuipers herdacht. Pater Niesen: ‘Zelf noemde hij zich ooit eens “bevlogene”. Hij was het echt. En hij verstond de kunst om zijn bevlogenheid en zijn enthousiasme over te brengen op zijn koor, maar ook op de mensen in de kerk.’ Rob de Groot: ‘Hij heeft de koor- en samenzang tot een hoog niveau gebracht. Onder zijn leiding hebben we geleerd om te zingen, om onze religieuze gedachten en gevoelens te leren verstaan en te uiten.’
“Anders dan anderen” is het motto van de Internationale Vrouw- en Geloofdag: ‘Vorig jaar constateerden we een wereld van verschil tussen vrouwen. Dit jaar willen we verder gaan: Wat hebben die verschillen tussen vrouwen te betekenen? Waarin ontmoeten we elkaar, wat hebben we te delen? Het programma is ontspannend en inspannend. We bieden muziek, cabaret, minstens 15 inhoudelijke en creatieve workshops en vooral veel gelegenheid tot ontmoeting.
Ook Amnesty International geeft op 8 maart aandacht aan vrouwen die slachtoffer zijn van hun maatschappelijke en politieke activiteiten: vakbondsleden, landarbeidsters, journalistes, wetenschappers en sociaal werksters.

maart:
Een kort dankbriefje van zr. Anna Maria, van de Zusters van Moeder Teresa, voor de hulp in nature die vanuit onze parochie is gegeven: ‘Dit is even een kort briefje om jullie namens alle arme mensen van Albanië een enorm “Dank jullie wel” te brengen voor alle gaven die jullie hebben gestuurd. Moge God jullie zegenen.’
Het Vastenactieproject komt dit jaar uit Guatemala. Het gaat om humanitaire hulp, juridische bijstand, scholing en bevordering van alternatieve overlevingsvormen voor met name dát deel van de Gualtemalteekse bevolking dat zich in haar leven bedreigd ziet. Het streefbedrag voor onze parochie is ƒ 10.000,-.
Informatie over de jaarlijkse Stille Omgang: tijden en kerken die deelnemen. Voor eerst dit jaar geen nachtelijke vieringen meer in onze Thomas, omdat er geen sanitaire voorzieningen meer beschikbaar zijn in de Catharinaschool (Sloop en nieuwbouw).
In de veertigdagentijd hangt in onze kerk een zevental staties van een kruisweg, gemaakt door de Argentijnse schilder Adolfo Perez Esquivel, strijder voor mensenrechten.: ‘Hij heeft de lijdensweg van Jezus steeds in relatie gebracht met belangrijke gebeurtenissen in Latijns-Amerika en met de belevenissen van onderdrukte mensen daar…… Steeds weer wordt Jezus afgebeeld samen met de armen, de kleinen, de onderdrukten.’
Scouting Tarcisius Groep: ‘Lijkt het je leuk om te leren zeilen en een zeiltocht te maken, terwijl je kampeert langs het water en zelf je eten klaarmaakt? Ben je een beetje enthousiast geworden? Bel dan voor informatie…’

