Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  FinanciŽn  Plein v. Siena  Links

WELKOM

We zijn een parochie die staat in de Dominicaanse traditie. De orde van Sint Dominicus heeft zich altijd ingezet voor prediking, studie van de Schrift, theologie en spiritualiteit. Open naar de samenleving. Kwaliteit zoeken wij in goede overweging, zorgvuldige liturgie, catechese en geloofsvorming. Wij staan open voor oecumene. Wij voelen ons zelf verantwoordelijk voor het voortbestaan van onze parochie. Mensen uit onze gemeenschap, die geÔnspireerd en toegerust voorgaan in liturgie en catechese, weten zich gedragen door allen die bij de parochie betrokken zijn. Wij hebben een voorkeur voor het vieren in onze eigen plek van samenkomst, ook als niet wekelijks Eucharistie kan worden gevierd. Wij hechten aan een levende traditie:  wij zijn gericht op de toekomst vanuit kennis van en respect voor het verleden van de kerk. Binnen het grote geheel van de Rooms Katholieke Kerk streven we er naar een open parochie te zijn en daarbij onze eigenheid trouw te zijn. Wij zoeken mogelijkheden tot vernieuwing en gaan kritisch onze weg. Dit vraagt om creativiteit en nieuwe vormen van samenkomen. Wij nodigen u van harte uit om nader kennis met ons te maken.

Klik hier voor onze contactgegevens.

Klik hier om de actuele data van onze vieringen te bekijken.

Klik hier voor Personalia

Wij vragen uw aandacht voor:

Signalen van de heilige Geest
Overweging op zondag, 18 september l.l. bij de opening van het nieuwe seizoen van Thomas van Aquino Parochie en Plein van Siena.
pater A. Niesen o.p.
Bewerkt uit: Erk Borgman, Waar blijft de kerk? Gedachten over opbouw in tijden van afbraak. Adveniat, Baarn 2015.
lees meer:...

Wereld missiemaand - oktober 2016: FILIPIJNEN
Getuigen van barmhartigheid In de Wereld missiemaand oktober besteedt Missio/Pauselijke Missiewerken dit jaar aandacht aan de katholieke gelovigen in de Filippijnen. Natuurrampen, armoede en arbeidsmigratie zijn slechts enkele van de problemen in dit land
lees meer...

Bij de 50ste VREDESWEEK  (pater A. Niesen o.p.)
Al vijftig jaar neemt PAX (vroeger: ďPax ChristiĒ) het voortouw in het organiseren van de vredesweek (17 t/m 25 september). PAX zet zich in om mensen te beschermen tegen oorlogsgeweld. De vredesweek is een goed moment om te laten zien, dat vrede iets is wat ons allemaal verbindt. Daar kan iedereen aan meedoen.   lees meer...

Architecten en Katholieke bouwscholen
Wies van Leeuwen, bouwkundige, gepromoveerd op Pierre Cuypers, vertelt op:
woensdag 12 oktober om 19:30 uur in het Plein van SiŽna in Amsterdam over Pierre Cuypers als bouwmeester en als lekendominicaan en
zaterdag   22 oktober om 14:00 uur laat Wies van Leeuwen ons in de Dominicuskerk in Amsterdam zien wat het bouwen van  Pierre             Cuypers  betekende voor deze kerk en voor zijn bewoners in de pastorie.      lees meer...            

Aloude woorden  (Henk Haverkort)
Lezend de kranten, kijkend de journaals: Ďhet laatste nieuws!í, en ziende de rampspoed van een ontwricht volk met tienduizenden vluchtelingen, raak ik het zicht op morgen een beetje kwijt. Dan lees ik, ter bemoediging, de aloude woorden van psalm 47.  
lees meer...

Amnesty International - Groep 333 - De Pijp / Rivierenbuurt / West
Schrijfactie Egypte:  CaÔro voert druk op mensenrechtenorganisaties op.    lees meer...

Jaar van Barmhartigheid
De Rooms-Katholieke Kerk viert van 8 december 2015 tot 20 november 2016 het zogenaamde Jaar van de Barmhartigheid. Paus Franciscus heeft het jaar aangekondigd in een bul getiteld ĎMisericordiae Vultusí (Het gelaat van de barmhartigheid). Door dat thema te kiezen sluit paus Franciscus aan bij het thema van de Wereldraad van Kerken en ook een centraal thema van de gezamenlijke kerken in Nederland.  
lees meer...

Gevraagd:
enthousiaste helpers m/v  voor de winkel van boeken, kaarsen, kaarten, fair trade artikelen annex bezinnings- en ontmoetingscentrum Plein van Siena.  lees meer ...