Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

WELKOM

We zijn een parochie die staat in de Dominicaanse traditie. De orde van Sint Dominicus heeft zich altijd ingezet voor prediking, studie van de Schrift, theologie en spiritualiteit. Open naar de samenleving. Kwaliteit zoeken wij in goede overweging, zorgvuldige liturgie, catechese en geloofsvorming. Wij staan open voor oecumene. Wij voelen ons zelf verantwoordelijk voor het voortbestaan van onze parochie. Mensen uit onze gemeenschap, die geïnspireerd en toegerust voorgaan in liturgie en catechese, weten zich gedragen door allen die bij de parochie betrokken zijn. Wij hebben een voorkeur voor het vieren in onze eigen plek van samenkomst, ook als niet wekelijks Eucharistie kan worden gevierd. Wij hechten aan een levende traditie:  wij zijn gericht op de toekomst vanuit kennis van en respect voor het verleden van de kerk. Binnen het grote geheel van de Rooms Katholieke Kerk streven we er naar een open parochie te zijn en daarbij onze eigenheid trouw te zijn. Wij zoeken mogelijkheden tot vernieuwing en gaan kritisch onze weg. Dit vraagt om creativiteit en nieuwe vormen van samenkomen. Wij nodigen u van harte uit om nader kennis met ons te maken.

Klik hier voor onze contactgegevens.

Klik hier om de actuele data van onze vieringen te bekijken.

Klik hier voor Personalia

Wij vragen uw aandacht voor:

Vakantieperiode
Pater Niesen is met vakantie vanaf 13 juli t/m 2 aug.
De zondagsvieringen zullen normaal doorgang vinden. De woorddienstgroep zal zoals gewoonlijk overwegingen en liturgie voorbereiden en in de diensten voorgaan.
Tijdens de “koorvakantie” is er samenzang tijdens onze vieringen. Er zal dan niet steeds een dirigent aanwezig zijn. Wel zal de dienstdoende organist de samenzang begeleiden en tegelijk belast zijn met de algemene muzikale leiding. Ervaring wijst uit, dat de liturgie dank zij de inzet van iedereen goed verzorgd blijft.
Tijdens de vakantie van de pastor kunt u voor alles bellen met de pastorie: tel. 6445325. Daar wordt u verder geholpen. De telefoon wordt direct beantwoord, of u kunt inspreken op voicemail. Dan wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld.
Pastorale en liturgische zorg wordt behartigd door mensen uit eigen kring.
Voor persoonlijk contact kunt u contact opnemen met mevr. I. Baars – Kwee: tel. 06-28999271.

MIVA-collecte - Palliatieve zorg is in India niet vanzelfsprekend.
Op 27 en 28 augustus vindt de jaarlijkse MIVA-collecte in de kerken plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor een bijzonder project in India: hulp aan terminaal zieken. Zorg voor mensen die stervende zijn is in India niet vanzelfsprekend. Zeker voor de allerarmsten is deze zorg onbereikbaar.  lees meer ...

Vieringen met stille overweging
U hebt het al kunnen ervaren: enkele keren hebben wij op zondag een viering gehouden met veel stille overweging.
Een geloofsgemeenschap kent veel vormen van liturgisch samenkomen. Zeker op zondag komt de gemeenschap samen rond Schrift en Tafel. Er wordt gelezen en overwogen. Er wordt gebeden voor de intenties van kerk en wereld. Als het kan wordt ook eucharistie gevierd als teken van verbondenheid met de Heer en met elkaar.
Naast de eucharistie zijn wij ook vertrouwd met vieringen waarbij het lezen uit de Schrift bijzonder accent krijgt of het gemeenschappelijk bidden of het samen zingen. Naast woord- gebedsdiensten zijn wij vertrouwd geworden met communievieringen.   lees meer ...

Uitvaart vieren
Sinds de dag waarop wij als parochie zijn ingetrokken in onze ‘huiskerk’, Rijnstraat 109, hebben wij ook verschillende keren een uitvaart gevierd. Maar onze eigen kerkgelegenheid is daarvoor niet geschikt. Daarom hebben wij voor een uitvaart telkens toevlucht gezocht in een daartoe aangepaste ruimte. Een plaats, waardig genoeg voor de viering en met voldoende ruimte voor een groot aantal bezoekers. Steeds hebben wij in kontakten vooraf gezocht naar de beste oplossing. Daarbij hebben wij rekening gehouden met de laatste wensen van de overledenen. Zo hebben wij als parochie onze uitvaarten gevierd op verschillende plaatsen. Meestal tot tevredenheid van familie, nabestaanden en parochianen.   lees meer ...

Op de koffie!
Al meer dan 25 jaar komen op woensdagmorgen om 10.30u parochianen bij elkaar “op de koffie”. Dat doen we in de zaal van Het Plein van Siena, Rijnstraat 109. Het begon op de pastorie in de Vechtstraat en daarna in de zaal van de Maranathakerk in de Hunzestraat.
In de loop van de tijd is de belangstelling echter minder geworden (verminderde vitaliteit van de gasten, verhuizingen, enz). Ook kunnen we steeds minder beschikken over onze noodzakelijke gastvrouwen, (koffiezetten, welkom heten, aandacht schenken, belangstelling tonen, gesprek gaande houden, enz.). We zouden het liefst op deze vertrouwde plek blijven samenkomen. Maar ja….... Als u denkt hierin alsnog een rol te kunnen spelen, dan kunt u dat kenbaar maken aan de pastorie.
Inmiddels hebben we ’n paar keer gebruik gemaakt van de koffieochtend in het Huis van de Wijk, Rijnstraat 115. Hier ontmoet u ook andere buurt- bewoners, met wie u contact kunt maken. Zolang we geen vrouw- of mankracht hebben om op Het Plein bijeen te komen, bent u op woensdag ochtend van harte welkom bij onze buren in het Huis van de Wijk, Rijnstraat115. Ook hier wordt een heerlijk bakkie-troost geschonken.  

Bijbels kijken in de Goudse St. Jan
Bewonder oude en bijzondere bijbels uit de NBG-bibliotheek op een bijzondere bijbeltentoonstelling in de Sint-Janskerk in Gouda.  
lees meer ...

Amnesty International - Groep 333 - De Pijp / Rivierenbuurt / West
Schrijfactie juni 2016 - Iran. Mensenrechtenactiviste krijgt geen medische zorg.
De prominente Itraanse mensenrechtenactiviste Narges Mohammadi is opgepakt vanwege haar mensenrechtenwerk en krijgt in de gevangenis niet de medische zorg die ze nodig heeft.    lees meer...

Jaar van Barmhartigheid
De Rooms-Katholieke Kerk viert van 8 december 2015 tot 20 november 2016 het zogenaamde Jaar van de Barmhartigheid. Paus Franciscus heeft het jaar aangekondigd in een bul getiteld ‘Misericordiae Vultus’ (Het gelaat van de barmhartigheid). Door dat thema te kiezen sluit paus Franciscus aan bij het thema van de Wereldraad van Kerken en ook een centraal thema van de gezamenlijke kerken in Nederland.  
lees meer...

Gevraagd:
enthousiaste helpers m/v  voor de winkel van boeken, kaarsen, kaarten, fair trade artikelen annex bezinnings- en ontmoetingscentrum Plein van Siena.  lees meer ...