april:
Het parochiebestuur vraagt de aandacht voor twee onderwerpen: de diaconale taak van de parochie en het proces van kerkverhuizing: ‘Een zeer voorname opdracht van de kerk is diaconie. De zorg voor mensen die op onze hulp aangewezen zijn…. Het dekenaat Amsterdam vraagt aan de P.C.I.’s en de parochiebesturen om te komen tot samenwerking op diaconaal terrein; samenwerking tussen parochies die uit gaat monden in een stedelijke raad voor diaconie.
Het dekenaat Amsterdam en de Centrale Kerkeraad van de Ned. Hervormde kerk juichen de komende samenwerking tussen Maranatha-gemeente en de Thomasparochie van harte toe. Deken J. Suidgeest zal ons verzoek doorsturen naar het bisdom. I
n zijn Wandeling op Zorgvlied schrijft Rob de Groot over de grote demonstratie tegen racisme en discriminatie: ‘De demonstratie telde Nederlanders, Surinamers, Marokkanen, Turken, Ghanezen en vele andere mensen uit diverse culturen. Er waren jonge en oude mensen, maar – zo vraag ik me een dag later, wandelend op Zorgvlied, af – waren er behalve arme ook rijke mensen bij? Hoeveel van de blijkens een krantenbericht 40.000 Nederlandse miljonairs zouden er hebben meegelopen? Met zekerheid durf ik dat niet te zeggen, maar het lijkt me niet waarschijnlijk dat het er veel zijn geweest. Daarmee wil ik absoluut niet beweren dat miljonairs niet tegen racisme en discriminatie zouden zijn. Zo min als je mag beweren dat de bisschoppen van Nederland vóór discriminatie zijn, omdat zij niet aan deze demonstratie hebben meegedaan.’
In de Statistiek van onze parochie kunnen we zien dat het aantal parochianen in 1991 is gedaald naar 1760 (Was in 1986: 2169). Het gemiddelde weekendbezoek aan de vieringen was gedaald naar 253 (Was in 196: 366).
Een overlijdensadvertentie van zuster Alma o.p., vele jaren lang hoofd van de kleuterschool in de Rijnstraat. Wie heeft haar niet gekend! Zij werd 82 jaar.

mei:
Aankondiging van de jaarlijkse Acht Mei Manifestatie op 9 mei in de Veemarkthallen te Utrecht. Motto is “Onze wereld delen”: ‘Dat begint met luisteren naar de verhalen van mensen die hun deel niet ontvangen en daarom strijden. Delen is daarnaast dialoog, waarin eigen opvattingen, geloof en politiek ter discussie staan. Die dialoog wordt gezocht in programma’s over vluchtelingen en asielbeleid; over de verzorgingsstaat; over de indianencultuur en hun vragen aan Europa; over spiritualiteit en ecologie.’ |
De Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam zoekt opvangplekken voor uitgeprocedeerde asielzoekers voor tijdelijke opvang. Een speciale werkgroep draagt de verantwoordelijkheid voor het werken aan een perspectief voor de opgevangen mensen. Als u en geschikte ruimte weet, kunt u bellen….
Informatie over de 4 mei viering in de Rivierenbuurt. In de Thomas is om 18.15 een korte dienst, waarna men zich kan aansluiten aan de tocht naar Rozenoord.

juni:
Aandacht voor de jaarlijkse oecumenische Pinksterdienst, dit jaar in de Maranathakerk: ‘Het Beraad van Kerken Rivierenbuurt heeft al heel wat initiatieven ontplooid en uitgewerkt. Geen daarvan is zo duurzaam gebleken en zo vanzelfsprekend geworden als dit jaarlijkse gemeenschappelijke, feestelijke gebeuren. We zijn er trots op en wij kijken er ook een beetje naar uit.’ Aldus pater Niesen. Aankondiging van zijn vakantie. Pater Th. Willers neemt de liturgie waar en Leny Blom behartigt alle pastorale vragen.
Het eindresultaat van de Vastenactie is ƒ 10.651,50. Ver boven het ten doel gestelde bedrag.
Op zondag 26 april is de officiële afscheidsviering voor penningmeester Louis Tuinder. A.I.M. de Jong, vice-voorzitter van het parochiebestuur, houdt een afscheidsrede: ‘Daarom is het mij een grote vreugde u mee te kunnen delen dat op Witte Donderdag het bericht binnen kwam van het bisdom, waarin werd medegedeeld dat de door ons enige maanden geleden aangevraagde pauselijke onderscheiding “Pro Ecclesia et Pontifice” door de Heilige Stoel is gehonoreerd. De heer Tuinder heeft deze onderscheiding dubbel en dwars verdiend.’

