Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

 

Brief van Mgr. Jan Hendriks

Op tweede Pinksterdag is in Rome bekend gemaakt dat paus Franciscus het ontslag van mgr. Jozef Marianus Punt als bisschop van Haarlem-Amsterdam en als legerbisschop heeft aanvaard. Dit houdt in dat met ingang van 1 juni mgr. Jan Hendriks bisschop van Haarlem-Amsterdam is geworden. Bij die gelegenheid heeft hij graag iets van zich willen laten horen en ons met een korte brief willen groeten en op de hoogte stellen.

Allereerst wil hij zijn voorganger danken: mgr. dr. Jozef M. Punt. Die mag op 1 juli aanstaande gedenken dat hij 25 jaar geleden tot bisschop is gewijd. Hij heeft ons bisdom al die jaren gediend, eerst als hulpbisschop, later - na het plotseling overlijden van mgr. H. Bomers in 1998 - als apostolisch administrator en sinds 2001 als diocesaan bisschop. Bijna 22 jaar heeft hij leiding gegeven aan ons bisdom en de verantwoordelijkheid ervoor gedragen. Dat waren niet altijd gemakkelijke jaren, maar de onderlinge saamhorigheid in ons bisdom is gegroeid en er is veel ten goede gebeurd. Een korte brief biedt niet de geschikte gelegenheid om daar uitvoerig op in te gaan, maar wel wil mgr. Hendriks emeritus bisschop Punt heel hartelijk danken.

In zijn brief gaat hij verder in op de visie voor de toekomst. Hij beperkt zich tot vier thema’s, die voor christen-zijn en dus voor de kerk in ons bisdom be¬lang¬rijk zijn:

Wij zijn ‘Samen Kerk’. Dat is niet alleen de naam van ons Bisdomblad, maar vooral een belangrijke werkelijkheid: wij moeten en mogen het samen doen. Wij staan als gedoopte en gevormde christenen samen voor dezelfde opdracht, we hebben de roeping elkaar te inspireren en te bemoedigen en concreet onze verbonden heid te beleven. Dat doen we met eerbied en respect voor de verschillende charisma’s, talenten en vormen van spiritualiteit die er in onze katholieke Kerk zijn. Daarbij denkt hij aan de vele vrijwilligers die in onze parochies actief zijn. In ons bisdom beleven we de verbondenheid met gelovigen van alle nationaliteiten, met jongeren en ouderen: wij zijn samen dat lichaam van Christus dat de Kerk is, wij vormen samen één gemeenschap....

Kerk zoekt contact, zoveel mogelijk en met iedereen. Zij is wezenlijk missionair. Paus Franciscus heeft dit onderstreept: hij wil een kerk die erop uit gaat en wegen zoekt om in contact te zijn met de mensen in onze samenleing. Welke wegen kunnen we vin¬den om hen in aanraking te brengen met de waarde van ons geloof? En de blijde boodschap van de verrezen Heer? Vaak valt het licht op wat niet mag: “Gij zult niet...”. Veel mensen kennen van het geloof alleen de verboden, terwijl je die pas kunt plaatsen als je de schat van het geloof en van de relatie met Jezus Christus hebt ontdekt. Voor iedere geloofsgemeenschap in ons bisdom is het dus wezenlijk erop uit te gaan, mensen in contact te brengen met de rijkdom van het evang¬lie en de stappen van hun groei te respecteren. Daarom zullen ook bredere en actueel maatschappelijke initiatieven welkom zijn en nodig; ze kunnen mensen op de weg van het evangelie plaatsen.

Christen-zijn uit zich in daden. Niemand kan christen-zijn zonder daden van concrete naastenliefde. In wat we doen voor onze naaste, wordt christen-zijn zichtbaar en concreet. Dáárin wordt duidelijk dat christen-zijn niet om ‘mooie woorden’ gaat, maar dat het écht is (vgl. 1 Joh. 3, 16-18). De beleving van de onderlinge liefde en de zorg voor armen en mensen in nood, was hét kenmerk van de eerste christenen. Anderen werden daardoor aangetrokken en wilden het evangelie en de geloofsgemeenschap leren kennen (vgl. Hand. 2, 42-47; 4, 32-36). Caritas is dus een wezen¬lijk en aantrekkelijk aspect van ons kerk- en christen-zijn; inzet voor caritas en vriendschap met de armen zijn noodzakelijk.

Jongeren en gezinnen hebben recht op onze aandacht. Jonge katholieken - jongeren en gezinnen - vinden niet altijd gemakkelijk een structuur en stimulans om hun geloof met leeftijdgenoten te beleven. Zij zijn bezig hun leven vorm te geven en hun kinderen op te voeden. Het is daarom van groot belang dat we aan hen gemeenschap, steun en vorming bieden om hun mooie roeping - waar in onze tijd te weinig aandacht voor is - waar te kunnen maken.

Deze vier thema’s zijn van groot belang voor ons bisdom Haarlem-Amsterdam. De nieuwe bisschop is allen dankbaar die zich in ons bisdom hiervoor inzetten. Natuurlijk kunnen nog andere thema’s worden genoemd die ook belangrijk zijn. Op dit moment wil hij het hierbij laten. Er zal zeker nog gelegenheid komen om deze en ook andere aspecten meer uit te werken. Hij wenst ons van harte alle zegen toe en groet ons allen.

Zijn gehele brief is te lezen op de website van het bisdom: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl 


terug