Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

WELKOM

We zijn een parochie die staat in de Dominicaanse traditie. De orde van Sint Dominicus heeft zich altijd ingezet voor prediking, studie van de Schrift, theologie en spiritualiteit. Open naar de samenleving. Kwaliteit zoeken wij in goede overweging, zorgvuldige liturgie, catechese en geloofsvorming. Wij staan open voor oecumene. Wij voelen ons zelf verantwoordelijk voor het voortbestaan van onze parochie. Mensen uit onze gemeenschap, die geïnspireerd en toegerust voorgaan in liturgie en catechese, weten zich gedragen door allen die bij de parochie betrokken zijn. Wij hebben een voorkeur voor het vieren in onze eigen plek van samenkomst, ook als niet wekelijks Eucharistie kan worden gevierd. Wij hechten aan een levende traditie:  wij zijn gericht op de toekomst vanuit kennis van en respect voor het verleden van de kerk. Binnen het grote geheel van de Rooms Katholieke Kerk streven we er naar een open parochie te zijn en daarbij onze eigenheid trouw te zijn. Wij zoeken mogelijkheden tot vernieuwing en gaan kritisch onze weg. Dit vraagt om creativiteit en nieuwe vormen van samenkomen. Wij nodigen u van harte uit om nader kennis met ons te maken.

Klik hier voor onze contactgegevens.

Klik hier om de actuele data van onze vieringen te bekijken.

Klik hier voor Personalia

Wij vragen uw aandacht voor:

Het Onzevader - Kleine toelichting
Al enige tijd heeft een liturgische commissie uit Nederland en Vlaanderen gewerkt aan de vertaling van de derde uitgave van het Romeins Missaal van 2002. Omdat het Onzevader in het liturgisch gebed een belangrijke plaats inneemt, komt de vraag op van een gemeenschappelijke versie van het Onzevader. Tot op heden zijn de versies in Vlaanderen en Nederland niet helemaal dezelfde. Al langer leeft het verlangen om dit gebed samen te kunnen bidden met dezelfde woorden. De voorbereiding van het nieuwe Romeins Missaal zal nog enige jaren in beslag nemen. Toch zal de gemeenschappelijke versie van het Onzevader al in gebruik komen vanaf 27 november 2016.   lees meer...

Kerstavond
Wij hebben het plan opgevat om onze kerstavondviering te beginnen om 21.00u. In vroeger jaren was dat altijd 22.00u. In nog vroeger jaren zelfs om 22.30u. Maar om vooral degenen die ook op kerstmorgen willen kerken tegemoet te komen met een uurtje meer rust, willen wij nu vroeger beginnen. Bij een spontane peiling bleek er weinig bezwaar tegen. “En donker is het dan toch al!”

Adventsactie 2016: Solidariteit doorgeven!
Onze economie doet denken aan een nieuwe ‘godsdienst’, compleet met ‘offers’ die wij vandaag moeten brengen zodat het morgen beter gaat. Solidariteit met mensen die het minder hebben, is ver te zoeken, zeker als ze ver weg wonen. Adventsactie vraagt aandacht voor hen, in het bijzonder voor moeders & kinderen.   lees meer...

Wat zongen de engelen?
(Artikel uit: Jan de Jongh, Rond de langste nacht. Liturgie maken in herfst en winter. Meinema 1996, p. 122 met daarop een kleine aanvulling van pater Niesen o.p.)
Ze zongen natuurlijk ‘Ere zij God’. Er is een nogal luidruchtige versie uit de tweede helft van de negentiende eeuw waarvan de melodie (waarschijnlijk van F.A. enken aan het vlag hijsen in een jeugdkamp. Hoewel uit het liedboek geweerd en door nogal wat voorgangers verfoeid, is de populariteit onverwoestbaar. Wanneer het niet legaal gezongen mag worden in de kerstdienst, is er een goede kans dat de organist het na de zegen inzet. Ik zing het liever in de dienst dan deze machtsstrijd aan te gaan.   lees meer...

P.C.I.- collecte
Een traditie die niet verloren mag gaan, omdat hij broodnodig is: de jaarlijkse P.C.I.-collecte voor degenen die het, ondanks onze nog steeds bestaande welvaart, financieel niet of nauwelijks kunnen redden. Als Thomasparochianen steunen we hen elk jaar met onze bijdragen.
Zo hebben zij, ook tijdens de kerstdagen, wat meer armslag.
Wij bevelen de collecte die wordt gehouden op zondag 18 december van harte bij u aan.
U kunt natuurlijk ook een bedrag overmaken op rekening NL26 INGB 0004 6055 00 t.n.v. P.C.I. St. Thomas van Aquino, Amsterdam.

Moh op het Plein van Siena.
Een ontmoeting met een vluchteling op Het Plein van Siena   lees meer...

Afsluiting Jubileumjaar
Op zaterdag 21 januari 2017 wordt het jubileum 800 jaar dominicanen feestelijk afgesloten. De feestelijke slotdag vindt plaats in Van der Valk Hotel, Veenendaal. Van 10.30u. tot ongeveer 15.30u. is er een feestelijk programma.
De leden van de Dominicaanse familie, directe medewerkers en dragers van activiteiten in het feestjaar zijn hartelijk uitgenodigd.
Opgave vóór 5-1-2017 bij: secretariaat@dominicanen.nl of bij Natascha Esser, secretaresse: 024 684 31 34.  

Amnesty International - Groep 333 - De Pijp / Rivierenbuurt / West
december 2016 Groetenactie - /strong> Stuur een groetenkaart naar een gevangene !
Overal ter wereld zitten mensen onterecht vast. Vaak zonder eerlijk proces, toegang tot een advocaat of medische hulp. In overvolle cellen of helemaal alleen. Vergeten en van al hun rechten ontdaan.
Om die mensen te laten weten dat we aan ze denken, kunt u een groetenkaart sturen. Zo'n kaart geeft niet alleen morele steun, maar leidt soms ook tot betere bescherming of behandeling in de gevangenis.
Voor € 1,50 koopt u een kaart die al is geadresseerd aan een gevangene en voorzien van een postzegel. U hoeft 'm alleen te ondertekenen en op de post te doen. Namens deze gevangenen heel hartelijk dank!

Gevraagd:
enthousiaste helpers m/v  voor de winkel van boeken, kaarsen, kaarten, fair trade artikelen annex bezinnings- en ontmoetingscentrum Plein van Siena.  lees meer ...