juli/augustus:
Verslag van de studiedagen in Huissen over de zorgelijke toekomst van dominicaanse parochies: ‘Zeker is dat de dominicanen die 9 parochies niet lang meer kunnen blijven bemannen. De meeste paters zijn 55+. Hoelang zijn zij nog vitaal? Een aantal van hen is al geruime tijd op dezelfde plek werkzaam en is hard aan een zogenaamd sabbat-periode (studieverlof) toe . Niet ieder van hen zal na zo’n periode opnieuw kiezen voor parochiepastoraat. Sommigen denken al aan andere vormen van pastoraat…… Er werd gepleit om de afbouw, als die er dan toch vroeg of laat zou moeten komen, zorgvuldig en nauwgezet te laten gebeuren, in goede en ruime samenspraak met de parochies zelf (nov. 1991)…….
Half maart (1992) waren de dominicaanse pastores weer bij elkaar….. Het idee om parochies op te geven was naar het tweede plan geschoven. Op basis van de “november dagen”en de gesprekken in de parochies was er een nieuwe kijk gegroeid op de dominicaanse aanwezigheid binnen parochies. Hoe zouden wij in de toekomst onze parochies van dienst kunnen blijven, op een andere manier dan tot nu toe? En wilde de betreffende parochie dat ook?’ (maart 1992)
De Wijkpost voor Ouderen zoekt vrijwilligers die zich willen inzetten voor dementerende ouderen en hun familieleden: ‘De vrijwilligers zullen regelmatig de thuiswonende dementerende bezoeken en zo proberen een vertrouwensrelatie met hem/haar op te bouwen. Omdat vrijwilligerswerk rondom dementerenden niet gemakkelijk is, zal de RIAGG Zuid/Nieuw-West samen met de wijkpost deze vrijwilligersgroep gaan begeleiden.’
KRO-onderzoek zegt: 84% van de kerkgangers heeft geen bezwaar tegen gehuwde priesters en 66% van de ondervraagden vindt tevens dat ook vrouwen priester moeten kunnen worden. De enquête is gehouden naar aanleiding van de publicatie van de bisschoppelijke brief In Christus Naam, waarin de kerkelijke leiders het belang van het celibaat onderstreepten.

september:
Veel reacties op het artikel in de vorige Thomasklanken over de situatie van de dominicanen in relatie tot de parochies. Reacties van parochianen en bespreking in het parochiebestuur. Rob de Groot en Henk Haverkort droppen in het kader hiervan enkele gedachten over de toekomst van de Thomasparochie. Zij vinden dat het verplichte celibaat, waardoor de kerk vele bekwame priesters is kwijtgeraakt, en het feit dat vrouwen geen priester kunnen worden, bijdraagt aan het priestertekort. En over de situatie dat een parochie-pastor 2 of 3 parochies moet bedienen, schrijven zij: ‘Je voorstellen dat de Thomas straks geen eigen priester-pastor meer heeft, maar die zal moeten delen met 2 of 3 andere parochiegemeenschappen roept vele vragen op. Die vragen liggen op het terrein van de (re)organisatie van de parochies met name op liturgisch en pastoraal gebied, maar ook t.a.v. de situatie van de bedienende pastor zelf. Wat wordt de relatie tussen pastor en parochies? Zal hij nog dezelfde rol kunnen spelen als toen hij pastor was van één parochie? Kan hij zich met alle hem toebedeelde parochies innig verbonden voelen of wordt hij “slechts” bedienaar van sacramenten? Kan hij een bindend element vormen in nauwere samenwerking tussen deze parochies of raakt hij in de verdrukking tussen de verschillende parochiële culturen?’
De MIVA-collecte heeft ƒ 1047,50 opgebracht. Dank aan alle gulle gevers.
Het generaal kapittel van de orde der dominicanen heeft de Engelsman Timothy Radcliffe (46 jaar) gekozen tot generaal-overste als opvolger van de Ier Damian Byrne.

oktober:
Thomasklanken maakt gewag van het plotselinge overlijden van pater Jill. Klappe op 5 september van dit jaar: ‘Zijn nalatenschap aan ons ligt wellicht in de tekst die aan het venster van zijn boekenkast hing: “Het grootste probleem is niet hoe wij ons leven moeten voortzetten, maar hoe we ons leven moeten verheffen. De roep om een leven na de dood is aanmatigend, als er geen roep om eeuwig leven vóór onze begrafenis is te horen. Eeuwigheid is geen voortdurende toekomst, maar een voortlevend heden. Hij heeft in ons het zaad van eeuwigheid geplant.”
Bij zijn uitvaart spreekt de provinciaál van de dominicanen Piet Struik: ‘(gelezen Marcus 6, 7-13) Met zijn eeuwige sandalen en verder nauwelijks bagage heeft Jill. de zo juist gelezen opdracht van Marcus nauwgezet uitgevoerd. Bijna onafgebroken onderweg, verkondigend het Woord aan anderen, en tegelijk op zoek naar de Woord door studie en onderzoek; altijd op weg, geboeid en geraakt door dat Woord Gods, dat duivels uitdrijft en dat mensen geneest, gezond maakt. Zestien jaar geleden werd hem eens bij een enquête gevraagd: “Waarom doe je nu datgene, waarmee je bezig bent?” Uit zijn overvloedig, woordenrijk antwoord citeer ik drie punten’. 1. Omdat ik ontdekt heb dat veel religieuzen ontzettend in de kou staan. 2. Omdat ik diep in mijn hart een profeet zou willen zijn, maar daar heb je heel wat moed voor nodig. 3. Omdat het werken aan geloofs- en gebedscultuur een dominicaanse bezigheid is.’
De redactie van Thomasklanken gedenkt hem ook: ‘Wij hadden hem regelmatig nodig om geïnformeerd te blijven over kerkelijke activiteiten in heel Nederland en zelfs daarbuiten. Hij was goed op de hoogte van allerlei groepen kerkmensen die actief waren in de Vredesbeweging en met het Conciliair Proces. En uiteraard kreeg je van hem dan de nodige bijbelse achtergrondinformatie. Want maatschappelijke betrokkenheid heeft altijd een inspiratiebron nodig. Wat hem betrof kon actief geloven ook nooit zonder de noodzakelijke spiritualiteit.’

november:
Het parochiebestuur bespreekt de Nota bisdom Haarlem over het aantal beschikbare priesters in het jaar 2000: In 1990 waren dat er 172 en in 2000 is de verwachting dat dat er nog maar 66 zullen zijn: ‘Dit zijn cijfers die ons ernstig verontrusten.’
Het P.B. kondigt ook gesprekken aan tussen het parochiebestuur en parochianen over deze problematiek: ‘Wij zijn ons ervan bewust dat de problemen van verminderende aantallen priesters en het te groot en te duur worden van de kerkgebouwen bij velen sterke emoties teweeg brengen.
Die emoties hoeven we ook niet onder stoelen of banken te steken, maar die kunnen we met elkaar delen.’
Een ode aan Rigoberta Menchu die dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede heeft ontvangen: ‘Tijdens de Vastenactie van dit jaar stonden de indianen in Guatemala centraal. Voor hen hebben wij toen actie gevoerd. Onlangs werd aan een van hen, Rigoberta Menchu, de Nobelprijs voor de Vrede toegekend. Zij heeft die prijs gekregen voor haar jarenlange strijd tegen onderdrukking van haar volk.’
Op 21 november is er weer een inzamelingsactie voor baby’s en kinderen in Albanië

december:
Uit Parochiebestuurlijkheden: ‘Op 31 december van dit jaar loopt de tweede ambtstermijn af van pater Niesen als pastor van onze parochie. Hij heeft in gesprekken met het provincialaat van de dominicanen te kennen gegeven dat hij, omdat opvolging bijna onmogelijk is, de parochie niet in de steek wil laten. Met zulke ingrijpende maatregelen voor de boeg, als die waar onze parochie in de nabije toekomst voor staat, wil hij daar graag bij blijven. Het provincialaat heeft daar begrip voor getoond en zal een verzoek aan de bisschop tot herbenoeming ondersteunen.’
Kerstconcert in de Maranathakerk op 9 december. Uitgevoerd worden Christmas Carols en In Dulce Jubilo van Dietrich Buxtehude door leerlingen van het Sweelinck conservatorium.
De Liturgische kalender geeft informatie over de advents- en kerstvieringen in onze parochie: ‘Donderdag 24 december, 23.00 u.: Viering van de heilige kerstnacht – een nieuw lied of weer het oude liedje?’